Erityisvelvoitteet

Biologiset tekijät - Altistuneiden työntekijöiden luettelo ja ilmoitukset

Työpaikalla jokaisen pitää olla tietoinen työhön liittyvien biologisten tekijöiden vaaroista ja turvallisista työmenetelmistä.

Altistuneiden työntekijöiden luettelo

Työnantajan on pidettävä luetteloa vakavan vaaran tai vakavan sairauden ihmiselle aiheuttaville biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä.

Luettelosta on käytävä ilmi

  • tehdyn työn laatu
  • biologinen tekijä
  • tiedot altistumisesta
  • tiedot onnettomuuksista
  • tiedot vaaratilanteista.

Luetteloa on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta altistumisen jälkeen. Työturvallisuuslain 40 a §:ssä erikseen määritellyissä tapauksissa luetteloa on kuitenkin säilytettävä 40 vuotta viimeisen tiedossa olevan altistumisen jälkeen.

Työturvallisuuslaissa on määritelty tahot, joilla on oikeus saada ko. luettelo nähtäväksi. Luettelo on annettava työsuojeluviranomaisen käyttöön työnantajan lopettaessa toimintansa.

Ilmoitukset

Työsuojeluviranomaiselle on tehtävä ennakkoilmoitus, kun ensimmäistä kertaa käytetään 2, 3 tai 4 -ryhmään kuuluvia biologisia tekijöitä. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista.

Ilmoitus sisältää

  • yrityksen tai laitoksen nimen ja osoitteen
  • työsuojelusta vastaavan henkilön nimen ja pätevyyden
  • vaaran arvioinnin tulokset
  • biologisten tekijöiden lajit
  • suunnitellut suojelu- ja ehkäisytoimet.

Jos laboratorio harjoittaa ryhmään 4 kuuluvien biologisten tekijöiden diagnostisointipalvelua, siltä vaaditaan ainoastaan alkuilmoitus aikomuksestaan käyttää biologisia tekijöitä.

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle kaikista onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka ovat voineet johtaa biologisen tekijän vapautumiseen ja jotka voivat aiheuttaa vakavan tartunnan vaaran tai vakavan sairauden.