Aika ajoin tehtävä työ

Luvat ja ilmoitukset - Aika ajoin tehtävä työ

Työaikalain perussäännön mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana. Poikkeavasta vuorokautisesta työajasta voidaan sopia valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Jos työ on laadultaan sellaista, että sitä suoritetaan vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön, työsuojeluviranomainen voi antaa luvan poiketa säännöllistä työaikaa ja vuorokausilepoa koskevista säännöksistä.

Hakeminen

Poikkeuslupaa aika ajoin tehtävään työhön haetaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Yhteystiedot

Jos lähetät hakemuksen sähköpostilla, on suositeltavaa käyttää aluehallintoviraston suojattua sähköpostiyhteyttä. Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos aineisto sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Suojattu sähköposti

Lomake (pdf): Hakemus: Poikkeuslupa aika ajoin tehtävään työhön

Asian ratkaiseminen edellyttää sitä, että luottamusmiehelle tai luottamusvaltuutetulle varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksesta. Ellei edellä mainittua työntekijöiden edustajaa ole työpaikalla, kuulemismahdollisuus on varattava työsuojeluvaltuutetulle. Ellei työpaikalla ole työntekijöiden edustajaa, tulee kuulemismahdollisuus varata erikseen jokaiselle työntekijälle, jota hakemus koskee.

Ennen luvan hakemista katso alla oleva verkkoseminaarin tallenne, jossa kerrotaan, mitä hakemusta tehtäessä tulee huomioida.

Poikkeusluvan jatkaminen

Mikäli työolosuhteet eivät luvan myöntämisen jälkeen ole olennaisesti muuttuneet, työnantaja ja luottamusmies tai muu työaikalain 36 §:ssä tarkoitettu työntekijöiden edustaja voivat sopia määräajaksi myönnetyn poikkeusluvan jatkamisesta. Ennen 1.1.2020 myönnetyn määräaikaisen poikkeusluvan voimassaolon jatkamisesta osapuolet eivät kuitenkaan voi sopia. Tällöin poikkeusluvan mukaisen säännöllisen työajan jatkamiseksi on tehtävä uusi lupahakemus.

Tilanteissa, joissa luvan jatkaminen sopimalla on mahdollista, mutta sopimusta ei synny, työnantaja voi tehdä työsuojeluviranomaiselle uuden lupahakemuksen. 

Luvat ja ilmoitukset - Aika ajoin - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (872/2019)

  • 5 § yleistyöaika

  • 25 § vuorokausilepo

  • 39 § poikkeuslupa

Asiointi - luvat ja ilmoitukset - aika ajoin tehtava tyo - Muualla tyosuojelu.fissä