Kuulovamman ehkäisy

Altistekyselyn mainos

Vaikuta vastaamalla!

Vastaa kyselyymme kemiallisista, biologisista ja/tai fysikaalisista tekijöistä työpaikan altisteina. Tuloksia hyödynnetään toiminnan ja valvonnan suunnittelussa sekä lainsäädännön tarkentamisessa. Jokaisen näkökulma on tärkeä! Vastaamiseen kuluu 10–15 minuuttia. Vastaukset analysoidaan anonyymisti. Kysely on avoinna 30.6.2022 saakka.

Erityisvelvoitteet kuulovamman ehkäisemiseksi - Alasivu

Kun kunkin työntekijän

 • melulle altistumisen suuruus
 • päivittäinen melualtistus
 • suurin huippuäänitaso

on tiedossa, työnantajan pitää verrata niitä toiminta- ja raja-arvoihin. 

 

Päivittäinen melualtistus  

Äänen huippupaine/-taso  

Alempi toiminta-arvo  

80 dB  

112 Pa / 135 dB  

Ylempi toiminta-arvo  

85 dB  

140 Pa / 137 dB  

Raja-arvo  

87 dB  

200 Pa / 140 dB

 

Kun työntekijän melulle altistuminen ylittää alemman toiminta-arvon, työnantajan on 

 • annettava työntekijän saataville henkilökohtaiset kuulonsuojaimet 
 • annettava työntekijälle tiedot työpaikan melun aiheuttamasta riskistä 
 • annettava työntekijälle ohjausta ja opastusta melun mahdollisista haitoista, työpaikan melusta ja työntekijän mahdollisuuksista vähentää haittoja 
 • järjestettävä niille työntekijöille, joiden terveyttä melualtistuksen on todettu vaarantavan, mahdollisuus käydä kuulontarkastuksessa. 

Kun työntekijän melulle altistuminen ylittää ylemmän toiminta-arvon, työnantajan on 

 • annettava työntekijän käyttöön henkilökohtaiset kuulonsuojaimet 
 • varmistuttava, että 
 • työntekijä käyttää kuulonsuojaimia asianmukaisesti 
 • kuulonsuojaimet ovat sopivat, kun otetaan huomioon työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet
 • kuulonsuojaimet ovat tarkoituksenmukaiset ja riittävän tehokkaat 
 • merkittävä ne työpaikan alueet, joilla ylemmän toiminta-arvon ylittyminen on mahdollista 
 • rajattava edellä tarkoitetut alueet ja rajoitettava pääsyä niille, jos se on teknisesti mahdollista ja mahdollisen altistumisen vuoksi tarpeen 
 • laadittava ja toteutettava suunnitelma melutasojen ja melussaoloaikojen vähentämiseksi (meluntorjuntaohjelma) 
 • järjestettävä työntekijälle kuulontarkastus määräajoin. 

Kun työntekijän melulle altistuminen ylittää raja-arvon, työnantajan on 

 • ryhdyttävä viipymättä toimiin altistuksen vähentämiseksi alle raja-arvon 
  • työntekijän melulle altistumista vähentämällä
  •  työntekijän melulle altistumista vähentämällä 
 • selvitettävä syyt raja-arvon ylittymiseen
 • estettävä ylityksen toistuminen tekemällä tarpeelliset muutokset kuulonsuojauksessa ja melun vähentämisessä.