Panostajan pätevyyskirja

Asiointi - Luvat ja ilmoitukset - Panostajan pätevyyskirja

Ennen 1.9.2016 myönnetyllä panostajaluvalla ei saa tehdä panostajan työtä enää 1.9.2021 jälkeen, vaikka nykyisessä pätevyyskortissa olisi myöhäisempi voimassaoloaika.

Pätevyyskirjan voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä vuodella, kun hakija on suorittanut kertauskurssin ja toimittanut uusintahakemuksen liitteineen. Kun hakemus on toimitettu nykyisen luvan voimassaoloaikana ja ennen 1.9.2021, pätevyyskirjan mukaista työtä saa jatkaa uuden luvan myöntämiseen saakka.

Lue lisää: Tärkeää tietoa panostajan pätevyyskirjoista – Panostajalain siirtymäsäännös päättyy 1.9.2021

Yleistä aiheesta | Pätevyyskirjan hakeminen ja uusiminen | Panostajan perus- ja kertauskurssit | Panostajakurssi-ilmoitus | Panostajarekisteri | Lainsäädäntö

Yleistä aiheesta

Panostajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on voimassa oleva panostajan pätevyyskirja ja joka tekee räjäytystyötä. 1.9.2016 voimaan tulleen panostajalain mukaan panostajan pätevyyskirjoja ovat tehosteräjäyttäjän, nuoremman panostajan, vanhemman panostajan, ylipanostajan ja räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjat.

Tehosteräjäyttäjän pätevyyskirja on erotettu omaksi kokonaisuudekseen, koska tehosteräjäyttäjien työt eroavat muista räjäytystöistä. Myös koulutusvaatimukset ovat erilaiset. Henkilöille, joilla on ennen 1.9.2016 myönnetty panostajan tai ylipanostajan pätevyyskirja ja vähintään kuuden kuukauden työkokemus tehosteräjäytyksistä, voidaan myöntää tehosteräjäyttäjän pätevyyskirja.

Nuoremman panostajan pätevyyskirja voi koskea henkilön työkokemuksen mukaisesti määriteltyä työtä, kuten raivaus-, hyydepato-, laboratorio-, kallio- tai liitosräjäytyksiä tai rakenteiden tai kovettuneiden ja kuumien aineiden räjäytyksiä tai seismisiä räjäytyksiä.

Jos hakemuksen mukana ei ole tarvittavia liitteitä, hakemuksen käsittely ei etene, ennen kuin kaikki liitteet on toimitettu.

Vanhemman panostajan ja ylipanostajan pätevyydet on rajattu maanpäälliseen tai maanalaiseen työhön. Koulutuksensa ja työkokemuksensa mukaisesti henkilö voi hakea näitä molempia.

Uutena pätevyyskirjana on räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja. Vastuuhenkilöllä on oikeus räjähteiden käsittelyyn kuten muillakin pätevyyskirjan haltijoilla, mutta vastuuhenkilön tehtävä painottuu räjäytysten suunnitteluun ja johtamiseen. Vastuu räjäytystyön johtamisesta asutulla alueella on räjäytystyön vastuuhenkilöllä.

Pätevyyskirja voidaan myöntää 20 vuotta täyttäneelle henkilölle viideksi vuodeksi kerrallaan, ja sen voimassaoloaika päättyy hänen täyttäessään 68 vuotta.

Pätevyyskirjan saamiseksi henkilön on suoritettava panostajan kurssi ja siihen liittyvä kuulustelu sekä hankittava riittävä työkokemus. Kurssin ja työkokemuksen pituus määräytyvät sen mukaan, mitä pätevyyskirjaa henkilö on hakemassa.

Panostajaluokissa vaadittava työkokemus

Lisäksi hakijan on oltava terveydentilaltaan ja muuten sopiva työhön.

Terveydenhuollon ammattihenkilö voi ilmoittaa henkilön sopimattomuudesta panostajan pätevyyskirjan haltijaksi työsuojeluviranomaiselle: Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus henkilön sopivuudesta panostajan työhön -lomake.

