Sisältöjulkaisija

null Uudet henkilönsuojainsäädökset tuovat muutoksia yritysten velvollisuuksiin

Uudet henkilönsuojainsäädökset tuovat muutoksia yritysten velvollisuuksiin

18.4.2018

EU:n henkilönsuojainasetus tuo valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille uusia velvoitteita. Velvoitteet koskevat mm. tuotteiden merkitsemistä, tuote- ja jäljitettävyystietojen ja asiakirjojen säilyttämistä sekä vaatimustenvastaisista tuotteista tiedottamista.

Asetuksen vaatimukset koskevat kaikkia henkilönsuojaimia, jotka tuodaan ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille tai otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön EU:ssa. Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisesti markkinavalvonnasta ja talouden toimijoiden velvollisuuksista. Uudistuksia on tullut soveltamisalaan, vaatimustenmukaisuuden arviointiin, suojainten luokitteluun ja asiakirjavaatimuksiin sekä vähäisiltä osin olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin. Asetusta sovelletaan sekä kuluttajakäyttöön että ammattikäyttöön tarkoitettuihin henkilönsuojaimiin.

Henkilönsuojainasetuksen soveltaminen alkaa 21.4.2018 ja samalla kumotaan henkilönsuojaindirektiivi. Kansallisessa lainsäädännössä on nimetty markkinavalvontaviranomaiset sekä säädetty ohjeiden, tietojen ja merkintöjen kielestä ja seuraamuksista:

- kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten osalta uudessa laissa kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista
- ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten osalta laissa eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta.

Valmistajan, maahantuojan ja jakelijan velvoitteet 

Talouden toimijoilla tarkoitetaan valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoita. Talouden toimijoiden uudet vastuut ja velvoitteet koskevat mm. tuotteiden merkitsemistä, tuotetietojen, jäljitettävyystietojen ja asiakirjojen säilyttämistä sekä vaatimustenvastaisista tuotteista tiedottamista muille talouden toimijoille ja viranomaiselle. Talouden toimijat ovat toimitusketjuun liittyvien rooliensa mukaisesti vastuussa henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuudesta. Eri talouden toimijoiden velvollisuudet ovat kootusti taulukossa.

Valmistaja vastaa siitä, että henkilönsuojain on suunniteltu ja valmistettu vaatimusten mukaisesti. Valmistaja huolehtii myös vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä. Lisäksi valmistaja laatii henkilönsuojaimen tekniset asiakirjat. Henkilönsuojaimen valmistajan pitää ilmoittaa nimensä ja osoitteensa suojaimessa. Jos tietojen ilmoittaminen henkilönsuojaimessa ei ole mahdollista, tiedot voi antaa suojaimen pakkauksessa tai mukana olevassa asiakirjassa.

Valmistaja laatii EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee toimittaa henkilönsuojaimen mukana jäsenvaltion vaatimilla kielillä, tai vaihtoehtoisesti käyttöohjeessa voidaan antaa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiedot sekä internet-osoite, josta vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on Suomessa oltava saatavana suomeksi ja ruotsiksi.

Valmistajan velvollisuudet koskevat myös maahantuojaa ja jakelijaa, joka tuo henkilönsuojaimen myyntiin omalla tuotenimellään tai tavaramerkillään. Tällöin maahantuojan tai jakelijan pitää hakea henkilönsuojaimelle rinnakkainen EU-tyyppitarkastustodistus yhdessä alkuperäisen valmistajan kanssa.

Maahantuojien ja jakelijoiden vastuulla on varmistua, että henkilönsuojain on vaatimusten mukainen. Uuden asetuksen myötä EU:n ulkopuolella valmistetussa tuotteessa pitää olla myös maahantuojan nimi ja osoite.

Maahantuojien pitää ennen henkilönsuojaimen markkinoille saattamista varmistaa, että valmistaja on

- suorittanut kaikki tuotetta koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt
- laatinut tekniset asiakirjat.

Maahantuojan ja jakelijan tulee varmistaa, että

- henkilönsuojaimeen on kiinnitetty CE-merkintä
-
henkilönsuojaimen mukana on suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet sekä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai käyttöohjeessa internet-osoite, jossa vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla
- henkilönsuojaimessa on tyyppi-, erä- tai sarjanumero sekä valmistajan ja maahantuojan nimi ja osoite.Tarvittaessa tiedot voi antaa pakkauksessa tai mukana olevassa asiakirjassa.

