Liukuva työaika (vanhan työaikalain mukaiset soveltamistilanteet)

Työaika - Mitä tarkoittaa liukuva työaika ja sen reunaehdot?

Liukuvalla työajalla voidaan vastata työkuorman vaihteluihin ja välttää tarpeettomat ylityöt.

Huom! Työaikalaki uudistui 1.1.2020. Tämä sisältö on vanhan lain mukainen. Uuden lain mukaisen sisällön löydät täältä.

Muissa kuin jaksotyönä tehtävässä työssä säännöllinen työaika voidaan sopia järjestettäväksi liukuvana työaikana. Tällä tarkoitetaan säännöllisen työajan järjestelyä, jossa työntekijällä on sovittujen reunaehtojen puitteissa oikeus itse päättää työhön saapumisen ja töistä lähtemisen ajankohdista. Liukuvaksi voidaan sopia myös päivittäinen lepoaika.

Liukuvan työajan reunaehdot

Liukuvan työajan käyttö edellyttää, että siitä on sovittu työnantajan ja työntekijän kesken. On suositeltavaa, että sopimus tehdään kirjallisesti. Kun sopimus on tehty kirjallisesti, sitä voidaan samalla pitää työvuoroluettelona.

Liukuvan työajan käyttöönotossa on säännöllisen työajan pituuden lisäksi sovittava

  • kiinteästä työajasta
  • vuorokautisesta liukuma-ajasta
  • päivittäisten lepoaikojen pituudesta ja niiden sijoittumisesta päivään
  • säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä, niin sanotusta liukumasaldon määrästä.

Mitä tarkoittaa kiinteästä työajasta sopiminen?

Kiinteä työaika on se aika, milloin viimeistään on tultava työhön ja milloin aikaisintaan saa lähteä työstä. Työnantaja ei voi edellyttää, että työntekijä tekee työtä sovitun kiinteän työajan ulkopuolella. Liukuvassa työajassa säännöllistä vuorokautista työaikaa lyhentää tai pidentää liukuma-aika, joka voi olla enintään kolme tuntia. Esimerkiksi jos vuorokautinen säännöllinen työaika on 8 tuntia ja liukuma-ajaksi on sovittu 3 tuntia, kiinteä työaika on 5 tuntia.

Kiinteäksi työajaksi on tarkoituksenmukaista sopia se säännöllisen työajan osa, jota voidaan pitää tarpeellisena töiden sujumisen kannalta. Tällaisia osia ovat esimerkiksi työntekijöiden yhteiset palaverit tai asiakaspalvelun ylläpitäminen.

Mikä on liukuma-aika?

Päivittäinen liukuma-aika saa työaikalain mukaan olla enintään kolme tuntia. Tästä enimmäismäärästä voidaan sopia toisin vain työehtosopimuksilla.

Esimerkiksi jos työntekijän säännölliseksi työajaksi on sovittu kahdeksan tuntia ja liukuma-ajaksi kolme tuntia, voi työntekijän säännöllinen työaika olla enintään 11 tuntia. Liukuma-aika voidaan sijoittaa säännöllisen työajan alkuun tai loppuun, vaikkapa puolitoista tuntia aamulla ja puolitoista tuntia iltapäivällä. Sovituilla liukuma-ajoilla työntekijä voi pidentää tai lyhentää säännöllistä vuorokautista työaikaansa.

Mikä on liukumasaldo?

Säännöllisen työajan pidennyksistä tai lyhennyksistä kertyy työntekijälle liukumasaldoa. Tämä saldo saa olla enintään plus tai miinus 40 tuntia. Tästä 40 tunnin enimmäismäärästä voidaan sopia toisin vain työehtosopimuksilla.

Kun työntekijän liukumasaldon plustunnit ovat täynnä, ei työntekijä voi enää tehdä säännöllistä työaikaa pidempää työpäivää ennen kuin saldokertymää on saatu vähennettyä. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään, että työajan ylityksistä kertynyttä liukumasaldoa korvataan antamalla työntekijälle vapaata yksittäisinä tunteina tai vapaapäivinä. 

Jotta työntekijä pystyisi säätelemään omaa työaikaansa ja saldon kertymää, on työntekijän saatava tietoonsa ajantasainen saldotilanteensa kohtuullisen helposti. Käytännössä liukuvan työajan järjestelmän käyttö edellyttää sähköisen työajanseurantalaitteen käyttöä.

Mikä on liukumasaldon tasoittumisjakso?

Liukumasaldon tasoittumisjakson käyttämisestä voidaan sopia, mutta sen käyttäminen ei ole pakollista. Tasoittumisjaksolla tarkoitetaan aikaa, jonka loppuun mennessä työntekijä on velvollinen huolehtimaan, ettei hänellä ole saldokertymää plus- tai miinustunteina. Tasoittumisjakson päättyminen tarkoittaa myös sitä, että liukumasaldot nollataan ja saldokertymien laskeminen alkaa alusta.