Valvontaohjeet

Julkaisut - Valvontaohjeet

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille vuosittain ohjeita työsuojeluvalvonnasta. Valvontaohjeiden tarkoitus on yhdenmukaistaa työsuojeluvalvontaa, parantaa työsuojelutarkastusten laatua ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Ohjeet on tarkoitettu koko työsuojeluhallinnolle, erityisesti työsuojelutarkastajille.

Yleinen valvontaohje

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2016 (pdf, 3 Mt)

Ohjeessa käsitellään työsuojeluvalvontaa yleisesti. Ohjeessa käsitellään viranomaisaloitteista ja asiakasaloitteista valvontaa. Ohjeessa selostetaan työsuojeluvalvonnan tavoitteita, mitä valvotaan ja miten valvontaa kohdennetaan.

Ohjeessa kerrotaan työpaikkatarkastuksesta ja sen kulusta, asiakirjatarkastuksesta, tarkastuksella käsiteltävistä asioista, tarkastuskertomuksesta, tarkastajan toimivallan käytöstä sekä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa.

Alla on listattu valvontaohjeet julkaisujärjestyksessä uusimmasta alkaen.

Kemiallisten tekijöiden valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2/2020 (pdf, 410 kt)

Ohjeessa kemiallisten tekijöiden valvonnasta esitetään, mitä työsuojeluvalvonnassa huomioidaan, kun tarkastaja valvoo kemiallisia tekijöitä koskevan lainsäädännön noudattamista.

Ohjeessa kemiallisten tekijöiden valvonnasta esitetään työsuojeluvalvonnassa huomioitavat asiat, kun tarkastaja valvoo kemiallisia tekijöitä koskevan lainsäädännön noudattamista. Ohjeessa määritellään kemialliset tekijät ja kuvataan yleisellä tasolla, mitä asioita työsuojelutarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan. Tarkastaja arvioi työpaikkaa aina kokonaisuutena. Tämä ohje on tarkastajalle viitteellinen apuväline avuksi tarkastuksen tekemisessä.

Fyysisen väkivallan ja sen uhan valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2020 (pdf, 386 kt)

Ohjeessa fyysisen väkivallan ja sen uhan valvonnasta esitetään mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun tarkastuksen päätavoite on fyysisen väkivallan uhan torjunta.

Ohjeessa kuvataan väkivallan tai sen uhan tunnusmerkkejä, mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Työterveyshuollon järjestämisen valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2019 (pdf, 345 kt)

Ohjeessa työterveyshuollon järjestämisen valvonnasta esitetään mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun valvotaan työnantajan lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisvelvollisuutta. Valvonnalla varmistetaan, että työnantaja on lainsäädännön edellyttämällä tavalla järjestänyt työterveyshuollon, toteuttanut työterveyshuollon sekä toiminut yhteistyössä työpaikan henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.

Ohjeessa kuvataan mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Psykososiaalisen työkuormituksen valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2018 (pdf, 448 kt)

Ohjeessa esitetään mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun valvotaan psykososiaalista työkuormitusta viranomaisaloitteisen tarkastuksen yhteydessä tai asiakkaan aloitteesta.

Ohjeella pyritään selkeyttämään työsuojeluviranomaisen valvontaroolia ja menettelytapoja työsuojeluhallinnon sisällä ja asiakkaille. Ohjeessa kuvataan tarkastustoimintaa, tarkastuskertomuksen sisältöä, velvoitteita työnantajalle ja velvoitteiden noudattamisen seurantaa.

Työsuhdeasioiden valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2017 (pdf, 336 kt)

Ohjeessa työsuhdeasioiden valvonnasta esitetään mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun valvotaan työsuhdeasioita koskevia säännöksiä. Ohjeessa käsitellään työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain valvontaa.

Ohjeessa kuvataan mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 6/2016 (pdf, 303 kt)

Ohjeessa käsitellään häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun valvontaa. Häirintää ja epäasiallista kohtelua valvotaan asiakkaan aloitteesta tai viranomaisaloitteisen työpaikkatarkastuksen yhteydessä. Ohjeessa käytetään sanaa häirintä kuvaamaan työturvallisuuslain tarkoittamaa terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa häirinnän valtakunnallista työsuojeluvalvontaa ja lisätä valvonnan läpinäkyvyyttä. Ohjeella pyritään selkeyttämään työsuojeluviranomaisen valvontaroolia ja menettelytapoja työsuojeluhallinnon sisällä ja asiakkaille. Tavoitteena on, että asiakas saa tietoa työsuojeluviranomaisen toimintamahdollisuuksista ja -velvollisuuksista ja häirintäasian käsittelytavasta.

