Luvat ja ilmoitukset - Panostaja - Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimus

Panostajan kuulusteluun osallistunut henkilö, joka on tyytymätön aluehallintoviraston nimeämän asiantuntijan tekemään hylkäävään päätökseen ja joka katsoo, että kuulustelun arvostelussa on tapahtunut virhe, voi panostajalain 24 §:n (423/2016) mukaisesti hakea asiantuntijan päätökseen oikaisua Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vastuualueelta.

Oikaisuvaatimuksen annettuun aluehallintoviraston päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Maksuttomuus

Oikaisuvaatimuksia koskevat päätökset annetaan asianosaisille maksutta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa hylkäävän päätöksen tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja liitteet

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava:

  • oikaisuvaatimuksen tekijän henkilötiedot
  • päätös, jota oikaisuvaatimus koskee ja päätöksen tiedoksisaantiaika
  • selvitys siitä, mitä muutosta päätökseen haetaan ja miltä osin kuulustelun arvostelussa on kuulusteltavan arvioinnin mukaan tapahtunut virheitä
  • kuulusteluasiakirjat, todisteet ja muut selvitykset, joihin vedotaan
  • asiamiehen valtakirja, jos asiamiestä käytetään.

Jos oikaisua vaativan henkilön puhevaltaa käyttää hänen asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on joku muu henkilö, kirjelmässä on ilmoitettava tämän henkilön nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteineen voi oikaisua vaativa henkilö tai hänen valtuuttamansa asiamies toimittaa aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kirjaamoon joko henkilökohtaisesti tai lähettämällä asiakirjat postitse tai sähköpostilla. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Aluehallintoviraston aukioloaika on kello 8.00 - 16.15.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava postitse osoitteeseen:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Työsuojelun vastuualue
PL 10
13035 AVI

tai sähköpostitse osoitteeseen tyosuojelu.lansi@avi.fi.