Palkanmaksu

Palkkaus - Palkan maksaminen

Palkka tulee maksaa sen erääntymispäivänä työntekijän pankkitilille. Palkanmaksun yhteydessä on annettava palkkalaskelma.

Palkka on maksettava kunkin palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa ole sovittu toisin. Useiden alojen työehtosopimuksissa on määräykset palkanmaksukausista ja palkanmaksupäivistä.

Mikä tarkoittaa palkanmaksukausi

Palkanmaksukausi on yleisimmin kaksi viikkoa tai kuukauden. Työsopimuslain mukaan jos aikapalkan perusteena on viikkoa lyhyempi aika, kuten tunti- tai päiväpalkka, palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Kuukausipalkkaisen työntekijän palkka on maksettava kerran kuukaudessa. Jos työntekijän palkan määräytymisen perusteena on viikko, palkanmaksukausi on kuukausi.

Suorituspalkkatyössä, kuten esimerkiksi urakkatyössä, palkanmaksukausi saa pääsäännön mukaan olla enintään kahden viikon pituinen. Jos alalla on yleisesti käytössä suorituspalkkaus, näiden alojen työehtosopimuksissa on tarkentavat määräykset suorituspalkan maksamisesta.

Jos työntekijän palkkaus perustuu kokonaan tai pääosin voitto-osuuteen tai provisiopalkkaan, palkanmaksukautta ei saa pidentää yli kuukauden mittaiseksi.

Palkanmaksukausi voi olla vain poikkeuksellisesti yli kuukauden mittainen. Käytännössä näin voi olla tilanteissa, jossa työntekijä saa kiinteän pohjapalkan, esimerkiksi kuukausipalkan lisäksi osan palkastaan provisiona tai voitto-osuutena. Näiden osuuksien maksukausi voi olla pidempi kuin kuukauden pituinen palkanmaksukausi. Maksukausi saa näissäkin tilanteissa olla kuitenkin enintään 12 kuukautta.

Palkan poikkeuksellinen erääntyminen

Erääntymispäivänä pidetään lähintä edellistä arkipäivää, jos työntekijän palkka erääntyy maksettavaksi

 • sunnuntaina
 • kirkollisena juhlapäivänä
 • itsenäisyys- tai vapunpäivänä
 • joulu- tai juhannusaattona
 • arkilauantaina.

Miten palkka pitää maksaa?

Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä. Työnantaja vastaa palkanmaksutavasta aiheutuvista kustannuksista.

Palkka voidaan maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä esimerkiksi silloin kun työntekijällä ei ole pankkitiliä tai se ei ole työnantajan tiedossa. Käteisenä rahana maksetusta palkasta työnantajalla on oltava työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu selvitys palkanmaksun todentamiseksi.

Palkkalaskelma

Työnantajan on annettava jokaisen palkanmaksun yhteydessä työntekijälle palkkalaskelma. Palkkalaskelma on työntekijälle tärkeä asiakirja hänen hakiessaan esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksia, kuten työttömyysturvaa. Palkkalaskelmasta on käytävä ilmi, mitä työntekijä on ansainnut palkanmaksukaudella. Jotta palkan oikeellisuus on tarkistettavissa, laskelmasta pitää näkyä palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Palkan määräytymisen perusteita ovat esimerkiksi

 •  palkanmaksukauden aikana tehdyt työtunnit ja tuntipalkka
 •  palkanlisien, kuten ilta- tai yötyölisien suuruus ja niihin oikeuttavien tuntien määrä.

Apuna palkkalaskelmaan merkittävissä tiedoissa voi käyttää Suomen standardoimislautakunnan standardia, joka koskee palkkatodistuksien sisältöä.

Sen perusteella palkkalaskelmaan tulee merkitä

 • työntekijän nimi, ammatti ja syntymäaika
 • työnantajan nimi ja toimipisteen sijaintikunta
 • palvelussuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä
 • maksettu ennakonpidätyksen alainen palkkakertymä edelliseltä kalenterivuodelta, kuluvalta kalenterivuodelta sekä viimeiseltä palkanmaksukaudelta
 • palkanmaksukausi
 • viimeisenä palkanmaksukautena toimitettu ennakonpidätys
 • vuoro- ja kausityöstä maksetut lisät viimeiseltä palkanmaksukaudelta
 • palkanmaksun yhteydessä maksetut lomarahat ja lomakorvaukset.

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä

Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Huolimatta siitä, mikä on ollut työsuhteen kestäessä noudatettu palkanmaksukausi, työntekijän saatavat erääntyvät työsuhteen päättymispäivänä.

Jos työnantaja ja työntekijä kuitenkin ovat työsuhteen kestäessä sopineet palkanmaksukauden päättymisen jälkeiseen aikaan sijoittuvasta palkanmaksupäivästä tai työsuhteeseen sovelletaan työehtosopimuksessa sovittua palkan laskenta-aikaa, saadaan tällaista sopimusta soveltaa myös työsuhteen päättyessä. Tällöin palkka erääntyy maksettavaksi vasta sovittuna ajankohtana työsuhteen päättymisen jälkeen. 

Laskenta-ajan varaaminen lopputilin maksamiselle on tarpeen esimerkiksi silloin, kun kaikki palkan laskentaan vaikuttavat tekijät eivät vielä ole työnantajan tiedossa työsuhteen päättymispäivänä.