Ammattitautien ja muita työperäisiä sairauksia koskevien ilmoitusten käsittely

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 5/2016 (pdf, 324 kt)

Ohjeessa vakavien ammattitautien ja muita työperäisiä sairauksia koskevien ilmoitusten käsittelystä kuvataan toimenpiteet, jotka työsuojelun vastuualueen tulee tehdä, kun se saa ilmoituksen ammattitautiepäilystä tai muusta työperäisen sairauden epäilystä. Toimenpiteiden tavoitteena on ehkäistä ennalta altistumistapaukset, jotka voivat johtaa vastaavanlaisien sairauksien syntymiseen ja poistaa epäkohdat työpaikalta.

Ohjeella pyritään yhdenmukaistamaan vastuualueiden käytäntöjä ilmoitusten käsittelyssä ja lisäämään käsittelyn läpinäkyvyyttä. Ohjeessa kuvataan ilmoitusten käsittelyä sekä ammattitautitapausten perusteella tehtävää valvontaa.

Vakavien työtapaturmien tutkinta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 4/2016 (pdf, 367 kt)

Ohjeessa vakavien työtapaturmien tutkinnassa kuvataan työsuojeluvalvonnan menettelytavat, joiden tarkoituksena on selvittää vakaviin työtapaturmiin liittyvä tapahtumien kulku ja työtapaturmaan johtaneet syyt sekä mahdollisuudet estää samankaltaisten tapaturmien toistuminen.

Ohjeella pyritään yhdenmukaistamaan työtapaturman tutkintaa työsuojeluhallinnon sisällä ja lisäämään tutkinnan läpinäkyvyyttä. Ohjeessa kuvataan tapaturmatutkinnan tavoitteita, sen käytännön toteutusta, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen ja -vaarojen valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3/2016 (pdf, 352 kt)

Ohjeessa kosteus- ja homevaurioiden valvonnasta esitetään, mitä työpaikalle kohdistuvassa työsuojelutarkastuksessa tulee huomioida silloin, kun tarkastuksella käsitellään kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamien terveyshaittojen ja -vaarojen valvontaa.

Ohjeessa kuvataan kosteus- ja homevaurioiden tunnusmerkkejä, mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2/2016 (pdf, 3,29 Mt)

Ohjeessa yhdenvertaisuuden ja syrjinnän valvonnasta esitetään mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun valvotaan yhdenvertaisuutta ja työsyrjintää. Työsyrjintää valvotaan asiakkaan aloitteesta tai viranomaisaloitteisen työpaikkatarkastuksen yhteydessä.

Ohjeessa kuvataan työsuojeluvalvonnan toimintaperiaatteita, mitä asioita tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa, kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan sekä yhteistyötä ja asiantuntijatoimintaa muiden toimijoiden kanssa.

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3/2015 (pdf, 3,64 Mt)

Ohjeessa ulkomaisen työvoiman valvonnasta esitetään mitä tarkastajan tulee tarkastaa kun valvotaan ulkomaisen työvoiman käyttöä Suomessa. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Ulkomaisen työvoiman valvonnassa valvotaan työnteko-oikeutta, työntekijään sovellettavia työehtoja ja työolosuhteita koskevia säädöksiä.

Ohjeessa kuvataan mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Toimivallan käyttö ja rikosasiasta ilmoittaminen poliisille

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2015 (pdf, 8,16 Mt)

Ohje koskee työsuojeluviranomaisen seuraamusharkintaa. Seuraamusharkinnalla tarkoitetaan työsuojeluvalvonnan hallinnollisen toimivallan käyttöä ja arviointia ilmoituksen tekemisestä poliisille. Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa seuraamusharkintaa työsuojelun vastuualueilla ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä.

Ohjeessa kerrotaan, mitä seikkoja otetaan huomioon seuraamusten ja niiden tarvetta arvioitaessa ja mitä keinoja eri valvontatilanteissa käytetään. Ohjeessa kuvataan mm. tarkastajan ja työsuojeluviranomaisen toimivaltaa, työrikosten tunnusmerkkejä ja ilmoituskynnystä poliisille.