Työsuojelutarkastus aluksella

Luvat ja ilmoitukset - Merenkulku - Merityösertifikaatti - Työsuojelutarkastus aluksella

Työsuojelutarkastuksella on oltava läsnä aluksen päällikkö tai hänen edustajansa. Myös varustamon edustaja voi olla mukana tarkastuksella. Tarkastuskierroksella on yleensä läsnä tarkastettavan osaston esimies. Henkilöstön edustajan, tavallisesti työsuojeluvaltuutetun, edellytetään myös olevan läsnä tarkastuksella.

Työsuojelutarkastus koostuu alkukokouksesta, työpaikkakierroksesta ja loppukokouksesta.

Tarkastuksen kesto

Tarkastus kestää tavanomaisessa rahtilaivassa noin neljä tuntia, isommissa aluksissa 4–6 tuntia ja suurissa matkustaja-aluksissa 1,5–2 päivää.

Tarkastuksella tarvittavat asiakirjat

 • Aluksen miehistöluettelo ja miehitystodistus (kopio)
 • Lääkärintodistuksia (tarkastetaan pistokokein)
 • Työsopimukset ja mahdolliset harjoittelijasopimukset
 • Palkkalaskelma ja työehtosopimus
 • Työaikakirjanpito, josta käyvät ilmi työ- ja lepoajat
 • Valaistus-, melu ja tärinämittaukset
 • Laivapäiväkirja, josta tarkastetaan asuintilojen tarkastukset
 • Muonapäiväkirja, josta tarkastetaan ruoanpidon tarkastukset
 • Työterveyshuoltosopimus
 • Työtapaturmavakuutus (laivaisännän vastuu)
 • Vaarojen arviointi ja selvittäminen
 • Työpaikkaselvitys
 • Kopio ILO:n merityösopimuksesta (MLC 2006) ja ajantasainen lainsäädäntö

Tarkastuskertomus ja lausunto Traficomille

Tarkastuksesta laaditaan kuukauden kuluessa tarkastuskertomus, joka toimitetaan laivaisännälle.

Jos työsuojeluviranomainen ei totea merityösertifikaatin myöntämiselle estettä työsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, tarkastuskertomuksen perusteella annetaan liikenne- ja viestintävirasto Traficomille sertifikaatin myöntämistä puoltava lausunto. Lausunto annetaan tiedoksi myös laivaisännälle.

Jos tarkastuksella havaitaan, että merityösertifikaattia ei tule myöntää esiin tulleiden puutteiden vuoksi, laivanisännän on poistettava tai korjattava puutteet. Kun tämä on todennettu, työsuojeluviranomainen voi antaa myönteisen lausunnon liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Tarkastukset pyritään tekemään ensisijaisesti virka-aikana. Tarvittaessa niitä tehdään myös virka-ajan ulkopuolella.

Työsuojelutarkastus on maksuton. Jos tarkastus tapahtuu ulkomailla, laivaisännältä peritään matkakustannukset.