Panostaja - Panostajaluokissa vaadittava työkokemus

Tälle sivulle on koottu panostajaluokittain tiedot räjäytystyössä vaadittavasta työkokemuksesta.

Tehosteräjäyttäjä | Nuorempi panostaja | Vanhempi panostaja | Ylipanostaja | Räjäytystyön vastuuhenkilö | Poikkeukset

Tehosteräjäyttäjä

Työkokemusvaatimus on vähintään 6 kk tehosteräjäyttäjän työssä.

Nuorempi panostaja

Nuoremman panostajan tehtäviä:

  • raivausräjäytykset
  • hyydepatoräjäytykset
  • laboratorioräjäytykset
  • seismiset räjäytykset
  • kallionräjäytykset
  • liitosräjäytykset
  • rakenteiden räjäytykset
  • kovettuneiden ja kuumien aineiden räjäytykset.

Työkokemusvaatimus on vähintään 6 kk kyseiseen tehtävään liittyvästä työstä.

Vanhempi panostaja

Maanpäällinen

Työkokemusvaatimus on räjäytys- ja louhintatyössä vähintään 12 kk, josta vähintään 3 kk vanhemman panostajan pätevyyttä edellyttävässä maanpäällisessä räjäytystyössä.

Hakijalla, jolla on vanhemman panostajan pätevyyskirja maanpäälliseen työhön, edellytetään maanalaisen vanhemman panostajan pätevyyskirjan saamiseksi 3 kk työkokemusta vanhemman panostajan pätevyyttä edellyttävässä maanalaisessa räjäytystyössä.

Maanalainen

Työkokemusvaatimus on räjäytys- ja louhintatyössä vähintään 12 kk, josta vähintään 3 kk vanhemman panostajan pätevyyttä edellyttävässä maanalaisessa räjäytystyössä.

Hakijalla, jolla on vanhemman panostajan pätevyyskirja maanalaiseen työhön, edellytetään maanpäällisen vanhemman panostajan pätevyyskirjan saamiseksi 3 kk työkokemusta vanhemman panostajan pätevyyttä edellyttävässä maanpäällisessä räjäytystyössä.

Ylipanostaja

Ylipanostajan pätevyys voidaan myöntää vanhemman panostajan pätevyyskirjan haltijalle.

Maanpäällinen

Työkokemusvaatimus on vanhempana panostajana räjäytys- ja louhintatyössä vähintään 18 kk, josta vähintään 3 kk ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä maanpäällisessä räjäytystyössä.

Hakijalla, jolla on ylipanostajan pätevyyskirja maanpäälliseen työhön, edellytetään maanalaisen ylipanostajan pätevyyskirjan saamiseksi 3 kk työkokemusta ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä maanalaisessa räjäytystyössä.

Maanalainen

Työkokemusvaatimus on vanhempana panostajana räjäytys- ja louhintatyössä vähintään 18 kk, josta vähintään 3 kk ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä maanalaisessa räjäytystyössä.

Hakijalla, jolla on ylipanostajan pätevyyskirja maanalaiseen työhön, edellytetään maanpäällisen ylipanostajan pätevyyskirjan saamiseksi 3 kk työkokemusta ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä maanpäällisessä räjäytystyössä.

Räjäytystyön vastuuhenkilö

Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyys voidaan myöntää ylipanostajan pätevyyskirjan haltijalle.

Työkokemusvaatimus on ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytys ja louhintatyössä asutulla alueella vähintään 24 kk, työkokemuksesta vähintään 3 kk tulee olla maanpäällisestä räjäytys- ja louhintatyöstä.

Poikkeukset koulutus- ja työkokemusvaatimuksista

Pätevyys voidaan antaa myös henkilölle, jolla on ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa (1093/2007) tarkoitettu päätös toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa myönnettyjen muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tuottamasta kelpoisuudesta räjäytystyöhön. Päätöksen tekee aluehallintovirasto.

Vaikka hakija ei ole suorittanut panostajan peruskurssia, vanhemman panostajan pätevyyskirja voidaan antaa sellaiselle diplomi-insinöörin, insinöörin, teknikon tai muun vastaavan tutkinnon suorittaneelle, jolla on suorittamansa koulutuksen ja hankkimansa ammattitaidon perusteella pätevyyskirjan saamiseksi riittävät tiedot ja joka on suorittanut pätevyyskirjan saamiseksi edellytetyn vanhemman panostajan kuulustelun. Edellytyksenä on tällöin lisäksi, että hakijalla on vähintään 12 kuukauden käytännön työkokemus räjäytys- ja louhintatyöstä.

Ylipanostajan pätevyyskirja voidaan myöntää vanhemman panostajan pätevyyskirjan haltijalle. Hakijalla tulee olla edellisessä kappaleessa tarkoitetut riittävät tiedot ja hänen tulee olla suorittanut pätevyyskirjan saamiseksi edellytetty ylipanostajan kuulustelu. Ylipanostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan lisäksi vähintään 18 kuukautta monipuolista työkokemusta vanhempana panostajana räjäytys- ja louhintatyössä.

Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja voidaan myöntää henkilölle, jolla on toisessa kappaleessa tarkoitetut riittävät tiedot ja joka on suorittanut pätevyyskirjan saamiseksi edellytetyn räjäytystyön vastuuhenkilön kurssin sekä kuulustelun. Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan työkokemusta ylipanostajan pätevyyttä edellyttävästä räjäytys- ja louhintatyöstä asutulla alueella vähintään 24 kuukautta. Työkokemuksesta vähintään 6 kuukautta tulee olla maanpäällisestä käytännön räjäytys- ja louhintatyöstä. Lisäksi edellytetään nuoremman panostajan kurssin suorittamista, ellei henkilöllä ole vanhemman panostajan tai ylipanostajan pätevyyskirjaa.