Työntekijän palkkaus Suomessa

Palkkaus Suomessa - Sivun kieliversiot

Tämä sivu on saatavilla myös viroksi, venäjäksi, liettuaksi ja puolaksi.

Palkkaus Suomessa - Ingressi

Suomessa laki ei määrittele vähimmäispalkkaa. Lähetetylle työntekijälle pitää maksaa vähintään sellainen palkka, joka on määritetty yleissitovassa työehtosopimuksessa. Palkkaa maksetaan pääsääntöisesti tunti-, kuukausi- tai urakkaperusteisesti.

Lähetetty työntekijä - Palkkaus Suomessa

Lähetetylle työntekijälle pitää maksaa yleissitovan työehtosopimuksen mukainen palkka.

HUOM! Vanhan lain soveltamistilanteita koskevan ohjeistuksen löydät täältä.

Lähetetyn työntekijän työehdot määräytyvät sekä lähettävän maan että Suomen lainsäädännön mukaan. Lähettävän maan työehdot voivat poiketa suomalaisista työehdoista. Lähetettyjä työntekijöitä koskevan lainsäädännön tavoitteena on, että lähetetyt työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa Suomessa toimivien yritysten työntekijöiden kanssa. Lähetetyn työntekijän työhön sovelletaan niitä Suomen työlainsäädännön osia ja yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä, jotka tarjoavat työntekijälle edullisemmat työehdot kuin laki, jota työntekijän työsopimukseen sovelletaan.

Palkan määräytymisen perusteet

Kolikko ja seteleitä. Kuvituskuva.Suomessa palkan määräytymisen perusteet, kuten vähimmäispalkat ja niiden osatekijät, maksettavan palkan laskutapa sekä perusteet työntekijän sijoittamiselle eri palkkaluokkiin, määräytyvät yleensä työehtosopimuksen mukaan.

Suomessa suurimmalla osalla aloista on olemassa yleissitova työehtosopimus. Palkan määräytymisen osalta täytyykin aina selvittää

  • alalla mahdollisesti noudatettava työehtosopimus, jonka perusteella määritetään
  • tunti- tai kuukausipalkka, sekä
  • tehtäväkohtainen palkanosa ja lisäksi
  • mahdollisesti henkilökohtainen palkanosa.

Työehtosopimuksissa voi olla työtehtäväkohtaiset määräykset palkkaluokkiin sijoittamisesta, mutta osassa työehtosopimuksista palkkaluokkiin sijoittuminen perustuu työtehtävän vaativuuteen tai ns. pisteytykseen, joista on yleensä ohjeet työehtosopimuksissa.

Lähetetyn työntekijän palkka

Lähetetylle työntekijälle on maksettava vähintään työsopimuslain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitetun yleissitovan työehtosopimuksen perusteella määräytyvää vastiketta. Jos alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, eikä muuta sopimusta tai käytäntöä, tulee työntekijälle maksaa tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Työnantajan ja työntekijän sopima palkka ei saa alittaa olennaisesti tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävän palkan tasoa. Tämä tulee sovellettavaksi myös tilanteissa, joissa palkasta on sovittu lähtömaassa tuntematta Suomen palkkatasoa.

Lähetetyn vuokratyöntekijän palkka

Suomeen ulkomailta lähetettyjen vuokratyöntekijöiden työehdot määräytyvät samoin kuin kotimaisilla vuokratyöntekijöillä.

Lähetetylle vuokratyöntekijälle on maksettava vähintään työsopimuslain 2 luvun 9 §:n mukaisesti määräytyvää vastiketta. Käytännössä sovelletaan ensisijaisesti vuokrayrityksen omaa työehtosopimusta. Jos sitä ei ole, vähimmäisehdot määräytyvät käyttäjäyrityksen (palvelujen vastaanottajan) soveltaman työehtosopimuksen mukaan.

Jos vuokratun työntekijän työsuhteessa ei sovelleta mitään työehtosopimusta, palkkaa, työaikaa ja vuosilomia koskevien ehtojen on oltava vähintään käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaiset.

Jos käyttäjäyrityksessä ei ole sitovia ja siellä yleisesti sovellettavia sopimuksia tai käytäntöjä, lähetetylle vuokratyöntekijälle tulee maksaa tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Työnantajan ja työntekijän sopima palkka ei saa alittaa olennaisesti tavanomaisena ja kohtuullisena pidettävän palkan tasoa. Tämä tulee sovellettavaksi myös tilanteissa, joissa palkasta on sovittu lähtömaassa tuntematta Suomen palkkatasoa.

