Väärin maksettu palkka

Palkkaus - Palkan virheellisys tai sen maksamisen myöhästyminen

Työntekijällä on oikeus viivästyskorkoon, jos palkanmaksu myöhästyy.

Työnantajan tehtävänä on huolehtia, että palkka on laskettu oikein ja maksettu työntekijälle sen erääntymispäivänä. Työntekijän tehtävänä on toimittaa työnantajalle kaikki palkan laskentaan tarvittavat tiedot, kuten esimerkiksi tuntikortit.

Jos palkka on työntekijän mielestä virheellinen, työntekijän on pyydettävä työnantajalta palkanmaksun oikaisua. Palkanmaksun oikaisulla tarkoitetaan työnantajan maksamatta jättämiä palkkoja ja työnantajan liikaa maksamia palkkoja. Työnantajalla on oikeus saada takaisin työntekijälle liikaa maksettu palkka.

Palkanmaksun oikaisu tulisi ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan työnantajan ja työntekijän kesken neuvottelemalla ja sopimalla. Jos asiaa ei pystytä sopimaan, voidaan riita-asia ratkaista sitovasti vain tuomioistuimessa. Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet toki antavat ohjeita ja neuvoja palkanmaksuasioissa, mutta eivät toimi riita-asiassa avustajina eivätkä vie riita-asiaa tuomioistuimen käsittelyyn.

Palkanmaksun myöhästyminen

Työntekijällä on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jos palkanmaksu myöhästyy sovitusta palkanmaksupäivästä työsuhteen aikana tai työsuhteen päättyessä.

Jos työntekijän palkan tai sen osan maksaminen viivästyy työsuhteen päättyessä, työntekijällä on oikeus saada viivästyskoron lisäksi täysi palkkansa odotuspäiviltä, kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä. Kalenteripäivien laskeminen alkaa palkan erääntymispäivää seuraavasta päivästä riippumatta siitä, olisivatko nämä päivät olleet työsuhteen jatkuessa työntekijän työpäiviä.

Se mikä olisi työntekijän täysi palkka, tulee arvioitavaksi aina tapauskohtaisesti. Jos työntekijä työskentelee yksinomaan aikapalkalla, pääsääntöisesti odotuspäivien palkka määräytyy tuon aikapalkan perusteella.

Työntekijän oikeutta odotuspäivien palkkaan on myös rajoitettu

Työntekijällä ei ole oikeutta odotuspäivien palkkaan, jos

  • viivästynyt palkka ei ole selvä ja riidaton
  • palkan viivästyminen on johtunut laskuvirheestä.

Näissä tapauksissa työntekijä ei kuitenkaan menetä oikeuttaan odotuspäivien palkkaan, jos hän on huomauttanut työnantajaa suorituksen viivästymisestä kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Kun työntekijä on huomauttanut viivästymisestä kuukauden kuluessa, työnantajalla on kolme arkipäivää aikaa maksaa palkka. Jos maksu viivästyy yli kolmen päivän, työntekijällä on oikeus odotusajan palkkaan.

Palkkasaatavien vanheneminen ja kanneaika

Vanhentumisaika tarkoittaa aikaa, jolloin työnantajan velvollisuus maksaa palkkasaatava lakkaa. Kanneaika on määräaika sille, että palkkasaatavan maksamiseen liittyvä vaatimus pannaan vireille tuomioistuimessa.

Saatavien vanhentuminen työsuhteen kestäessä

Palkkasaatavan vanhentumisaika on viisi vuotta. Vanhentumisaika koskee peruspalkkaa ja erilaisia lisäkorvauksia riippumatta siitä, perustuvatko ne työsopimukseen, työehtosopimukseen tai työsopimuslain vähimmäispalkkasäännökseen.

Vanhentumisaika alkaa kulua, kun palkka erääntyy maksettavaksi. Kuluvan vanhentumisajan katkaisee nostettu kanne tai muu todistettavasti tehty muistutus. Katkaisun jälkeen alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika.

Työaikalakiin perustuvien työaikakorvauksien, kuten esimerkiksi ylityösaatavien vanhentumisaika on kaksi vuotta. Oikeus muun muassa ylityökorvauksiin syntyy, kun työntekijä on tehnyt kyseistä ylityötä. Vanhentumisaika alkaa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin oikeus saatavaan syntyi tai rahakorvauksen sijasta annettava vapaa-aika olisi tullut antaa. Oikeus edellä mainittuihin ylityökorvauksiin raukeaa, ellei kannetta ole nostettu kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, kun ylityötä tehtiin.

Saatavien vanhentuminen työsuhteen päätyttyä

Työsopimuslakiin ja työaikalakiin perustuvien saatavien kanneaika on kaksi vuotta työsuhteen päättymisestä, elleivät saatavat ole vanhentuneet jo ennen työsuhteen päättymistä.

Työehtosopimukseen perustuvan saatavan vanhentumisaika on viisi vuotta, jos

  • saatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisina
  • määräysten soveltamisesta on työsuhteen päätyttyä syntynyt erimielisyyttä.