Soveltuva työ

Nuoret työssä - Sopivan kevyet työt

Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ vahingoita nuoren työntekijän ruumiillista tai henkistä kehitystä ja ettei se vaadi suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin on kohtuullista hänen ikäänsä ja voimiinsa nähden. Terveysvaaraa arvioidessaan työnantajan on käytettävä apuna työterveyshuoltoa.

Työ ei saa aiheuttaa haittaa nuoren koulunkäynnille. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut esimerkkiluettelon nuorille sopivista kevyistä töistä. Kevyellä työllä tarkoitetaan työtä, joka ei ole haitallista nuoren terveydelle, kehitykselle tai koulunkäynnille. Tällaista työtä saa tehdä myös alle 15-vuotias nuori, kunhan hän täyttää samana kalenterivuonna 14 vuotta.

Kevyt työ ei saa sisältää nuorille työntekijöille erityisen haitallisia tai vaarallisia töitä, joista on säädetty erikseen. Töiden soveltuvuuden arvioinnissa on muutenkin aina varmistettava, että työolosuhteet, työympäristö, työn vaatimukset ja niistä aiheutuva vastuu sekä työn ruumiillinen ja henkinen kuormittavuus sopivat nuorelle.

Kevyitä töitä ovat:

 • virvokkeiden, lippujen ja vastaavanlaisten tuotteiden myyntityö kilpailuissa, näyttelytilaisuuksissa tai samankaltaisissa tilaisuuksissa
 • lähettityö sekä lehtien ja mainosten jako
 • esiintymiset ja muu työskentely taide-, kulttuuri- ja vastaavissa tilaisuuksissa
 • kirjoittaminen, toimittaminen, viestintä ja muu mediatyö
 • kauppaliikkeissä tehtävät avustavat työt kuten näytteille asettelu ja hintojen merkitseminen, tavaroiden lajittelu ja pakkaus sekä myyntityö, ei kuitenkaan työ valintamyymälöiden kassoilla
 • avustavat toimistotyöt
 • puutarha- ja maataloustöissä istutus-, poiminta- ja aputyöt sekä vaarattomien kotieläinten ruokinta
 • majoitus- ja ravitsemisliikkeissä tehtävät avustavat työt kuten kattaukseen liittyvät työt sekä annostelu- ja myyntityö
 • teollisuudessa tehtävät pienehköt avustavat työt, joita tehtäessä tai joiden läheisyydessä ei käsitellä aineita tai välineitä, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai haittaa
 • varastotyössä ja vastaavassa tavaroiden vastaanotto, lajittelu, käsittely ja lähetys sekä merkintä- ja laskentatyö
 • puhtaanapito- ja siivoustyössä huoneistojen, esimerkiksi toimistojen siivous siten, että työssä ei saa käsitellä aineita tai välineitä, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai haittaa
 • muut vastaavat kevyet työt.