YKSOTE-kuormitus 2017-18

Yksityisten sosiaali- ja terveystoimialojen valvonta- ja viestintähanke 2017-18

YKSOTE-kuormitus 2017-18 -haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla oli työsuojeluhallinnon kaksivuotinen sosiaali- ja terveystoimialojen yksityisiin työnantajiin kohdistuva valvonta- ja viestintähanke haitallisesta työkuormituksesta aiheutuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi.

YKSOTE-kuormitus
2017-18

Haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä
sote-työpaikoilla

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena oli varmistaa, että alan työnantajat tunnistavat haitallisen työkuormituksen ja ennaltaehkäisevät sen syntymisen sekä noudattavat työnantajavelvoitteitaan muun muassa työsuhteen ehtojen osalta. Hankkeella pyrittiin myös edistämään kodeissa tehtävän hoiva- ja hoitotyön työsuojelua sekä kehittämään työsuojelun valvontakäytäntöjä.

Sosiaali- ja terveysala on väestön ikääntyessä voimakkaassa kasvussa. Palvelurakenteen muuttuminen ja uusien yritysten kasvava määrä ovat lisänneet tarvetta varmistaa, että alan työnantajat huolehtivat työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Asiakkaiden kodeissa tapahtuvan hoitotyön lisääntyessä valvonnalla on haluttu varmistaa myös se, että työnantajat tunnistavat kotipalvelutyöstä aiheutuvan kuormituksen erityispiirteet ja ehkäisevät kotipalvelutyöntekijöiden kuormittumista oikein kohdennetuin toimin.

Valvonnan kohdentaminen ja hanketarkastukset

Hankevalvonnan kohteena olivat kaikki yksityiset terveyspalveluiden, sosiaalihuollon laitospalveluiden ja sosiaalihuollon avopalveluiden työnantajat. Valvonta kohdistettiin erityisesti yksityisiin lääkäriasemiin, hoitolaitoksiin ja palveluasumiseen sekä kotipalveluihin ja päivähoitoon. Huomiota kiinnitettiin varsinkin haitallisen työkuormituksen ehkäisemiseen.

Valvonnan perustoimenpide on työpaikalla tehtävä työsuojelutarkastus, jota ohjaavat työsuojeluhallinnon valvontaohjeet sekä työsuojeluviranomaisen valvomat lait ja asetukset. YKSOTE-hankkeen tarkastuksien pohjana toimi yhtenevä asialista, johon oli koottu tarkastuksilla käsiteltävät asiakokonaisuudet. Työsuojelutarkastuksesta laaditaan aina kirjallinen tarkastuskertomus, joka toimitetaan sekä työnantajan että työntekijöiden edustajille.

Valtakunnallista hanketta koordinoi Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Hankeryhmässä oli edustus kaikilta työsuojelun vastuualueilta. Hankkeeseen liittyvät tiedotteet, raportit ja muu aineisto on koottu tälle verkkosivulle. Lisätietoja: hankekoordinaattori Marja Tereska, p. 029 501 8188, marja.tereska@avi.fi.

Tutustu hankesuunnitelmaan (pdf)

Linkki hankkeen loppuraporttiin

Tietoa tueksi työpaikoille

Tyosuojelu.fi-verkkopalvelu

Työsuojeluhallinnon oppaat

Viestintä

Viestintäsuunnitelma (pdf)
Ydinviestit (pdf)

Tiedote 18.1.2019: Fyysisen kuormituksen riskien hallinnassa kehitystä yksityisillä sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla

Tiedote 10.9.2018: Työväkivallan uhka haastaa yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajat kehittämään ennakointia

Tiedote 29.5.2018: Esimiestehtävän kuormituksen tunnistaminen ja hallinta vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon työssä koko työyhteisön toimivuuteen

Tiedote 2.3.2018: Työsuojeluvalvonta havaitsi sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisillä työpaikoilla haitallista työkuormitusta

Tiedote 8.9.2017: Työsuojeluhanke ohjaa sote-yrityksiä noudattamaan lakisääteisiä työnantajavelvoitteita

Verkkouutinen 24.3.2017: Sosiaali- ja terveysalan työsuojelun valvontahanke kiinnosti Sairaanhoitajapäivillä

Verkkouutinen 22.3.2017: Haitallinen kuormitus hallintaan Sairaanhoitajapäivillä

Tiedote 21.3.2017: Sosiaali- ja terveysalan yrityksiin tehostettua työsuojeluvalvontaa

Hanke oli mukana seuraavissa tapahtumissa:

Johtamisen ja esimiestyön minimessut 29.5.2018

Hankkeen koordinaattorin Marja Tereskan tietoiskupuheenvuoron aineisto

Seminaari 6.2.2018 Työpaikalla ”hässäkkä” päällä?

LSAVIn työsuojelun vastuualueen ja Työterveyslaitoksen järjestämän seminaarin tavoitteena oli tarjota esimiehille keinoja tukea tervettä työtä ja ennaltaehkäistä konfliktitilanteiden syntymistä.

Työsuojeluhaasteiden tunnistaminen ja käsittely työpaikalla
LSAVI:n työsuojelun vastuualueen johtaja, DI Riitta Sulameri

Esimiehen keinot tukea tervettä työtä ja ehkäistä konfliktitilanteita
Psykologi, KTM Elisa Valtanen ja Vanhempi konsultti, YTM Nina Olin, Työterveyslaitos

Miten tunnistan työn psykososiaaliset kuormitustekijät?
Tarkastaja Ulla Riikonen, LSAVI

Seminaari 24.10.2017 Muutostilanteiden johtaminen sosiaali- ja terveyshuoltoalan työssä

LSAVIn työsuojelun vastuualue ja Työterveyslaitos järjestämän seminaarin tavoitteena oli tukea muutostilanteiden johtamista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä.

Huomio työsuojelun johtajamiseen
Johtaja Riitta Sulameri, LSAVI työsuojelun vastuualue

Mitä esimies tarvitsee muutostilanteiden hyvään johtamiseen?
Asiantuntijat Elisa Valtanen ja Nina Olin, Työterveyslaitos