Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomainen tarkasti hätätyöilmoitukset Lounais-Suomessa

Työsuojeluviranomainen tarkasti hätätyöilmoitukset Lounais-Suomessa

27.6.2019 – Lounais-Suomi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tarkasti vuonna 2018 aluehallintovirastoon tehdyt hätätyöilmoitukset. Kaikkiaan tarkastettiin 65 hätätyöilmoitusta, jotka saivat kielteisen ratkaisun. Samalla tarkastettiin työsuojeluviranomaisen hätätyöilmoitusten johdosta yrityksille antamat viranomaisohjeet.

Hätätyö on työtä, joka oikeuttaa poikkeamaan useasta työaikalain säännöksestä. Hätätyöstä on kysymys, kun työtä teetetään työntekijän säännöllisen työajan ulkopuolella. Hätätyön teettämistä edeltää yleensä jokin sellainen ennalta arvaamaton tapahtuma, joka uhkaa työnantajan säännöllistä toimintaa tai uhkaa vaarantaa henkeä, terveyttä tai omaisuutta. Tällöin saa säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Työnantaja päättää hätätyön teettämisestä. Hätätöistä työntekijä ei voi kieltäytyä ja niitä ei lueta ylitöiksi. - Kun hätätyöt on tehty, työnantaja tekee työsuojeluviranomaiselle hätätyöilmoituksen. Ilmoituksen ja mahdollisten työnantajalta pyydettyjen lisäselvitysten jälkeen arvioidaan, onko tehty työ ollut lain tarkoittamaa hätätyötä, kertoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Jan Mikkonen.

- Jos hätätyöksi ilmoitetut työt ovat arviomme mukaan olleet hätätyötä, asia voi jää työnantajan ilmoituksen varaan. Jos taas eivät, tehdään ratkaisu, jossa annetaan yleensä ohje merkitä teetetyt työt ylitöiksi työaikakirjanpitoon. Vuodessa saa teettää 250 tuntia ja työntekijän kanssa tehtävällä sopimuksella yhteensä 330 tuntia ylitöitä.

- Hätätyön teettäminen on mahdollista siis vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Työnantajan pitää tehdä viivytyksettä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta. Etukäteen hätätyötä ei luonnollisestikaan voi ilmoittaa, vaikka niitäkin saapui joitakin, kertoo Mikkonen.

Yritysten hätätyöilmoitukset olivat pääosin seurausta työntekijöiden ammattiliittojen asettamista ylityökielloista. Tämä työtaistelutoimenpide ja vuoden 2018 alun kevätmyrskyjen ja muiden toiminnassa tai tuotannossa tapahtuneiden poikkeustilanteiden hoitamiseen ei ollut pystytty riittävästi varautumaan. Tuotannon turvaamiseksi yrityksissä teetettiin hätätöitä. - Tämä on käsityksemme mukaan aiheuttanut erityisiä hankaluuksia niissä yrityksissä, joissa tavanomainen poikkeustilanteiden hoitaminen pohjautuu erilaisiin ylitöinä tehtävinä varallaolojärjestelmiin. Näillä yrityksillä oli suuria vaikeuksia muokata toimintaansa ylityökiellon aikana sellaiseksi, että tavanomaiset työtehtävät voidaan suorittaa ilman, että ylityötä joudutaan teettämään.

Työneuvoston lausunnon (1342/97) mukaan kyse ei ole työaikalain tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, kun työnantajalla on työtaistelusta annetun ennakkoilmoituksen perusteella etukäteen tieto työtaistelusta ja sen aiheuttamasta miehistövajauksesta.

- Tehdyn jälkivalvontakampanjan perusteella voidaan päätyä siihen tulokseen, että hätätyöilmoituksen johdosta tehdyn kielteisen ratkaisun ja siinä annetun toimintaohjeen mukaisesti työnantajat ovat merkinneet ilmoitetut hätätyöt työaikakirjanpitoon ylityönä. Viranomaisohjeita on siis noudatettu, Mikkonen toteaa.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jan Mikkonen, p. 0295 018 163, etunimi.sukunimi@avi.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue