Kemikaaliluettelo

Kemialliset tekijät - Kemikaalien luettelointi

Kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista on laadittava luettelo. Kauppanimen mukaiseen luetteloon kirjataan kemikaalien luokitustiedot ja tieto siitä, mistä kemikaalista työpaikalla on käytettävissä käyttöturvallisuustiedote (esim. kirjaamalla käyttöturvallisuustiedotteen päiväys).

Kemikaalien turvallinen käyttö työpaikalla edellyttää, että kemikaalien luetteloinnin yhteydessä selvitetään myös se, mitä vaaraa aiheuttavia kemiallisia tekijöitä työpaikalla on tai syntyy työnteon yhteydessä (esim. pölyt, liuotinhöyryt ja prosesseissa mahdollisesti syntyvät päästöt). Lisäksi tulee varmistua siitä, että käyttöturvallisuustiedotteesta on omaksuttu tarpeellinen tieto kemikaalin ominaisuuksien ja turvallisen työskentelyn kannalta.

Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien riskien arviointi -lomaketta (doc, xlsx) voi käyttää apuna kemiallisten tekijöiden luetteloinnissa pienillä työpaikoilla, joilla on vähän kemiallisia altisteita. Lomakkeen kolme ensimmäistä saraketta (altisteet) muodostavat lain edellyttämän kemikaaliluettelon. Työterveyslaitoksen laajempi Kemiallisten riskien arviointi työpaikalla -toimintamalli (pdf) sopii enemmän kemikaaleja käyttävälle työpaikalle.