Opintovapaa

Työelämän muut vapaat - Opintovapaa

Opintovapaalla työntekijä on vapautettu työstään opiskelua varten.

Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin. Lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa.

Opintovapaalla henkilö on vapautettu työstään koulutusta tai opiskelua varten. Työntekijän palvelussuhde jatkuu opintovapaan aikana. Sen ajalta ei makseta palkkaa, ellei siitä ole sovittu työ- tai virkaehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän kesken.

Oikeus opintovapaaseen

Jos työntekijän päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden, hänellä on oikeus saada opintovapaata enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana.

Jos palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään kolme kuukautta, työntekijällä on oikeus enintään viiden päivän opintovapaaseen.

Opiskelussa huomioitavat asiat:

  • työntekijä voi vapaasti valita, mitä opiskelee
  • opiskelun ei tarvitse liittyä työnantajan toimintaan
  • opiskelun pitää olla julkisen valvonnan alaista (myös ulkomailla)
  • opiskelu voi tietyin edellytyksin olla myös ammattiyhdistyskoulutusta.

Opintovapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Vapaan voi jaksottaa myös niin, että työntekijä on osan työpäivästä työssä ja osan opintovapaalla.

Opintovapaaseen ei ole oikeutta, jos opiskelija on oppisopimuskoulutuksessa.

Opintovapaan hakeminen

Opintovapaa perustuu aina työntekijän hakemukseen. Yli viisi työpäivää kestävää opintovapaata on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Haettaessa opintovapaata enintään viideksi työpäiväksi hakemus on tehtävä työnantajalle suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen suunnitellun opintojakson alkamista, jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi erikseen muuta.

Jos opintovapaata haetaan yli viideksi työpäiväksi, työnantajan tulee ilmoittaa ratkaisustaan kirjallisesti vähintään 15 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista. Enintään viiden työpäivän opintovapaassa työnantajan tulee ilmoittaa ratkaisustaan viimeistään seitsemän päivää ennen opintojen alkua.

Työnantajan oikeus siirtää opintovapaata

Työnantaja voi siirtää opintovapaata, jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan toiminnalle. Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella kuukaudella. Mikäli kyseessä on harvemmin kuin kuuden kuukauden välein toistuva koulutus, työnantaja voi siirtää opintovapaan alkua enintään seuraavan koulutusjakson alkamiseen.

Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaata myös silloin, kun työntekijän edellisestä opintovapaasta on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta eikä opintovapaan aikana ole tarkoitus saattaa päätökseen aikaisemman opintovapaan aikana aloitettua opiskelua tai koulutusta.

Jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään viisi työntekijää, voidaan opintovapaata edellä mainituilla perusteilla siirtää enintään kaksi kertaa peräkkäin. Enintään neljän työntekijän yrityksessä työnantajan oikeutta opintovapaan siirtämiseen ei ole rajoitettu kahteen kertaan, vaan se voi olla jatkuvaakin. Siirtäminen edellyttää aina perusteltua syytä ja sitä, että opintovapaasta aiheutuisi työnantajan toiminnalle tuntuvaa haittaa.

Työntekijän oikeus siirtää opintovapaata

Työntekijä voi siirtää yli viiden päivän opintovapaan käyttöä, mikäli siitä ei aiheudu työnantajalle tuntuvaa haittaa. Jos työntekijä haluaa jättää käyttämättä hänelle myönnetyn opintovapaan, asiasta on ilmoitettava työnantajalle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen opintovapaan alkamista.

Opintovapaan keskeyttämisoikeus

Jos työntekijälle on myönnetty opintovapaata yli 50 työpäivän ajaksi, hän voi keskeyttää opintovapaansa ja palata työhön. Tätä lyhyempää opintovapaata ei voi keskeyttää. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle opintovapaan keskeyttämisestä vähintään neljä viikkoa ennen työhön paluutaan.

Jos työntekijä on työkyvytön opintovapaan aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman vuoksi ja työkyvyttömyys kestää yhtäjaksoisena yli seitsemän päivää, työntekijä voi pyytää, että seitsemän päivän ylittävää työkyvyttömyysaikaa ei lueta opintovapaaseen. Pyyntö tulee esittää viipymättä. Työntekijällä on oikeus käyttää näin keskeytynyt opintovapaa myöhemmin, mutta sitä on haettava erikseen.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa opintovapaalla olevaa työntekijää töihin ennen kuin työntekijälle mahdollisesti palkatun sijaisen työsopimus voidaan laillisesti päättää.

Vuosiloman kertyminen opintovapaan aikana

Työntekijälle kertyy vuosilomaa myös opintovapaan ajalta, kuitenkin enintään 30 opintovapaapäivältä lomanmääräytymisvuoden aikana. Vuosiloman kertyminen edellyttää, että työntekijä palaa töihin välittömästi opintovapaan päätyttyä.

Opintovapaa ja työsuhteen päättyminen

Työnantaja ei saa irtisanoa tai purkaa työntekijän työsuhdetta sillä perusteella, että työntekijä on hakenut tai käyttänyt opintovapaata. Opintovapaa ei kuitenkaan estä irtisanomista, jos siihen on muu laillinen peruste.

Opintovapaa - Muualla verkossa