Toistotyön rasituksen vähentäminen

Fyysinen kuormitus - Toistotyö

Toistotyön aiheuttama rasitus tulisi ensisijaisesti poistaa vähentämällä toistuvia työliikkeitä ja suurta voiman käyttöä, esimerkiksi automatisoimalla yksipuoliset, koneen tahtiin sidotut työvaiheet. Mikäli se ei ole mahdollista, rasitusta voidaan vähentää keinoin, jotka liittyvät työpisteeseen ja -ympäristöön, työvälineisiin sekä työjärjestelyihin.

Toistotyön rasittavuuden vähentämiseksi on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Työpisteessä on riittävästi tilaa työn tekemiseen ja asennon vaihtamiseen.
 • Työntekijällä on mahdollisuus käyttää työnteossa molempia käsiä.
 • Työpisteen, tasojen ja istuimen mitoitus on sopiva ja tarvittaessa helposti säädettävissä.
 • Työ ei ole koneen tahdistamaa, ja työliikkeissä on vaihtelua.
 • Paljon voimaa vaativa työ tehdään seisten, käden- ja näöntarkkuutta vaativa työ istuen.
 • Työ ei sisällä olkavarren kohoasentoa tai suurta voiman käyttöä (esim. kappaleiden kannattelu, työntäminen tai vetäminen, kädellä tai sormilla puristaminen tai kiertäminen).
 • Työ ei sisällä ranteen keskiasennosta poikkeavia liikkeitä tai toistuvia käden tarttumaotteita.
 • Käsityökalut ovat työhön sopivia, helppokäyttöisiä ja kevyitä (tarvittaessa kevennin).
 • Käsiin ei kohdistu työvälineiden, työkappaleiden tai työpisteen rakenteiden aiheuttamaa mekaanista painetta.
 • Lämpötila on työhön sopiva ja työtila vedoton.
 • Käsiin ei kohdistu tärinää tai tärähdyksiä.

Mikäli yksipuolisen työn haittoja ei saada riittävästi ehkäistyä edellä esitetyin toimin tai työ ei kaikilta osin mahdollista niiden käyttöä, tulee kuormitusta vähentää työjärjestelyjen avulla. Tällaisia työjärjestelyjä ovat esimerkiksi työkierto ja tauotus. Työkierrossa on huomioitava, että työvaiheet ovat riittävän erilaisia ja työkiertoa toteutetaan riittävän lyhyin väliajoin useamman kerran työvuoron aikana.

Työnopastuksessa työntekijää pitää ohjata valitsemaan työliikkeitä, jotka eivät rasita yläraajoja kohtuuttomasti. Apuna voi käyttää työterveyshuollon asiantuntijaa, esimerkiksi työfysioterapeuttia.