Metallintyöstönesteet

Valtakunnallinen metallintyöstönesteiden (leikkuuöljyt ja lastuamisnesteet) valvontahanke - Alasivu

Hankkeessa valvottiin metallintyöstönesteiden käyttöä työpaikoilla sekä niiden käyttöturvallisuustiedotteissa kemikaalitoimittajan suosittamien riskienhallintatoimenpiteiden toteutumista suojautumisohjeineen työpaikoilla. Valvonnan kohteena oli teollisuustoimialoista metallintyöstö (TOL 25620). Tarkastettavien konepajojen pääprosessi tuli olla koneistus ja erilaisten metallituotteiden valmistus, joissa käytetään metallintyöstönesteitä.

Tarkastukset jakautuivat hankesuunnitelmassa seuraavasti (yhteensä 270 tarkastusta):

Vastuualue

 Tarkastusmäärä

 ESAVI

 75

 ISAVI

 25

 LSAVI

 75

 LSSAVI

 60

 PSAVI

 35


Hankkeen tavoitteita olivat:

- metallien työstämisessä käytettävien aineiden ja menetelmien asianmukainen valinta ja käyttö työpaikoilla
- työsuojeluriskien vähentäminen kemikaalien käytössä ja varastoinnissa
- tietoisuuden lisääminen työpaikoilla kemikaaleja koskevista määräyksistä
- määräysten vastaisten tuotteiden poisto markkinoilta
- kemikaaliasiantuntijoiden perehdyttäminen uuteen kemikaalilakiin ja biosidiasetukseen (sekä kemiallisten tekijöiden valvontaohjeeseen)
- uuden kemikaalihanketyöskentelymallin luominen
- vastuualueiden toimintatapojen yhtenäistäminen
- vastuualueiden välisen tietojenvaihdon ja yhteistyön lisääminen
- vastuualueiden ja TUKESin välisen ilmoitusmenettelyn laatiminen koskien kemikaalien etiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa havaittuja puutteita.

Hanke oli tarkoitus toteuttaa vuosien 2014–2015 aikana seuraavan aikataulun mukaisesti:

Lisätietoa hankkeen toiminnasta (pdf-tiedostoja)

Hankkeen loppuraportti
Hankesuunnitelma vuosille 2014-2015
Valvontakohteen kemikaaliturvallisuuden tarkastuslomake
Kemikaaliturvallisuuden tarkastuslomakkeen arviointiperusteet

Viestintä

Tiedote 5.3.2014: Kemikaaliriskejä vähentävä työsuojelun valtakunnallinen valvontahanke alkaa

Työterveyslaitoksen malliratkaisuja metallin työstöön (pdf-tiedostoja)

Metallin työstö
Kemikaalialtistumisen torjuminen metallin työstössä
Henkilönsuojaimet
Käytössä olevien koneiden riskinarviointi

Muita malleja ja ohjeita

Työterveyslaitos: Turvallisuuden tarkistuslista koneistustöihin (pdf-tiedosto)
Työterveyslaitos: KAMAT-tietokortti kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä
Malli kemiallisten tekijöiden aiheuttamien riskien arviointiin (työpaikat, joilla vain vähän altisteita, doc-tiedosto)
Malli kemiallisten tekijöiden aiheuttamien riskien arviointiin (edellistä laajempi versio, pdf-tiedosto)

Varapaikka: Hankkeen opas työpaikoille: Näin valmistaudut tarkastukseen

Valtakunnallinen metallintyöstönesteiden valvontahanke - Lisää Tyosuojelu.fissä