Kemialliset tekijät - Turvamerkit ja niiden käyttö - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työnantajan on laitettava työpaikalle vaadittavat turvamerkit

Kun työntekijälle aiheutuvia vaaroja ei voida välttää tai riittävästi vähentää yleisillä teknisillä ja rakenteellisilla toimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on laitettava vaadittavat turvamerkit työpaikalle. Turvamerkkejä laittaessaan työnantajan on otettava huomioon työpaikalla tehty riskien arviointi.

Työnantajan on annettava työntekijöille tai heidän edustajilleen opetusta ja ohjausta turvamerkkien tarkoituksesta ja niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä käytettävien turvamerkkien johdosta.

Varoituskilvet on asetettava oikeisiin kohtiin

Työnantajan on asennettava kilvet mahdollisuuksien mukaan sopivalle korkeudelle ja katseen linjan mukaiseen paikkaan, niin että esteet otetaan huomioon. Sopiva paikka on joko yleisen vaara-alueen sisäänkäynnin kohdalla tai erityisen vaaran tai kohteen välittömässä läheisyydessä.

Paikan täytyy olla valaistu hyvin, ja sen on oltava helposti saavutettavissa ja nähtävissä. Kun luonnonvaloa on vähän, on käytettävä itsevalaisevia värejä, heijastavia materiaaleja tai keinotekoista valaistusta. Työnantajan on poistettava kilpi, kun sen tarkoittamaa tilannetta ei enää ole.

Vaarallisten aineiden varastointi: varoitusmerkit

Tilat, huoneet tai aidatut alueet, joissa säilytetään merkittäviä määriä vaarallisia aineita tai seoksia, on merkittävä asianmukaisella varoitusmerkillä (ks. alla) taikka CLP-asetuksen nojalla annettujen määräyksien mukaisilla varoitusmerkinnöillä, jolleivät yksittäisten pakkausten tai säiliöiden merkinnät riitä.

Määräysmerkit

Määräysmerkillä määrätään tietyntyyppisestä käyttäytymisestä.

Kemiallisjet tekijät - Turvamerkit ja niiden käyttö - Ohjeita työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Noudata työnantajan turvaksesi asentamia työpaikan turvamerkkejä eli kielto-, varoitus- ja määräysmerkkejä.

Kemialliset tekijät - Turvamerkit ja niiden käyttö - Ohjeita työnantalle

 

Ohjeita työnantajalle

Laita työpaikalle vaadittavat turvamerkit.

Kemialliset tekijät - Turvamerkit ja niiden käyttö - Lainsäädäntö