Lämpöolot - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Esimerkiksi työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, tottuminen kuumaan tai kylmään, työn raskaus ja vaatetus vaikuttavat lämpöolojen kokemiseen. Kun tekee työtä poikkeuksellisen kuumassa tai kylmässä, työ kuormittaa enemmän, tapaturmavaara kasvaa ja oireilu ja terveydelliset haitat lisääntyvät.

Työturvallisuutta koskevissa säädöksissä ei ole lämpöoloille sellaisia arvoja tai tasoja, joiden ylittyessä tai alittuessa työnantajalle olisi määrätty jotain velvoitteita haitan vähentämiseksi. Siksi työnantajan on tapauksittain arvioitava lämpöoloihin liittyvät riskit ja valittava niiden vähentämiseksi tarpeelliset toimet. Koska työ poikkeuksellisen kuumassa tai kylmässä aiheuttaa erityisen sairastumisen vaaran, työnantajan on tällaisen työn riskejä arvioitaessa ja haitan vähentämistä suunniteltaessa yleensä käytettävä apuna työterveyshuoltoa tai muuta alan asiantuntijaa.

Lämpöolojen arviointi

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä, onko työntekijöiden työssä sellaisia tilanteita, joissa lämpöoloista voisi olla haittaa. Jos on, työnantajan on arvioitava lämpöolojen merkitys työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle ja päätettävä tarvittaessa tämän arvioinnin perusteella, miten vähentää haittaa.

Koska lämpöoloja koskevia raja-arvoja ei ole, lämpöolojen merkitys on arvioitava tapauskohtaisesti, esimerkiksi työterveyshuollon työpaikkaselvityksen yhteydessä. Arvioinnin helpottamiseksi työsuojeluhallinnossa on laadittu seuraavat työn raskauden mukaiset suositusarvot ilman lämpötilalle ja virtausnopeudelle:

Työn raskaus

Lämmön tuotto

Lämpötilasuositus

Ilman liike

kevyt istumatyö

alle 150 W

21–25 °C

alle 0,1 m/s

muu kevyt työ

150–300 W

19–23 °C

alle 0,1 m/s

keskiraskas työ

300–400 W

17–21 °C

alle 0,5 m/s

raskas työ

400–W

12–17 °C

alle 0,7 m/s

 

Ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla 30–50 prosenttia.

Lämpöolojen parantaminen

Jos yllä oleviin työilman suositeltuihin lämpötiloihin ja virtausnopeuksiin ei päästä, toimintakyvyn huononemisen voi arvioida aiheuttavan haittaa, jos työilman lämpötila ylittää 28 °C tai alittaa

  • kevyessä istumatyössä 20 °C
  • kevyessä työssä 18 °C
  • keskiraskaassa työssä 15 °C
  • raskaassa työssä 10 °C.

Työnantajan on järjestettävä työntekijän työympäristö sellaiseksi, että lämpöoloista on mahdollisimman vähän vaaraa tai haittaa tämän terveydelle ja turvallisuudelle. Ensi sijassa tähän on pyrittävä ilmastoinnin ja lämpö- ja kylmälähteiden eristämisen ja muiden teknisten ratkaisujen avulla.

Täydentävinä keinoina tarvitaan usein työtehtävien vaihtelemista ja taukoja, jotta kylmälle tai kuumalle altistuminen keskeytyy joksikin aikaa. Lisäksi työntekijöiden käyttöön on tarvittaessa annettava tilanteen mukaan kylmältä tai kuumalta suojaavia vaatteita ja muita henkilönsuojaimia.

Terveystarkastukset poikkeuksellisen kylmässä ja kuumassa työskenteleville

Kun työilman lämpötila on alle 10–12 °C, kevyttä työtä tekevän työntekijän kädet ja jalat alkavat jäähtyä. Toisaalta kun työntekijä työskentelee työympäristössä, jonka lämpötila on yli 28 °C, haitta terveydelle on mahdollinen. Jos työtä tehdään tällaisissa lämpötiloissa, työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto niin, että se arvioi työpaikkaselvityksessä terveystarkastusten tarpeen ja tekee tarvittaessa työntekijöille terveystarkastukset määräajoin.

Erityisiä määräyksiä lämpöoloista

Jos työn luonne sen sallii, työhuoneen ikkunoiden ja lasiseinien on oltava sellaista ainetta tai siten suojattu, että työntekijä välttyy työssään terveydelle haitalliselta auringon aiheuttamalta lämpökuormitukselta.

Työnantajan on järjestettävä korkealla tehtävä työ ja sään vaikutukselle alttiin työvälineen käyttö siten, etteivät tuuliolosuhteet, työvälineiden jäätyminen, vesi- tai lumisade, salama tai muut sääolot vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Esimerkiksi päältä ajettavassa kaivurissa, kaivinkoneessa, traktorissa ja metsätyökoneessa tulee olla turvaohjaamo, joka suojaa kuljettajaa säältä. Tämä ei koske traktoria, jonka moottoriteho on enintään 30 kilowattia.

Kuumassa työskentely helteellä

Jos työpaikan ilman lämpötila teknisistä toimista huolimatta helteen vuoksi ylittää 28 °C, työnantajan on rajoitettava sitä aikaa, jonka työntekijät työskentelevät tällaisessa työilmassa. Yhden työskentelyjakson pituus saa olla enintään 50 minuuttia tunnissa, jos työntekijä tekee pakkotahtista kevyttä tai keskiraskasta työtä ja lämpötila on 28–33 °C.

Jos lämpötila on tällaisessa työssä yli 33 °C, pisin työskentelyjakso saa olla enintään 45 minuuttia tunnissa. Näissä tilanteissa työntekijän olisi siis voitava tehdä työtä 10–15 minuuttia tuntia kohden viileämmässä työtilassa.

Lämpöolot - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Ilmoita työnantajalle, jos lämpöoloissa on parantamisen varaa tai jos lämpöviihtyvyydessä on ongelmia, ellei tätä asiaa ole jo käsitelty työpaikkaselvityksessä tai muissa arvioinneissa.

Jos työskentelet poikkeuksellisissa lämpöoloissa (alle 10–12 °C tai yli 28 °C), varmista, että työterveyshuolto on arvioinut terveystarkastusten tarpeen.

Jos työskentelet helteellä, voit vähentää lämpörasitusta valitsemalla työhön sopivan kevyen ja väljän vaatetuksen sekä nauttimalla riittävästi nestettä.

Lämpöolot - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Lämpöoloille ei ole säädetty raja-arvoja. Työnantajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että työilman lämpötilasta, kosteudesta ja liikkeestä sekä lämpöä tai kylmää säteilevistä pinnoista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Lämpöolojen arvioiminen on työterveyshuollon työpaikkaselvityksen oleellinen osa, ja työnantajan varmistettava, että se on tehty riittävän kattavasti.