Ajopiirturi

Kuljettajien ajo- ja lepoajat - Ajopiirturi

Ajopiirturin levyyn tehtävät merkinnät


 

Ajon (työajan) alkaessa merkitään seuraavat tiedot piirturilevyn keskiosaan:

kuljettajan suku- ja etunimi

paikkakunta, jossa levy asetetaan piirturiin

päivä, kuukausi ja vuosi, jolloin levy on laitettu piirturiin

ajoneuvon rekisterinumero

matkamittarin (km) lukema ajon alkaessa

 

 


 

Ajon (työajan) päättyessä lisätään levyn keskiosaan:

paikkakunta, jossa levy poistetaan piirturista

päivämäärä ajon päättyessä

matkamittarin (km) lukema ajon päättyessä

 

 


 

 

Ajoneuvoa vaihdettaessa merkitään levyn taakse:

tarvittaessa ajoneuvon vaihdon kellonaika

uuden ajoneuvon rekisterinumero

uuden ajoneuvon mittarilukema

 

Valvontalaitteen aikaryhmävalitsimen käyttö

Kuljettajan on käytettävä ajopiirturin aikaryhmävalitsinta.

= ajoaika

 • Useimmissa uusissa piirtureissa tämä toiminta on automaattinen, eikä merkkiä ole piirturissa.

= muu työ

 • lastaus ja purkaminen
 • matkustajien auttaminen ajoneuvoon nousemisessa ja poistumisessa
 • puhdistustyöt ja tekninen huolto
 • kaikki muut tehtävät, joilla pyritään varmistamaan ajoneuvon, lastauksen ja matkustajien turvallisuus
 • asioiminen poliisin, tullin taikka maahantulo- ja muiden viranomaisten kanssa
 • aika, jonka kuljettaja on käyttänyt tämän asetuksen soveltumisalaan kuulumattoman ajoneuvon kuljettamiseen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon luo tai luota, kun se ei ole kuljettajan kotona eikä hänen säännöllisenä asemapaikkanaan olevassa työnantajan toimipisteessä
 • ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltamisalan ulkopuolisen ajoneuvon kuljettaminen kaupallisessa tarkoituksessa
 • kaikki samalle tai toiselle työnantajalle työ- tai virkasuhteessa tehtävä työ joko kuljetusalalla tai sen ulkopuolella.

= varallaoloaika

 • kuljettajan vieressä tai makuualustalla vietetty aika ajoneuvon ollessa liikkeellä

 

 

 

 

 

 

= tauot ja lepoajat

 • Kuljettajan on käytettävä aikaryhmävalitsinta siten, että edellä mainitut aikajaksot (muu työ, tauko, varallaolo) tulevat merkityksi erikseen ja toisistaan erotettavasti.
 • Kun kuljettaja poistuu autosta esimerkiksi varastoalueella ja luovuttaa auton toiselle kuljettajalle, hänen on siirrettävä digitaalisessa ajopiirturissa kuljettajakortti kakkospaikkaan ja käytettävä aikaryhmävalitsinta.

 

Ajopiirturin käytössä muistettavaa

Mekaaninen ajopiirturi

 • Ajopiirturin levy on henkilökohtainen. Kuljettaja on itse vastuussa piirturin käytöstä ja levyyn tehtävistä merkinnöistä.
 • Ajopiirturin levy tulee olla kaikista ajopäivistä, ja kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä ne valvontaviranomaiselle.
 • Vapaapäivistä ja muista poissaoloista voidaan tehdä merkintä vapaapäivien jälkeisen työpäivän levyn taakse esimerkiksi seuraavasti: "Vuosilomalla 10.–23.7." tai "18.–19.3. (la–su) viikkolepo".
 • Jos piirturi menee rikki, tehdään tarvittavat merkinnät käsin levyn takana olevaan aika-asteikkoon.
 • Rikkoontunut piirturi on toimitettava korjattavaksi viikon kuluessa. Piirturi on tarkastettava vähintään kahden vuoden välein.
 • Myös muista ajanjaksoista, joina kuljettaja ei ole voinut käyttää piirturia, tehdään merkinnät käsin levyn takana olevaan aika-asteikkoon.
 • Ajoon lähtiessä on varmistettava, että ajoneuvossa on riittävästi tyhjiä levyjä koko matkaa varten.
 • Työnantajan on säilytettävä piirturilevyjä käytön jälkeen vähintään yhden vuoden ajan hyvässä järjestyksessä.

Digitaalinen ajopiirturi

 • Kuljetusliikkeen on hankittava yrityskortti, jolla ajopiirturi lukitaan yrityksen käyttöön.
 • Työnantaja vastaa siitä, ettei digitaalisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa luovuteta kuljetettavaksi sellaiselle kuljettajalle, jolla ei ole voimassa olevaa kuljettajakorttia (mikäli ajotehtävä edellyttää ajopiirturin käyttöä).
 • Yrityksen on jäljennettävä omaa yritystään koskevat ajo- ja lepoaikatiedot ajoneuvon digitaalisesta ajopiirturista seuraavasti:
  • Suomessa olevasta ajoneuvosta vähintään kahden kuukauden välein
  • ulkomailla olevasta ajoneuvosta ajoneuvon tultua Suomeen
  • luovutettaessa ajoneuvo pois yrityksen omasta hallinnasta.

Kuljettajan korttitiedot

Työnantajan ja yrityksen, joka käyttää kuljettajaa tilapäisesti, on jäljennettävä kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot vähintään kolmen viikon välein sellaisilta viikoilta, joina kuljettaja on työssä.

Tietojen säilyttäminen

Käyttäjäyrityksen ja työnantajan on säilytettävä digitaalisesta ajopiirturista ja kuljettajakortista tallennetut tiedot yhden vuoden ajan tallennuksesta. Yrityksen on pyynnöstä annettava kuljettajalle jäljennös kuljettajakortin tiedoista.

Muistiinpanot

Erityistilanteista johtuvista yllättävistä ajoaikapoikkeuksista (äärimmäiset sääolot, onnettomuus, pysäköintipaikan puute yms.) tai tauon tai lepoajan keskeyttävästä pakottavasta ajoneuvon siirrosta on tehtävä merkintä poikkeaman luonteesta ja syystä käsin piirturilevyyn (kääntöpuolelle) tai valvontalaitteesta tulostettuun nauhaan.

Kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle:

ajaessaan ANALOGISELLA ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa

 • kuluvan päivän ja edellisten 28 päivän aikana käyttämänsä piirturilevyt
 • kuljettajakortti, jos hänellä sellainen on
 • kaikki käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet kuluvalta päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä

ajaessaan DIGITAALISELLA ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa

 • kuljettajakortti
 • kaikki käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet kuluvalta päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä
 • ajopiirturilevyt edellä tarkoitetulta ajalta, jos hän on ajanut mekaanisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa.

Selvitys tehdystä muusta työstä

Kuljettajan on annettava luotettava selvitys kuljetusalan ulkopuolella tehdystä työstä niiltä päiviltä, joilta ei ole piirturikiekkoa tai kuljettajakortin tietoja.

Rangaistusvaatimuksen säilyttäminen

Kuljettajan on säilytettävä Suomessa, toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai AETR-sopimukseen kuuluvassa maassa (esim. Venäjä) saamansa rangaistusvaatimus tai muu kirjallinen huomautus mukanaan ajoneuvossa vähintään sama aika kuin ajopiirturilevyjä. Kuljettajan on pyynnöstä esitettävä edellä tarkoitettu rangaistusvaatimus tai muu kirjallinen huomautus valvovalle viranomaiselle.