Muista kuin työehtosopimuksissa määrätyistä työehdoista työntekijä sopii työnantajan eli vuokrayrityksen kanssa. Vuokratyöntekijällä voi siten olla erilaiset työehdot kuin muilla käyttäjäyrityksessä työskentelevillä työntekijöillä (esim. erilainen lounas- tai puhelinetu).

Työaikaan ja vuosilomaan liittyvät korvaukset

Suomessa lähetetyn työntekijän vähimmäispalkkaan kuuluvat myös työaika- ja vuosilomasääntelyyn liittyvät korvaukset. Ne voivat perustua lakiin ja/tai työehtosopimukseen. Työehtosopimuksella voidaan sopia toisin joistakin laissa säädetyistä seikoista, joten sekä lain että työehtosopimuksen määräykset on syytä selvittää.

Työehtosopimuksissa voi olla esimerkiksi määräyksiä työajan lyhennyskorvauksesta ja työajan lyhennysvapaista sekä arkipyhäkorvauksista. Myös ylityökorvauksista on voitu sopia.

Työehtosopimuksissa voidaan sopia myös vuosilomalaista poiketen vuosilomakorvauksen määräytymisestä ja vuosilomakorvauksen lisäksi maksettava lomarahasta.

Vuosilomakorvaus voi määräytyä työehtosopimuksen perusteella esimerkiksi prosenttiosuutena työstä maksetusta palkasta tai kertyneiden vuosilomapäivien perusteella määräytyvällä kertoimella. Lomaraha määräytyy prosentuaalisesti vuosilomakorvauksen perusteella.

Työnantaja vastuussa palkan maksamisesta

Vastuu lähetetyn työntekijän palkan maksamisesta on työnantajalla. Toimeksiantaja ei vastaa lähetetylle työntekijälle maksettavasta palkasta. Vuokratessaan työntekijöitä toimeksiantajalla on kuitenkin velvollisuus antaa vuokrattujen lähetettyjen työntekijöiden työnantajalle ne tiedot, jotka tämä tarvitsee velvollisuuksiensa täyttämiseksi.

Rakennusalalla pääurakoitsijan ja rakennuttajan on uuden työntekijöiden lähettämistä koskevan lain voimaan tulon jälkeen saatuaan ilmoituksen lähetetyltä työntekijältä palkanmaksua koskevasta puutteellisuudesta

  • välittömästi toimitettava selvityspyyntö maksetusta palkasta ja siitä, onko palkka lain vaatimusten mukainen, lähetetyn työntekijän työnantajalle eli lähettävälle yritykselle ja  
  • toimitettava selvityspyyntö ja työnantajalta saamansa selvitys työntekijälle sekä tämän pyynnöstä työsuojeluviranomaiselle.

Rakennuttajan ja pääurakoitsijan on säilytettävä selvityspyyntö ja selvitys kaksi vuotta työnteon päättymistä.

Lisää aiheesta: Palkka

Työehtosopimukset

Työlainsäädäntö luo perustan työehtojen sääntelylle työmarkkinoilla. Työntekijä- ja työnantajaliitot tekevät työ- ja virkaehtosopimuksia, joissa sovitaan työsuhteen ehdoista sovellettavaa lakia yksityiskohtaisemmin. Yleissitovat työehtosopimukset velvoittavat myös järjestäytymättömiä eli työnantajaliittoon kuulumattomia työnantajia. Työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, ei ole pätevä.

Paikallinen sopiminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työnantaja ja työntekijät voivat tehdä molempia osapuolia sitovan sopimuksen joistakin työsuhteen ehdoista. Paikallista sopimista voidaan rajoittaa työehtosopimuksissa ja oikeat menettelytavat onkin varmistettava aina ennen sopimuksen tekemistä.

Lisää aiheesta: Työehtosopimus

Keskusjärjestöt sekä työntekijöiden lähettämisen kannalta keskeiset työntekijä- ja työnantajaliitot

Alakohtaiset työehtosopimukset löytyvät liittojen verkkopalveluista.

Keskusjärjestöt

Työntekijäliitot

Teollisuusalat:

Kuljetusalat:

Yksityiset palvelualat:

Työnantajaliitot

Työehtosopimuksia verkossa

Rakennusalan yleissitovat työehtosopimukset:

Teolllisuusliiton työehtosopimukset:

Kemian sektori

Teknologiasektori

Puutuotesektori

Erityisalojen sektori

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?