Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työntekijöiden lähettämistä Suomeen koskeva lainsäädäntö uudistuu

Työntekijöiden lähettämistä Suomeen koskeva lainsäädäntö uudistuu

Verkkouutinen 20.6.2016

Lähetetyt työntekijät ovat työntekijöitä, jotka toisessa valtiossa sijaitseva työnantaja lähettää tilapäisesti työhön toiseen EU-maahan tarjotessaan rajat ylittäviä palveluita. Uudella lailla pannaan täytäntöön palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevan direktiivin täytäntöönpanodirektiivi. Uusi laki tuli voimaan 18.6.2016.
Laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) korvaa aiemman, vuonna 1999 voimaan tulleen lain lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999). Vanhaa lakia sovelletaan kuitenkin edelleen Suomessa oleviin lähetettyihin työntekijöihin uuden lain voimaan tullessa. Uuden lain soveltamisalan piiriin tulevat lain voimaantulon jälkeen tehtävät uudet sopimukset, joiden perusteella lähetetään työntekijöitä Suomeen.

Uutena velvoitteena ilmoitus lähettämisestä

Työntekijöitä Suomeen lähettävien yritysten pitää jatkossa tehdä viranomaiselle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä. Työntekijöiden lähettämisen ilmoittamista koskeva velvollisuus tulee voimaan vasta vuoden 2017 aikana.
Lähetettyjen työntekijöiden työehdot pysyvät ennallaan. Aiemmasta poiketen lakia sovelletaan myös julkisissa hankinnoissa. Suomeen lähetetyn työntekijän työsopimukseen sovelletaan edelleen osia työlainsäädännöstämme, jos ne ovat takaavat työntekijälle paremmat työehdot. Palkkauksen taso määräytyy yleissitovien työehtosopimusten mukaan.

Velvollisuus pitää saatavilla tietoja lähetetyistä työntekijöistä laajenee

Lähettävän yrityksen pitää säilyttää samoja tietoja yrityksestä sekä lähetetyistä työntekijöistä kuin aikaisemminkin. Uutena velvollisuutena on pitää saatavilla lähetettyjen työntekijöiden palkkalaskelmia sekä rahoituslaitoksen (pankki) antamia tositteita palkanmaksusta. Laajempi tietojen saatavilla pitäminen koskee yli kymmenen päivää kestäviä lähettämistilanteita.

Tilaajan tulee huolehtia edustajan tavoitettavuudesta

Lähettävän yrityksen sopimuskumppanin eli tilaajan pitää edelleen huolehtia käytettävissään olevin keinoin lähettävän yrityksen Suomessa toimivan edustajan asettamisesta, mutta myös edustajan tavoitettavuudesta. Mikäli työsuojeluviranomainen ei tavoita nimettyä edustajaa, tulee tilaajan työsuojeluviranomaisen pyynnöstä selvittää missä ja miten lähettävän yrityksen edustaja on tavoitettavissa ja toimittaa tämä tieto työsuojeluviranomaiselle.

Rakennuttajalla ja päätoteuttajalla uusi velvoite selvittää lähetetyn työntekijän palkanmaksun oikeellisuutta

Jos lähetetylle työntekijälle ei ole maksettu työntekijöiden lähettämisestä annetussa laissa tarkoitettua vähimmäispalkkaa, hän voi ilmoittaa siitä työmaan rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle.
Ilmoituksen saatuaan rakennuttajan tai pääurakoitsijan on välittömästi pyydettävä lähettävältä yritykseltä selvitys lähetetylle työntekijälle maksetusta palkasta ja siitä, onko palkka työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukainen. Rakennuttajan tai päätoteuttajan on lisäksi toimitettava lähettävälle yritykselle lähetetty selvityspyyntö ja lähettävältä yritykseltä saatu selvitys työntekijälle sekä työntekijän niin pyytäessä myös työsuojeluviranomaiselle.

Rikkomuksista laiminlyöntimaksu

Jatkossa lähettävä yritys, työn tilaaja, rakennuttaja tai päätoteuttaja voi saada lain rikkomisesta laiminlyöntimaksun. Laiminlyöntimaksu on vähintään 1 000 euroa ja enintään 10 000 euroa.

Työsuojeluviranomainen määrää maksun esimerkiksi, jos lähettävä yritys ei ole tehnyt ilmoitusta työntekijän lähettämisestä tai jos se ei ole asettanut edustajaa Suomeen. Tilaajalle voitaisiin määrätä maksu, jos tämä ei olisi avustanut viranomaista edustajan tavoittamisessa. Rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle voidaan määrätä maksu, jos palkanmaksua koskeva selvitysvelvollisuus laiminlyödään.

Suomessa määrätty laiminlyöntimaksu voidaan tarvittaessa periä myös toisessa EU-maissa. Tämä tehostaa työehtojen noudattamista ja valvontaa.

Yhteysviranomaisena toimii Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Maakohtainen yhteysviranomainen antaa yleisneuvontaa työntekijöitä Suomeen lähettäville yrityksille ja vastaanottaville yrityksille Suomessa. Neuvontaa annetaan myös lähetetyille työntekijöille aiheeseen liittyvästä Suomen
lainsäädännöstä. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen postedworkersfin@avi.fi.

Lisää tietoa: www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/lahetetty-tyontekija