Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva Mediatiedotteet ja verkkouutiset hero-kuva

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluvalvonnan havaintoja ilmailualalta

Työsuojeluvalvonnan havaintoja ilmailualalta

Verkkouutinen 2.2.2016 Etelä-Suomi

Ilmailuala on ollut viime vuosina yksi työsuojeluvalvonnan kohteista. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekivät vuosina 2014–2015 ilmailualalla noin 200 tarkastusta. Valvonta kohdistui muun muassa seuraaviin toimialoihin: ilmaliikenne, matkustajalentoliikenne, lentoliikenteen tavarankuljetus, ilmaliikennettä palveleva toiminta, ilma-alusten korjaus ja huolto sekä ilmaliikenteen kuljettajakoulutus. Lisäksi valvontaa suunnattiin lentoliikennettä palvelevaan maatoimintaan, kuten esimerkiksi catering-, turvallisuus- ja siivouspalveluihin.

Tarkastuksilla valvottiin työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintakäytäntöjä, työpaikan käytäntöjä väkivallan uhan hallintaan, tapaturmien torjunnan käytäntöjä, kemikaalivaarojen torjuntaa, käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja, työterveyshuollon toteutumista, työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista sekä työaikalain noudattamista.

Tarkastuksilla havaittiin eniten puutteita seuraavissa asioissa:

  • Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset eivät olleet ajan tasalla ja työterveyshuollon asiakirjat eivät olleet työpaikalla työntekijöiden nähtävillä.
  • Työaikakirjanpidosta ei ollut luettavissa työaikalain tarkoittamia ylityötunteja.
  • Työpaikan vaarojen selvittäminen ja arviointi eivät olleet ajan tasalla.

Työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä puutteita

Työterveyshuollon osalta havaittiin eniten puutteita siinä, että työterveyshuollon työpaikkaselvitykset eivät olleet ajan tasalla. Joillakin työpaikoilla oli tapahtunut työolosuhteissa isojakin muutoksia, ilman että työpaikkaselvitystä olisi päivitetty koskemaan uusia olosuhteita. Lisäksi joiltakin työpaikoilta työpaikkaselvitys puuttui kokonaan.

Monella työpaikalla työterveyshuoltosopimus tai työpaikkaselvitys ei ollut työntekijöiden nähtävillä. Pienessä osassa valvontakohteita työterveyshuoltoa ei ollut järjestetty lainkaan.

Ylityötunnit jäivät osalta kirjaamatta

Työaikalain valvonnan osalta havaittiin suurimpana puutteena se, että osalla työpaikoista työaikalain tarkoittamia ylityötunteja ei ollut työaikakirjanpidosta luettavissa. Ylitöiksi oli kirjattu myös töitä, jotka eivät olleet työaikalain tarkoittamaa ylityötä. Tämän johdosta oli hankalaa tai jopa mahdotonta tarkastaa sitä, olivatko työntekijät tehneet ylitöitä enemmän kuin lain mukaan on sallittua. Näissä tapauksissa työnantajalle annettiin toimintaohjeita ylitöiden kirjaamiseen.

Työaikakirjanpidon puuttumisesta annettiin työnantajille yhteensä 12 kehotusta.

Useimmilla oli toimintakäytännöt häirinnän tilanteiden varalta

Toimintakäytännöt häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tapauksiin olivat kunnossa useimmissa tarkastetuista kohteista. Puutteita oli lähinnä siinä, että toimintakäytännöt ja ohjeistukset eivät olleet tavoittaneet kaikkia työntekijöitä. Tarkastuksella saatujen havaintojen perusteella työnantajat ovat lähteneet selvittämään mahdollisia häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tilanteita, ja yleensä ne on saatu työpaikoilla ratkaistua.

Valvontahavaintojen perusteella työnantajilla on pääsääntöisesti riittävät hallintakeinot väkivallan uhkaan. Kuitenkin työntekijöiden ohjeistus ja opastus väkivallan uhan hallintaan on jäänyt joillakin puutteelliseksi.

Osalla tarkastetuista työpaikoista vaarojen selvittämistä ja arviointia ei ollut päivitetty koskemaan nykyisiä työolosuhteita. Lisäksi psykososiaalista kuormittumista ei ollut otettu kaikissa valvontakohteissa huomioon osana vaarojen selvittämistä ja arviointia.

Työympäristöasiat enimmäkseen kunnossa

Työympäristöön liittyvät asiat olivat enimmäkseen kunnossa. Lähtökohtaisesti ilmailualan työpaikat ovat tottuneet järjestelmälliseen toimintaan jo ilmailumääräysten ja lupakäytäntöjen kautta. Valvonnassa havaittiin kuitenkin joitakin puutteita esimerkiksi koneiden, työvälineiden ja laitteiden turvallisuudessa, kemikaalien käytössä, pukeutumistiloissa, poistumisteissä, työpaikan ilmanvaihdossa ja työpisteiden ergonomiassa.

Valvonta on parantanut työpaikkojen työoloja

Valvonnalla on saatu aikaan parannuksia työpaikoilla. Seurantatarkastuksilla on havaittu, että kehotusten ja toimintaohjeiden mukaiset asiat on pääsääntöisesti toteutettu ja työoloissa on tapahtunut kehitystä. Varsinaisen valvonnan lisäksi tarkastuksilla on keskusteltu laajemmin työsuojeluasioista ja tarkastajat ovat jakaneet tietoa työsuojelusta. Ilmailualan kahden vuoden valvonta on kattanut valtaosan toimialan vastuualueen työpaikoista.  

Lisätiedot:

Tarkastaja Ulla Antila, p. 029 501 6031, etunimi.sukunimi@avi.fi 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

www.tyosuojelu.fi

Etelää-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman terveellistä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.