Lupaviranomainen perii lupahakemuksen käsittelystä kuluina 315 euron maksun. Panostajan pätevyyskirja on henkilökohtainen asiakirja, joten lasku osoitetaan luvansaajalle henkilökohtaisesti ja toimitetaan aina kotiosoitteeseen.

Pätevyyskirjan hakeminen ja uusiminen

Panostajan pätevyyskirjan myöntää ja peruuttaa lupaviranomainen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Panostajan pätevyyskirjaa haetaan kirjallisesti.

Pätevyyskirjan voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä vuodella sen voimassaoloaikana tehdystä hakemuksesta, kun hakija on suorittanut kertauskurssin.

Huom! Turvallisuusselvityksen hakumenettely suojelupoliisissa muuttui 1.3.2020. Turvallisuusselvityksen saamiseksi lupahakemuksessa on ilmoitettava sähköpostiosoite.

Hakulomake: Panostajan pätevyyskirjan hakeminen tai uusiminen
Hakuohjeet: Panostajan pätevyyskirjan hakeminen ja pätevyyskirjan uusiminen

Panostajan perus- ja kertauskurssit

Pätevyyskirjan hakijan tulee ennen tutkintoon johtavaan tenttiin tulemista suorittaa hyväksytysti haettavan pätevyyskirjan edellyttämä peruskurssi.

Nuoremman panostajan ja tehosteräjäyttäjien peruskurssin vähimmäispituus on 40 oppituntia.

Vanhemman panostajan peruskurssin vähimmäispituus on 224 oppituntia. Jos henkilöllä on aiempaa hyväksi luettavaa työ- tai muuta kokemusta, voi kurssi olla lyhyempi, mutta aina vähintään 164 tuntia. Kurssin pituus määräytyy henkilön työ- tai muun kokemuksen mukaan.

Ylipanostajan peruskurssin vähimmäispituus on 90 oppituntia. Jos henkilöllä olisi aiempaa kokemusta, voidaan sitä hyväksi lukea koulutuksessa. Tällöinkin koulutus kestää vähintään 80 oppituntia.

Räjäytystyön vastuuhenkilön peruskurssin vähimmäispituus on 40 oppituntia.

Hyväksytyn peruskurssin suorittamisen jälkeen on hakijan suoritettava lupaviranomaisen hyväksymän asiantuntijan järjestämä kuulustelu.

Pätevyyskirjan uusimiseksi vaadittava kertauskurssi kestää kahdeksan oppituntia. Kertauskurssi on sama riippumatta siitä, mikä pätevyyskirja henkilöllä on. Kertauskurssilla käydään läpi alalla tapahtuneet lainsäädäntömuutokset. Tehosteräjäyttäjien kertauskurssin sisältö tulee olla suunnattu tehosteräjäyttäjille.

Hakijan on osallistuttava kertauskurssille pätevyyskirjan voimassaoloaikana. Jos kertauskurssi peruuntuu hakijasta riippumattomista syistä, voi pätevyyskirjalle hakea perustelluista syistä jatkoaikaa lupaviranomaiselta.

Panostajakurssiluettelo

Luettelo kuulusteluihin hyväksytyistä asiantuntijoista

Oikaisuvaatimusohje

Panostajakurssi-ilmoitus

Lupaviranomainen valvoo ja ohjaa panostajakoulutusta. Panostajan perus- ja kertauskurssilla tulee olla nimettynä kurssin johtaja, jonka nimeää kurssin järjestävä taho. Kurssin johtajan tulee hyvissä ajoin - viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin aloittamista - tehdä ilmoitus aluehallintovirastolle.

Ilmoitus panostajakoulutuksen järjestämisestä toimitetaan aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle osoitteeseen: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere.

Ilmoitus panostajakoulutuksen järjestämisestä

Panostajakurssin palautekysely

Koulutuksen suorittaneet

Panostajarekisteri

Lupaviranomainen ylläpitää panostajien pätevyyskirjoista panostajalain mukaista panostajarekisteriä. Rekisterissä on tiedot Suomessa voimassaolevista panostajaluvista. Tietoja panostajarekisteristä saa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta, puh. 0295 018 450 (vaihde).