Käyttöturvallisuustiedote

Kemialliset tekijät - Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jonka avulla annetaan tietoja kemikaalin ominaisuuksista, vaaroista sekä turvallisesta varastoinnista ja käsittelystä teollisessa tai ammatillisessa toiminnassa. Käyttöturvallisuustiedotteen avulla välitetään tietoa toimitusketjussa alaspäin kemikaalin turvallisesta käytöstä, ja sen avulla jatkokäyttäjät voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ihmisten turvallisuuden ja ympäristön suojelemiseksi.

Käyttöturvallisuustiedotteesta säädetään REACH-asetuksen osasto IV (Tiedottaminen toimitusketjussa) 31 artiklassa. Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat vaatimukset on esitetty asetuksen liitteessä II. 

Käyttöturvallisuustiedote laaditaan

  • vaaralliseksi luokitelluista aineista ja seoksista
  • PBT- ja vPvB-aineista eli hitaasti hajoavista, kudoksiin kertyvistä ja myrkyllisistä aineista sekä erittäin hitaasti hajoavista ja erittäin voimakkaasti kudoksiin kertyvistä aineista
  • erityistä huolta aiheuttavista aineista eli luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalla olevista aineista.
    Lisäksi toimittajan on vastaanottajan pyynnöstä toimitettava käyttöturvallisuustiedote luokittelemattomasta seoksesta, joka sisältää
  • terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta vähintään yksi painoprosenttia (ei kaasumainen) tai vähintään 0,2 tilavuusprosenttia (kaasumainen aine)
  • vähintään 0,1 painoprosenttia (ei kaasumainen) PBT-, vPvB-ainetta tai luvanvaraisten aineiden kandinaattilistalla olevaa ainetta
  • ainetta, jolle on EU:ssa määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo.

Käyttöturvallisuustiedotteen laatii kemikaalin valmistaja, maahantuoja, jakelija tai muu toiminnanharjoittaja, joka vastaa kemikaalin saattamisesta markkinoille. Käyttöturvallisuustiedote  on toimitettava sen jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa aine tai seos saatetaan markkinoille.

Käyttöturvallisuustiedote ja altistumisskenaario

Käyttöturvallisuustiedote on vakiintunut tapa viestiä kemikaalin vaaraominaisuuksista ja turvallisesta käytöstä. Sen sijaan altistumisskenaario on REACH-asetuksen tuoma uusi elementti, jossa kuvataan toimintaolosuhteet ja tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet, jotta ainetta tai seosta voi käyttää turvallisesti.

Altistumisskenaario on osa kemikaaliturvallisuusarviointia, ja siinä esitetyt tiedot tulee joko sisällyttää käyttöturvallisuustiedotteeseen, tai altistumisskenaario tulee liittää käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi, jolloin siitä käytetään termiä laajennettu käyttöturvallisuustiedote. Altistumisskenaario on laadittava, jos ainetta valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 10 tonnia vuodessa ja se on luokiteltu vaaralliseksi tai PBT- tai vPvB-aineeksi.

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen vastaanottajalle

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava kemikaalin vastaanottajalle maksutta paperimuodossa tai sähköisesti viimeistään päivänä, jona aine tai seos toimitetaan ensimmäistä kertaa. Samalle vastaanottajalle ei tarvitse toimittaa uutta kappaletta käyttöturvallisuustiedotteesta seuraavien toimitusten yhteydessä, ellei käyttöturvallisuustiedotetta ole muutettu.

Mikäli käyttöturvallisuustiedote joudutaan päivittämään, uusittu tiedote on toimitettava kaikille, jotka ovat vastaanottaneet kemikaalia edellisten 12 kuukauden aikana.

Kemikaalin toimittajalla on velvollisuus toimittaa käyttöturvallisuustiedote kemikaalin vastaanottajalle. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava paperimuodossa kirjeellä, faksilla tai sähköisesti, esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona muodossa, joka on työpaikalla vastaanottajien käytettävissä.

Toimittamisvelvollisuutta ei täytä sähköpostiviesti, jossa on linkki yleiselle verkkosivustolle, josta käyttöturvallisuustiedote (tai uusin ajantasaistettu versio) pitää etsiä ja ladata. Velvollisuuden täyttämiseen ei riitä myöskään se, että käyttöturvallisuustiedote (tai sen ajantasaistettu versio) julkaistaan verkkosivustolla, jossa se on passiivisesti saatavilla, tai että sitä jaetaan vain erillisestä pyynnöstä.

Käyttöturvallisuustiedotteiden nähtävänä pito

Käyttöturvallisuustiedotteet on (EU:ssa) suunnattu työnantajille. Työnantajalla on velvollisuus muuttaa tiedot sopivaan muotoon riskien hallitsemiseksi omalla työpaikallaan. Tästä huolimatta työntekijöiden ja heidän edustajiensa tulee saada käyttöturvallisuustiedotteet nähtäväksi.