Sisältöjulkaisija

null Työnantaja rikkoi samoja velvollisuuksia toistamiseen annetusta viranomaisohjauksesta huolimatta

Työnantaja rikkoi samoja velvollisuuksia toistamiseen annetusta viranomaisohjauksesta huolimatta

8.3.2019 – Länsi- ja Sisä-Suomi

Pohjanmaan käräjäoikeus on 1.3.2019 tuominnut vaasalaisen elinkeinonharjoittajan 40 päiväsakkoon luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä, työsopimuslakirikkomuksesta sekä työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta.

Oikeudessa käsiteltävänä oli maaliskuussa 2017 toimitetulla työsuojelutarkastuksella ilmi tullut tapaus, jossa työnantajan toiminnassa havaittiin useita puutteita, joista työnantajaa oli ohjeistettu jo aiemmin toimitetuilla työsuojelutarkastuksilla.

Työnantajalla oli palveluksessaan EU:n ulkopuolisen maan kansalainen, jolla ei ollut tarkastushetkellä voimassa olevaa Suomessa työntekoon oikeuttavaa lupaa, minkä lisäksi työnantaja ei ollut toimittanut TE-toimistolle ulkomaalaislain vaatimaa selvitystä ja vakuutusta kahden muun EU:n ulkopuolisen maan kansalaisten työnteon keskeisistä ehdoista. Näiden laiminlyöntien lisäksi kaikista työntekijöiden kanssa tehdyistä työsopimuksista ei käynyt ilmi kaikkia työsopimuslain edellyttämiä työnteon keskeisiä ehtoja, kuten työhön sovellettava työehtosopimus, säännöllinen työaika, irtisanomisaika tai irtisanomisen määräytymisperusteet.

Työnteko-oikeudettoman työntekijän palveluksessa pitäminen on rangaistavaa joko ulkomaalaislain mukaisena työnantajan ulkomaalaisrikkomuksena taikka rikoslain mukaisena luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttönä. Sama työnantaja on tuomittu aikaisemmin työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta sakkoon, kun hän jo joulukuussa 2015 toimitetun työsuojelutarkastuksen aikaan oli pitänyt palveluksessaan EU:n ulkopuolisen maan kansalaista, jolla ei ollut voimassa olevaa Suomessa työntekoon oikeuttavaa oleskelulupaa. Tuolloin teon ei voitu osoittaa olleen tahallista. Tällä kertaa teko katsottiin tahalliseksi, sillä työnantaja oli jatkanut saman luvattoman työntekijän työssä pitämistä annetusta viranomaisohjauksesta ja työntekijän luvattomuudesta välittämättä. Tahallisena teko täytti luvattoman ulkomaisen työvoiman käytön tunnusmerkistön.

Käräjäoikeus totesi, että todisteina esitetyistä tarkastuskertomuksista kävi ilmi, että työnantajalle oli aikaisemminkin annettu viranomaisohjausta kaikista em. velvollisuuksista, ja tästä huolimatta työnantaja on jatkanut lainvastaista menettelyään. Tästä syystä käräjäoikeus katsoi työnantajan syyllistyneen kaikkiin syytteissä mainittuihin tekoihin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantajan tulee varmistaa, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella työntekijällä on työntekijän oleskelulupa tai että hän ei sellaista tarvitse, sekä säilyttää tätä tietoa. Lisäksi työnantajan on mm. ilmoitettava ulkomaalaislaissa tarkemmin lueteltuja tietoja TE-toimistolle sekä työntekijöiden edustajalle työpaikalla.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 18/1423

Lisätietoja: Lakimies Sini Hernesaho, puh. 0295 018 644
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lue lisää ulkomaalaisten työntekoon liittyvästä työsuojeluvalvonnasta sekä työnantajan velvollisuuksista työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta: www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/ulkomainen-tyontekija