Työsopimus ja ikä

Nuoret työssä - Työsopimus ja ikärajat

Työnantaja saa ottaa kokoaikaiseen työsuhteeseen 15 vuotta täyttäneen nuoren, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai perusopetuksen oppimäärää suorittamaton henkilö sinä kalenterivuonna, kun hän täyttää 17 vuotta. 14-vuotiaan ja nuoremman työhön tarvitaan aina huoltajan suostumus.

Kuluvana vuonna 14 vuotta täyttävä voi tehdä kevyttä työtä enintään puolet loma-ajastaan. Muuna aikana hän voi työskennellä tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisessa työssä. Työ ei saa vahingoittaa hänen terveyttään ja kehitystään eikä haitata koulunkäyntiä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa on esimerkkiluettelo nuorille työntekijöille sopivista kevyistä töistä.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue voi poikkeusluvalla sallia, että edellä mainittua nuorempikin henkilö saa tilapäisesti työskennellä esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Työsopimuksen tekeminen ja päättäminen

Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin on pätevä. 15-vuotias voi tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksen itse.  Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksesta.

Jos työsopimusta ei tehdä kirjallisena ja työsuhde kestää yli kuukauden,  työnantajan on annettava pyytämättä kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päätyessä. Selvityksestä pitää käydä ilmi työsopimuslaissa säädetyt tiedot, kuten palkka, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto ja sovellettava työehtosopimus.

Työehtosopimuksissa on sovittu muun muassa vähimmäispalkasta ja muista tärkeistä työsuhteessa sovellettavista ehdoista. Eri aloilla on omat työehtosopimuksensa. Esimerkiksi kaupanalalla, ravintolatyössä tai mansikanpoiminnassa on voimassa eri työehdot.

Työnantajan on annettava kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista myös alle kuukauden kestävissä työsuhteissa, jos nuori työntekijä tai hänen huoltajansa sitä pyytää.

Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos se on hänen mukaansa tarpeen nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Palkasta on voitu sopia työehtosopimuksessa

Työehtosopimuksissa on voitu sopia nuorelle maksettavasta palkasta. Nuorten palkat ovat keskimäärin 70–90 prosenttia alimmasta taulukkopalkasta. Säädösten mukaisia iltalisiä, sunnuntaityökorvauksia ja vuosilomakorvausta ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne on maksettava erikseen ja eriteltävä palkkalaskelmassa.

Nuoret - Alasivut - Yhteinen Muualla Tyosuojelu.fissä

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?