Tilaajavastuu - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Tilaajan on ennen vuokratyö- tai alihankintasopimuksen solmimista hankittava selvitykset sopimuskumppanin lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta. Selvitysvelvollisuuden täyttääkseen tilaajan tulee hankkia laissa luetellut selvitykset ja todistukset, tutustua niiden sisältöön ja säilyttää selvitykset vähintään kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työ on päättynyt.

Tilaajia ovat kaikki elinkeinonharjoittajat, jotka ovat velvollisia tekemään perusilmoituksen kaupparekisteriin elinkeinotoimintansa aloittamisesta. Tilaajia ovat siten myös esimerkiksi asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt. Tilaaja voi olla myös ulkomainen yritys, kun se toimii Suomessa.

Lisäksi tilaajia ovat valtio, kunta, kuntayhtymä, Ahvenanmaan maakunta, Ahvenanmaan maakunnan kunta tai kuntayhtymä, seurakunta, seurakuntayhtymä, muu uskonnollinen yhdyskunta ja muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö. Sen sijaan maatalouden ja kalastuksen yksityiset elinkeinonharjoittajat sekä kotitaloudet eivät tavallisesti ole tilaajavastuulain tarkoittamia tilaajia.

Selvitysvelvollisuus koskee aina sellaista tilaajaa, joka käyttää vuokrattua työntekijää. Tietyin edellytyksin tilaajalla on selvitysvelvollisuus myös solmiessaan alihankintasopimuksen. Alihankintasopimusten osalta tilaajalla on selvitysvelvollisuus, jos tilaajan työtiloissa tai työkohteessa työskentelee alihankkijan työntekijä.

Lisäksi edellytetään, että alihankintasopimuksen perusteella suoritettavat työtehtävät liittyvät työtehtäviin, joita tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritetaan. Tavanomaisia työtehtäviä ovat sellaiset tehtävät, joita ilman tilaajan varsinainen toiminta häiriintyisi tai jotka muodostavat tilaajan toiminnassa yhtenäisen kokonaisuuden tai palveluketjun. Tavanomaisia tehtäviä ovat varsinaisen ydinliiketoiminnan ohella esimerkiksi siivous sekä huolto- ja kunnossapitotehtävät. Selvitysvelvollisuus koskee myös kuljetuspalveluita, jos ne liittyvät tilaajan tavanomaiseen toimintaan.

Selvitysvelvollisuus koskee vuokratyö- ja alihankintasopimuksia.

Rakentamistoiminnassa selvitysvelvollisuus koskee kaikkia tilaajia, vaikka rakentaminen ei kuuluisi tilaajan tavanomaiseen toimintaan. Rakentamisessa alihankkijan ei myöskään tarvitse olla työnantaja, vaan lakia sovelletaan myös yhden henkilön yrityksiin.

Tilaajavastuuselvityksiä ei tarvitse hankkia pienehköissä sopimuksissa. Raja-arvot ovat erilaiset vuokratyössä ja alihankinnassa. Tilaajan ei tarvitse hankkia selvityksiä, mikäli vuokratun työntekijän tai työntekijöiden työskentely kestää yhteensä enintään kymmenen työpäivää. Alihankintasopimuksissa puolestaan selvitysvelvollisuutta ei ole, mikäli sopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on alle 9 000 euroa.

Rakentamistoiminnassa tilaajalla on selvitysvelvollisuus, vaikka rakentaminen ei kuuluisi tavanomaiseen toimintaan.

Raja-arvoja laskettaessa otetaan huomioon peräkkäisten sopimusten yhteenlaskettu työskentelyaika tai vastikkeen arvo silloin, kun on tehty peräkkäisiä sopimuksia keskeytymättöminä tai lyhyin keskeytyksin. Raja-arvojen täyttymistä ei siten arvioida esimerkiksi kalenterivuosi- tai tilikausikohtaisesti.

Tilaajavastuulain valvonta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa. Lakia valvovat tarkastajat työskentelevät Helsingin, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan toimipisteissä.

Vuonna 2020 valvonnan painopistealueita ovat logistiikka, rakennusala, teollisuus, sekä siivous ja kiinteistönhuolto. Lisäksi vuokratun työvoiman käyttöä valvotaan useilla eri toimialoilla.

Tilaajavastuu - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa (KHO 2013:191) tilaajan ei katsottu täyttäneen tilaajavastuulain mukaista selvitysvelvollisuuttaan, kun se työvoimavaltaisella alalla tietoisena alihankkijansa työntekijöiden vaihtumisen mahdollisuudesta ei ollut sopimuksessa ottanut huomioon, että työntekijöiden vaihtuvuudesta aiheutuu alihankkijalle tarve hankkia E 101/A1 -todistuksia myös uusien työntekijöiden osalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun (KHO 2011:104) mukaan viranomaisrekistereihin tehdyt merkinnät eivät sellaisenaan osoittaneet toiminnan olevan vakiintunutta, vaan tilaajan tuli arvioida asiaa toiminnan tosiasiallisen harjoittamisen perusteella.

(Helsingin HAO 14/1067/2) Asunto-osakeyhtiön on katsottava olevan tilaajavastuulaissa tarkoitettu tilaaja.

Hallinto-oikeuden ratkaisun (Helsingin HAO 14/0571/2) mukaan konsernisuhdetta ei sinänsä ole pidettävä tilaajavastuulaissa tarkoitettuna perusteena, jonka nojalla tilaaja olisi voinut poiketa laissa säädetystä tilaajan selvitysvelvollisuudesta.

Tilaajavastuu - Sanasto

Sanasto

Alihankintasopimus Tilaajan ja sopimuspuolen välinen sopimus tietyn työtuloksen aikaansaamiseksi vastiketta vastaan. Sopimuksen ei tarvitse olla kirjallinen, vaan se voidaan solmia myös suullisesti.
Vuokratyöntekijä Työntekijä, joka on suostumuksellaan siirretty toisen työnantajan käyttöön.
Rakentamistoiminta Rakentaminen ja rakentamiseen liittyvä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminta. Uudis- ja korjausrakentamisen lisäksi rakentamistoiminnaksi katsotaan myös maa- ja vesirakentaminen.
Tilaaja Tilaajavastuulaissa tilaajalla tarkoitetaan kaupparekisterilain 3 §:ssä tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa, joka on velvollinen tekemään kaupparekisterilaissa tarkoitetun perusilmoituksen. Lisäksi tilaajalla tarkoitetaan valtiota, kuntaa, kuntayhtymää, Ahvenanmaan maakuntaa, Ahvenanmaan maakunnan kuntaa tai kuntayhtymää, seurakuntaa, seurakuntayhtymää, muuta uskonnollista yhdyskuntaa ja muuta julkisoikeudellista oikeushenkilöä. Tilaajalla tarkoitetaan myös vastaavaa ulkomailla toimivaa yritystä.

Usein kysytyt kysymykset

1