Kemialliset tekijät - Suuronnettomuuden vaaran torjunta ja räjähdysvaaralliset tilat (ATEX) - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työnantajan on huolehdittava tarpeellisista toimenpiteistä suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja seurauksien rajoittamiseksi.

Työntekijöitä pitää opastaa kirjallisten toimintaohjeiden mukaiseen räjähdyssuojaukseen.

Työnantajan on annettava työntekijöille tarpeellista opetusta ja ohjeet vaaran torjumisesta ja menettelytavoista onnettomuuden sattuessa, jos työssä käsitellään tai työpaikalla säilytetään aineita, joista saattaa aiheutua suuronnettomuus tai työssä muutoin saattaa olla suuronnettomuuden vaara (esimerkiksi räjähdysvaara). Tarvittaessa työnantajan on järjestettävä työpaikalla harjoituksia.

Suuronnettomuuden vaara voi esiintyä muun muassa räjähdetehtaissa, voimalaitoksissa ja kaivoksilla sekä palo- ja räjähdysvaarallisten tai terveydelle vaarallisten kemikaalien valmistuksessa, kuljetuksessa, käytössä tai varastoinnissa.

Suuronnettomuusvaaran torjunta

Työnantajan on huolehdittava jatkuvasti kaikessa työpaikalla tapahtuvassa toiminnassa tarpeellisista toimenpiteistä suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja siitä aiheutuvien seurauksien rajoittamiseksi. Kun työnantaja tekee työturvallisuuslain (738/2002) 10 §:n  tarkoittamaa työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, on työnantajan arvioitava myös suuronnettomuuden vaara työpaikalla.

Lisäksi työnantajan tulee erityisesti varautua suuronnettomuusvaaraan, joka saattaa aiheutua korjaus-, huolto- ja muutostöistä sekä muista vastaavista toimenpiteistä.

Työnantajan on asiakirjoja laatiessaan ja ylläpitäessään käsiteltävä niihin sisältyviä työntekijöiden turvallisuus- ja terveysasioita työntekijöiden tai heidän edustajansa kanssa. Työntekijän puolestaan on noudatettava tarkoin työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Työntekijät on ohjeistettava toimimaan onnettomuustilanteissa

Työnantajan on annettava työntekijöille riittävästi opetusta ja ohjausta vaaran torjumisesta ja pelastautumissuunnitelman mukaisista oikeista menettelytavoista onnettomuuden varalta. Lisäksi työnantajan pitää järjestää harjoituksia, joiden avulla työnantaja voi varmistaa, että organisaation suunnitelmat, valmiudet, koulutus sekä ohjeet ovat asianmukaisia ja toimivat käytännössä.

Työnantajan velvoitteista säädetään laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005). Lain mukaan työnantajan tulee toiminnanharjoittajana ryhtyä toimenpiteisiin kemikaalien aiheuttaman suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi sekä laatia toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma. Toimenpiteiden toteutusta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Muiden kuin työnantajan velvollisuuksista suuronnettomuusvaaran torjumiseksi säädetään muun muassa työturvallisuuslain (738/2002) 4. ja 7. luvussa, kemikaalilaissa (599/2013) ja pelastuslaissa (379/2011) sekä niiden nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä.

Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

Euroopan yhteisön ATEX-työolosuhdedirektiivissä (1999/92/EY) käsitellään räjähdysvaarallisia tiloja ja niissä työskentelyä. Direktiivi koskee sellaisia tuotantolaitoksia ja työpaikkoja, joissa palavat nesteet, kaasut ja/tai pölyt voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. 

Räjähdysvaarallisia tiloja (Ex-tila) ja tiloissa käytettäviä laitteita (Ex-laite) koskeva ATEX-lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2003. Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat räjähdysvaarallisia kohteita osana työturvallisuuslainsäädännön valvontaa.

Räjähdysvaarallisia tiloja on esimerkiksi kemian-, lääke-, elintarvike- ja puunjalostusteollisuudessa, energian tuotannossa sekä palavien nesteiden sekä kaasujen valmistuksessa, käsittelyssä ja varastoinnissa.

Työpaikalle pitää laatia kirjalliset toimintaohjeet

Jos työpaikalla on mahdollinen räjähdysvaara, työnantajan tulee työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi ryhtyä erilaisiin toimenpiteisiin työn järjestelyssä ja räjähdyssuojauksessa. Työnantajan tulee laatia työntekijöille kirjalliset toimintaohjeet ja opastaa heitä räjähdyssuojaukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi vaarallisissa töissä (esim. tulityöt) työnantajan tulee käyttää työlupajärjestelmää.

Räjähdysvaarallisten tilojen sisäänkäyntien tai räjähdysvaarallisten alueiden yhteydessä on tarvittaessa oltava seuraava merkintä:

Kemialliset tekijät - Suuronnettomuuden vaaran torjunta ja räjähdysvaaralliset tilat (ATEX) - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Ilmoita viipymättä työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistasi vioista ja puutteista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa. Tee ilmoitus myös siinä tapauksessa, että olet jo poistanut tai korjannut kyseisen vian tai puutteen.

Noudata tarkoin työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Kemialliset tekijät - Suuronnettomuuden vaaran torjunta ja räjähdysvaaralliset tilat (ATEX) - Lisää aiheesta