Asiakirjojen säilyttämisajat muuttuvat. Kaikkien toimijoiden on pystyttävä esittämään 10 vuoden ajan tiedot siitä, mitkä yritykset ovat toimittaneet niille suojaimia ja mille yrityksille he itse ovat toimittaneet suojaimia. Henkilönsuojaimen tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on säilytettävä 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun suojain on saatettu markkinoille. Tämä helpottaa markkinavalvontaviranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä tilanteissa, joissa markkinoilla oleva henkilönsuojain aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle.

Siirtymäajat

Jotta talouden toimijoilla on aikaa mukauttaa tuotteensa uusia vaatimuksia vastaaviksi ja noudattaa uusia velvoitteita joustavasti, on annettu seuraavat siirtymäajat:

- EU:n henkilönsuojainasetuksen mukaisia henkilönsuojaimia voi saattaa markkinoille 21.4.2018 alkaen.
-
Henkilönsuojaindirektiivin mukaisia henkilönsuojaimia voi saattaa markkinoille 20.4.2019 saakka.
- Jokaisen yksittäisen markkinoille saatettavan henkilönsuojaimen on 21.4.2019 alkaen täytettävä EU:n henkilönsuojainasetuksen vaatimukset. Poikkeuksena on tyyppitarkastustodistus, johon liittyviä asioita on tarkemmin selvitetty alempana.

Valmistajan on päivitettävä tekninen tiedosto, käyttöohjeet ja merkinnät sekä vaatimustenmukaisuusvakuutus vastaamaan asetuksen vaatimuksia.

Henkilönsuojaindirektiivin mukaiset EY-tyyppitarkastustodistukset ja laadunvarmistukseen liittyvät hyväksymispäätökset ovat voimassa 21.4.2023 saakka, ellei niiden voimassaolo pääty ennen sitä. Tyyppitarkastustodistus on uusittava ennen 21.4.2019, jos

- yksi tai useampi olennainen vaatimus on muuttunut, jolloin vaaditaan korkeampi suojaustaso kuin direktiivissä. Muutos käyttöohjeen sisällössä ei ole merkittävä muutos eikä edellytä tyyppitarkastustodistuksen uusimista
- henkilönsuojaimen mallia ja/tai valmistusta on muutettu
- tekniikan taso on muuttunut, kuten yhdenmukaistetun standardin on korvannut uusi standardiversio, jossa on merkittäviä muutoksia aiemmassa standardissa esitettyyn tekniikan tai turvallisuustasoon nähden.

Asetuksen mukainen EU-tyyppitarkastustodistus on voimassa enintään 5 vuotta.

Markkinavalvontaviranomaisten keinot

Markkinavalvontaviranomaisia Suomessa ovat työsuojeluviranomaiset, eli sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet (AVIt), jotka valvovat ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta, ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta.

Erityisesti kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten osalta säädösmuutokset vahvistavat viranomaisen keinoja puuttua asiaan, jos henkilönsuojain ei täytä säädettyjä vaatimuksia, kuten

- tyyppitarkastustodistus puuttuu
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu tai sitä ei ole oikein laadittu
- teknisiä asiakirjoja ei ole saatavilla.
 

Linkit:
Tukesin ja työsuojeluviranomaisten yhteistiedotteessa 11.5.2016 on kerrottu tarkemmin EU:n henkilönsuojainasetuksen tuomista muutoksista.

Asetuksen soveltamisesta on tarkemmin Euroopan komission ohjeasiakirjassa ja Tukesin nettisivuilla.

Henkilönsuojainasetus (EU) 425/2016
Laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista (218/2018)
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004)
Taulukko talouden toimijoiden velvollisuuksista

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pirje Lankinen, STM, puh. 029 5163 488, etunimi.sukunimi@stm.fi
Ylitarkastaja Katri Sihvola, Tukes, puh. 029 5052 197, etunimi.sukunimi@tukes.fi
Ylitarkastaja Reijo Kallio, AVI, työsuojelun vastuualue, puh. 029 5018 657, etunimi.sukunimi@avi.fi