Luonnontuotteiden keruu - Yleistä

Mustikoita.Sivulla kerrotaan luonnontuotteita jokamiehenoikeudella keräävien ulkomaan kansalaisten oikeudellisesta asemasta sekä kerääjien ja luonnontuotekeruualan toimijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista.

Laki kerääjien oikeudellisesta asemasta

Jokamiehenoikeudella luonnontuotteita keräävien ulkomaiden kansalaisiin sovelletaan lakia luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta (487/2021). Laki on kokonaan uusi ja astui voimaan 14.6.2021. Lain tavoitteena on parantaa luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellista asemaa sekä tasapuolistaa luonnontuotealalla toimivien yritysten kilpailumahdollisuuksia. Laki on tarkoitus myös tukea luonnontuotealan kasvua ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittymistä.

Aiemmin ulkomaalaisten marjanpoimijoiden asema on ollut lainsäädännössä pitkälti sääntelemätön, koska heidän ei ole katsottu olevan työsuhteessa, vaan toimivan eräänlaisina yrittäjinä. Vuosina 2014–2020 viranomaisten ja luonnontuotealan yritysten välillä sovellettiin luonnontuotteiden poiminnan aiesopimusmenettelyä.

Lain soveltamisala

Lakia sovelletaan ulkomaalaisiin, jotka keräävät luonnontuotteita siten, että he ovat luonnontuotekeruualan toimijan majoituksessa ja ruokahuollossa. Lakia ei sovelleta esimerkiksi vapaa-aikanaan luonnontuotteita kerääviin marjatilojen työntekijöihin.

Laki koskee kahdenlaisia luonnontuotekeruualan toimijoita (myöhemmin tekstissä 'toimija'):

  • kerääjän Suomeen kutsunutta toimijaa
  • toimijaa, joka myöhemmin Suomessa järjestää kerääjälle majoituksen ja ruokahuollon tarkoituksena ostaa häneltä kerättyjä luonnontuotteita.

Laki koskee tuloverolain 89 §:ssä tarkoitettuja luonnontuotteita, joita on luvallista poimia jokamiehenoikeuden nojalla ilman maanomistajan suostumusta. Tuloverolaissa tarkoitetaan luonnontuotteilla luonnonvaraisia marjoja, sieniä ja käpyjä sekä sellaisia luonnonvaraisia kasveja tai niiden osia, joita kerätään käytettäväksi ihmisravintona, lääkkeenä tai lääkeaineen valmistuksessa. Kerääjän näiden tuotteiden luovutuksesta saama tulo ei ole veronalaista tuloa, jollei tuloa ole pidettävä palkkana.

Laissa luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta ei säädetä ulkomaalaisen maahantulosta, maassa oleskelusta eikä työnteko-oikeudesta. Luonnontuotteiden kerääjien maahantuloon, maastalähtöön sekä oleskeluun ja työntekoon sovelletaan ulkomaalaislain (301/2004) säännöksiä.

Työsopimussuhteen tunnusmerkeistä on säädetty työsopimuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa. Myös luonnontuotteiden kerääminen voi tapauskohtaisesti arvioiden täyttää työsopimussuhteen tunnusmerkit, jolloin työlainsäädäntö työnantajavelvoitteineen tulee sovellettavaksi. Jos kerääjän ja toimijan välinen oikeussuhde täyttää työsuhteen tunnusmerkit, lakia ei sovelleta.

TE-toimisto arvioi toimijan luotettavuuden

Toimijan on oltava luotettava. Toimija, joka ei ole luotettava, ei voi toimia laissa tarkoitettuna luonnontuotekeruualan toimijana ja kutsua maahan kerääjiä tai tarjota heille majoitusta ja keruuvälineitä ostaakseen heiltä luonnontuotteita.

TE-toimisto arvioi, onko toimija laissa tarkoitetulla tavalla luotettava. Luotettavuuden arviointiin vaikuttaa se, onko elinkeinotoiminnassa noudatettu lain säännöksiä. Lisäksi varmistetaan, että toimija on hoitanut verot ja muut lakisääteiset maksut asianmukaisesti ja että toimijalla on taloudelliset edellytykset toimintaansa. Arvio annetaan toimijan pyynnöstä vuodeksi kerrallaan. Lisätietoja TE-toimiston verkkosivuilta.

Työsuojeluviranomaisen tietojensaantioikeus ja toimijan asiakirjojen säilyttämisvelvollisuus

Työsuojeluviranomaisella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toimijalta tiedot ja asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä tässä laissa säädetyn seurannan ja valvonnan suorittamiseksi. 

Toimijan tulee säilyttää tämän lain mukaisten velvollisuuksien hoitamiseen liittyvät tiedot siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Toimijan on säilytettävä tiedot kahden vuoden ajan keruuvuoden päättymisestä lukien.

Yhteysviranomainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Yhteysviranomainen antaa yleisluonteista neuvontaa sovellettavasta lainsäädännöstä ja ohjaa ottamaan yhteyttä oikeaan viranomaiseen. Neuvontaa annetaan kerääjille ja luonnontuotealan toimijoille.

Kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen luonnontuotteidenkeruu@avi.fi.
Lisätietoja: Niko Huru, tarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Huom! Työsuojeluviranomaisen tehtäviin ei kuulu luonnontuotealan tai muun toimialan työnvälitys. Jos haluat hakea kausitöitä tai muita avoimia työpaikkoja, voit tutustua avoimiin työpaikkoihin TE-palveluiden Työmarkkinatorilla. Luonnontuotteiden keruuta ei yleensä tehdä työsuhteessa, joten keruutyötä ei tarjota Työmarkkinatorilla. Sovi keruutyöstä itse marjayrityksen kanssa.

Luonnontuotteiden keruu - Muualla Tyosuojelu.fissä