Yrittäjäkuljettaja

Kuljettajien ajo- ja lepoajat - Laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä

Laki sekä toteuttaa että täydentää EU:n tieliikenteen ajo- ja lepoaikasäädöksiä. Lain tavoitteena on ylläpitää ja parantaa tieliikenteen ammattilaisten turvallisuutta ja terveyttä. Tavoitteena on myös edistää kuljetustoiminnan reilua kilpailua.

Lakia sovelletaan yrittäjäkuljettajiin, jotka osallistuvat tieliikenteessä tapahtuvan kuljetustoiminnan harjoittamiseen (ajo- ja lepoaika-asetuksessa tai AETR-sopimuksen soveltamisaloissa tarkoitettu kuljetustoiminta).

1.7.2018 voimaan tulleessa laissa liikenteen palveluista (320/2017) määritellään viikoittainen enimmäistyöaika, tauot ja yötyöt liikenteessä. Laki sisältää määräykset yrittäjäkuljettajan työajan kirjanpitovelvollisuudesta tai muusta työajan luotettavasta selvityksestä sekä työaikaa koskevista poikkeuksista teknisestä tai työn järjestelyyn liittyvästä syystä.

Yrittäjäkuljettajan työaika saa olla keskimäärin 48 tuntia viikossa enintään neljän kuukauden tasoittumisjakson aikana. Yhteenlaskettu työaika ei kuitenkaan saa viikon aikana ylittää 60:tä tuntia. Yhden työvuoron kokonaistyöaika ei saa ylittää 10 tuntia, mikäli kyseisenä työvuorona tehdään työtä 01–05. Näistä määräyksistä saa poiketa työstä johtuvista syistä, mutta poikkeaman syy on kirjattava.

Lisäksi yrittäjäkuljettaja ei saa työskennellä (käsittää ajoajan ja muun työn) ilman taukoa kuutta tuntia pidempään. Jos työaika on kuudesta yhdeksään tuntia, taukoa on oltava vähintään 30 minuuttia. Jos työaika ylittää yhdeksän tuntia, taukoa on oltava vähintään 45 minuuttia. Tauon voi jakaa useaan, vähintään 15 minuutin jaksoon.

Työaikakirjanpidon tai muun luotettavan selvityksen säilyttämisvelvollisuus on kaksi vuotta. Lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset.

Laki liikenteen palveluista (320/2017)