Sisältöjulkaisija

null Vammainen henkilö jätettiin rekrytoimatta – kaupungin edustajalle sakot

Vammainen henkilö jätettiin rekrytoimatta – kaupungin edustajalle sakot

27.1.2017 – Etelä-Suomi

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi Kouvolan kaupungin edustajan 20 päiväsakon rangaistukseen työsyrjinnästä. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 24.1.2017.

Tapauksessa työnhakijaa oli haastateltu Kouvolan kaupungin arkiston järjestämistä koskevaan työhön. Arkistotyötä jo aiemmin tehnyt työnhakija oli sivuutettu työntekijävalinnassa, koska työnantajan käsityksen mukaan hän ei olisi lyhyen pituutensa vuoksi selviytynyt työstä.

Oikeudessa puitiin sitä, oliko työnantajalla ollut painava, hyväksyttävä syy jättää työnhakija valitsematta tehtävään tämän vammaisuuden perusteella. Työnantajan mukaan tehtävään valitut henkilöt valittiin heidän hyvän työmotivaationsa vuoksi. Myös työn nopeatahtisuus ja raskaus oli vaikuttunut valintaan. Työnhakijan työskentely kyseisessä tehtävässä ei olisi ollut työnantajan käsityksen mukaan mahdotonta, mutta se olisi ollut työn projektiluonteisuuteen nähden liian hidasta.

Työnantaja ei selvittänyt kohtuullisia mukautustoimia

Käräjäoikeus katsoi, että ensisijainen syy työnhakijan valitsematta jättämiselle oli ollut se, että projekti haluttiin toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti. Oikeuden mukaan työnantajan olisi kuitenkin tullut ennen valintapäätöksen tekemistä selvittää, mitä apuvälineitä työnhakija työssään mahdollisesti tarvitsee ja hidastaisiko työnhakijan lyhytkasvuisuus tai apuvälineiden käyttö työn tekemistä. Työnantajan käsitys työnhakijan lyhytkasvuisuuden vaikutuksesta projektin etenemistahtiin oli perustunut hänen omaan oletukseensa.

Tässä tapauksessa työn taloudellisia vaikuttimia ei voitu käräjäoikeuden mielestä pitää laissa tarkoitettuna painavana ja hyväksyttävänä syynä. Oikeus katsoi työnantajan asettaneen työnhakijan epäedulliseen asemaan tämän vammaisuuden perusteella ilman painavaa, hyväksyttävää syytä ja syyllistyneen siten työsyrjintään.

Työsuojelulakimies Mari Leinonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että työnantaja voi syyllistyä työsyrjintärikokseen, vaikka hänen ratkaisujen taustalla ei olisikaan syrjivää tarkoitusta vaan puhtaasti taloudelliset tekijät.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajana tekemään kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada työtä sekä suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla.

Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomio 24.1.2017 (R 16/1865)

Lisätietoja:
Lakimies Mari Leinonen, puh. 0295 016 584, etunimi.sukunimi@avi.fi

Mediapalvelu:
Viestintäasiantuntija Virpi Saarinen, p. 0295 016 021, etunimi.sukunimi@avi.fi  

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
www.tyosuojelu.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisen. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000.