Sisältöjulkaisija

null Työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeudet laajenevat

Työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeudet laajenevat

2.1.2017

Tiedonsaantioikeuksien laajentaminen on osa harmaan talouden torjuntatoimenpiteitä ja tehostaa työsuojeluviranomaisten toimintaa sekä viranomaisten välistä yhteistyötä.

Lakimuutoksella laajennetaan työsuojeluviranomaisten oikeutta saada salassa pidettävää tietoa viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta toimijoilta. Muutokset tehdään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin.

Työsuojeluviranomaiset saavat jatkossa salassa pidettävää tietoa silloin, kun he valvovat työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista, ulkomaalaisen työvoiman käyttöä tai niin sanotun tilaajavastuulain noudattamista.

Mainituissa valvontatehtävissä laajennetaan myös työsuojeluviranomaisen oikeutta luovuttaa salassa pidettävää tietoa. Lisäksi lakimuutoksella mahdollistetaan työsuojeluviranomaisten keskinäinen salassa pidettävän tiedon vaihto kaikissa työsuojeluviranomaisen valvontatehtävissä.

Myös lakia Harmaan talouden selvitysyksiköstä muutetaan. Lakimuutoksen myötä työsuojeluviranomaiset saavat oikeuden saada Harmaan talouden selvitysyksikön laatimia velvoitteidenhoitoselvityksiä.

Muutoksia myös valvontakohteen oikeuksiin ja tarkastajan toimivaltuuksiin

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin tehdään lisäksi muutos, jonka perusteella nykyistä useammalla työsuojeluviranomaisen valvomalla toimijalla on jatkossa oikeus tehdä muistutus, jos työsuojelutarkastuksessa ei ole toimittu mainitun lain mukaisesti. Aiemmin muistutuksen sai tehdä vain työnantaja, työntekijä tai työsuojeluvaltuutettu.

Lisäksi työsuojelutarkastaja voi jatkossa antaa työnantajalle kehotuksen, jos työnantaja on laiminlyönyt velvoitteensa antaa työntekijälle kirjallinen todistus lomautuksesta tai kirjallinen ilmoitus työsopimuksen päättämisperusteista.

Tasavallan presidentti on vahvistanut lait 29. joulukuuta 2016. Harmaan talouden selvitysyksikköä koskevan lain muutos tulee voimaan 1. tammikuuta 2017. Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muutos sekä yrittäjän eläkelain muutos tulevat voimaan 1. toukokuuta 2017.

Lisätietoja

Osastopäällikkö Leo Suomaa (STM), p. 0295 163 449, etunimi.sukunimi@stm.fi

Hallitussihteeri Anne Vänskä (STM), p. 0295 163 507, etunimi.sukunimi@stm.fi