Lisääntymiselle vaaralliset aineet

Kemialliset tekijät -Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR-aineet) - Sikiölle ja lisääntymisterveydelle vaaralliset aineet

Aineet ovat lisääntymiselle vaarallisia, jos ne voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen tai jälkeläisen kehitykseen.

Lisääntymiselle vaarallisia ovat kemikaalit, jotka hengitettynä, nieltynä tai ihon kautta imeytyneinä voivat aiheuttaa jälkeläisillä muita kuin periytyviä haittavaikutuksia tai lisätä niiden esiintyvyyttä. Ne saattavat myös heikentää miesten ja naisten lisääntymistoimintoja tai -kykyä. Myrkyllinen aine voi aiheuttaa kehittyvän alkion tai sikiön kuoleman, aiheuttaa rakenteellista poikkeavuutta eli teratogeenisuutta, häiritä sikiön kasvua tai aiheuttaa jälkeläisessä toiminnallisia muutoksia.

Lisääntymisen biologia on hyvin monimuotoinen, ja erilaisia haitallisen vaikutuksen mekanismeja tunnetaan lukuisia. Tällä hetkellä ajankohtaisia tutkimusaiheita ovat hormonitasapainoa järkyttävät aineet (ns. hormonihäiritsijäaineet) ja niiden merkitys ihmisen lisääntymisterveydelle.

Työssään altistuvilla miehillä yksittäisten kemikaalien (esim. dibromiklooripropaani) on todettu vahingoittaneen siittiöiden muodostusta kiveksissä, mistä on ollut seurauksena hedelmättömyys. Naisilla puolestaan on havaittu mahdollinen yhteys orgaanisille liuottimille altistumisen ja spontaaniaborttien välillä. Hiilimonoksidin aiheuttamassa myrkytystilassa taas on alkion tai sikiön vahingoittumisen vaara.

Kemikaalin lisääntymiselle vaarallisia ominaisuuksia pyritään selvittämään eläinkokeilla (esim. rotan kahden sukupolven altistuskoe ja teratogeenisuuskoe rotalla ja kaniinilla).

Sikiölle ja lisääntymisterveydelle vaarallisten aineiden luokitus ja merkinnät

Lisääntymiselle vaaralliset aineet ja seokset tunnistaa siitä, että ne on luokiteltu CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 1 A tai 1 B tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä (807/2001) ryhmään 1 tai 2. Lisäksi ne on merkitty aineiden ja seosten etiketeissä oheisilla vaaralausekkeilla (H/R) ja varoitusmerkeillä:

Näin luokiteltuihin lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin ja seoksiin sovelletaan valtioneuvoston päätöstä perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle työssä aiheutuvan vaaran torjunnasta (1043/1991) sekä työministeriön päätöstä perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä (1044/1991).

Jos aineen tai seoksen epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä, se luokitellaan CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 2 tai väistyvän kansallisen lainsäädännön (807/2001) mukaan ryhmään 3. Lisäksi se merkitään vaaralausekkeilla (R/H) ja varoitusmerkeillä:

Näin luokiteltuihin aineisiin ja seoksiin sovelletaan valtioneuvoston asetusta kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001).

Lisääntymisvaarallisia aineita ovat muun muassa lisääntymisvaaralliset glykolieetterit, jotka imeytyvät helposti ihon läpi, ja lisääntymisterveydelle haitalliset ftalaatit.

Glykolieettereitä ja niiden asetaatteja käytettiin alun perin korvaamaan aromaattisia hiilivetyjä ohenteina maaleissa, painoväreissä, lakoissa, lattiavahoissa ja vahanpoistoaineissa. Nykyisin niitä käytetään pienessä osassa maaleja, lakkoja ja liimoja sekä esimerkiksi seripainoissa ohenteina ja pesuaineina.

Ftalaateista lisääntymisvaarallisiksi on EU:ssa luokiteltu di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) ja dibutyyliftalaatti (DBP). DEHP:tä käytetään Suomessa sellaisenaan ja PVC-granulaattien osana sekä jonkin verran katalyyteissä, seripainoliuottimissa ja tiivisteissä. DBP:tä puolestaan käytetään emulsioliimoissa, maaleissa, painovärituotteissa, liimoissa, hartseissa, tiivisteissä ja pinnotteissa.