Sisältöjulkaisija

null Uusi asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta voimaan vuoden 2020 alusta

Uusi asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta voimaan vuoden 2020 alusta

Mediatiedote 18.12.2019

Työsuojeluviranomaiset muistuttavat vuoden alussa voimaan tulevasta valtioneuvoston asetuksesta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Tätä asetusta tullaan soveltamaan työhön, jossa käytetystä tai esiintyvästä tekijästä aiheutuu tai voi aiheutua lisääntynyttä vaaraa sairastua syöpään. Asetusta sovelletaan myös työssä käytettäviin tai esiintyviin perimää vaurioittaviin aineisiin. Työpaikoilla altistutaan erityisesti hengitettävälle kiteiselle piidioksidille, kovapuupölylle ja kromi (VI) -yhdisteille.

Uuden asetuksen myötä työnantajan on vähennettävä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan tekijän tai perimää vaurioittavan aineen käyttöä työpaikalla ensisijaisesti korvaamalla se aineella, seoksella tai työmenetelmällä, joka ei ole vaarallinen tai on vähemmän vaarallinen, jos korvaaminen on teknisesti mahdollista ja kohtuudella toteutettavissa. Jos syöpäsairauden vaaraa aiheuttava tekijä tai perimää vaurioittava aine ei ole teknisesti tai kohtuudella korvattavissa vaarattomalla tai vähemmän vaarallisella, työnantajan on varmistettava, että syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä ja perimää vaurioittavia aineita käsitellään suljetussa järjestelmässä niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista.

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille on uudessa asetuksessa määritelty raja-arvot. Näitä raja-arvoja ei tule sekoittaa haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien ohjeraja-arvoihin, joista säädetään erikseen. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavissa aineissa on huomioitu, joko 8- tunnin altistuminen tai lyhytaikainen altistuminen. Joissain aineissa on määritelty molemmat raja-arvot ja joidenkin aineiden osalta on siirtymäaika, joten niiden aineiden soveltaminen alkaa myöhemmin.

Uudessa asetuksessa mainitaan tarkasti työnantajan velvoitteet, mutta tätä asetusta tulee soveltaa myös yhteisten rakennustyömaiden rakennuttajiin ja päätoteuttajiin. Rakennustyömailla tämän uuden asetuksen myötä on rakennuttajan, päätoteuttajan sekä työnantajien yhdessä ja kunkin omien lainsäädännöllisten velvoitteidensa osalta huolehdittava siitä, ettei rakennustyössä esiintyvistä syöpävaarallisista tekijöistä (kvartsipitoinen rakennuspöly, puupölyt, dieselpakokaasut) aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Tämä edellyttää toimivaa työvaihekohtaista suunnittelua erityisesti pölyntorjunnan osalta, jotta raja-arvot eivät ylity. Uudessa asetuksessa mainitut syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet on huomioitava myös päätoteuttajan tekemissä työhygieenisissä mittauksissa.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Mikko Koivisto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 672, s-posti: mikko.koivisto@avi.fi
Ylitarkastaja Lasse Ketola, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 607, s-posti: lasse.ketola@avi.fi