Työsuojelun yhteistoiminta - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen palveluksessaan olevat työntekijät. Työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö, ja työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetut.

Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla. Yhteistoiminta perustuu valvontalakiin, jossa määritellään työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö, työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat ja yhteistoiminnan järjestäminen työpaikalla. Lisäksi esimerkiksi työturvallisuuslaissa ja työterveyshuoltolaissa on erityisiä säännöksiä yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista.

Työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä voidaan sopia toisinkin. Valvontalaissa on määritelty asiat, joista voidaan sopia työmarkkinajärjestöjen valtakunnallisilla sopimuksilla ja asiat, joista voidaan sopia paikallisesti.

Työnantaja käynnistää työsuojelun yhteistoiminnan

Työnantajan velvollisuus on tehdä aloite työsuojelun yhteistoiminnan käynnistämisestä. Työnantajalla on myös velvollisuus huolehtia toiminnan järjestämisestä,menettelytavoista ja toimintaedellytyksistä.

Työsuojelun yhteistoiminnassa tulee käsitellä asiat, joilla voi olla vaikutusta työntekijän turvallisuuteen, terveyteen tai työkykyyn. Työntekijöillä pitää olla aito mahdollisuus vaikuttaa työpaikan työturvallisuuteen. Käsiteltyjen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta kuuluvat myös työsuojelun yhteistoimintaan.

Työsuojelutoiminta yhteisellä työpaikalla

Yhteisillä työpaikoilla tarkoitetaan sellaisia työpaikkoja, joilla työskentelee samaan aikaan usean eri työnantajan työntekijöitä ja itsenäisiä työnharjoittajia. Yhteisen työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta  säädetään valvontalain lisäksi työturvallisuuslaissa.  

Työsuojelun yhteistoiminta - Ohjeita työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Työntekijät voivat valita työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua omiksi edustajikseen työsuojelun yhteistoiminnassa. Jos työpaikalla työskentelee yli kymmenen työntekijää, työsuojeluvaltuutettu on lain mukaan valittava ja työnantajan pitää käynnistää valintatoimet. Voit myös itse asettua ehdolle työsuojeluvaltuutetun vaalissa.

Työhösi sovellettavassa työehtosopimuksessa on voitu sopia tarkemmin työsuojeluyhteistoiminnan järjestämisestä.

Selvitä, kuka on työpaikkasi työsuojeluvaltuutettu. Voit kääntyä työsuojeluvaltuutetun puoleen kaikissa työn terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa, liittyypä se fyysisiin tai psykososiaalisiin (henkisiin) työoloihin. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on neuvoa ja ohjata sinua ja tarvittaessa viedä puutteita työnantajan tietoon ratkaisujen löytämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi. Ilman sinun lupaasi työsuojeluvaltuutettu ei saa kertoa eteenpäin kenellekään taloudellista asemaa, terveydentilaa tai muuta henkilökohtaista asiaa koskevia tietoja.

Työpaikan työsuojelutoiminnasta vastaa työnantaja. Työntekijänä sinun pitää omalta osaltasi toimia työpaikallasi niin, että työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteet saavutetaan. Sinulla on esimerkiksi velvollisuus ilmoittaa havaitsemastasi epäkohdasta työnantajalle ja osallistua itseäsi koskevan tilanteen selvittämiseen työpaikalla.

Työntekijänä sinulla on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada niihin vastaus. Kerro siis esimiehellesi ja työsuojeluvaltuutetulle, jos olet huolissasi omasta tai muiden työntekijöiden työturvallisuudesta.

Työpaikalla voi olla työsuojelun järjestämiseksi menettelytapoja, joita sinun on noudatettava. Käytä turvallisuuden seuranta- ja raportointilomakkeita työnantajan ohjeiden mukaisesti.

Työsuojelun yhteistoiminta - Ohjeita työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantaja nimeää työpaikan työpaikalle työsuojelun yhteistoimintaa varten työsuojelupäällikön, ellei hän itse toimi tässä tehtävässä. Jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää, työnantajan on käynnistettävä toimet työsuojeluvaltuutetun valitsemiseksi. Tarvittaessa työnantajan on annettava työpaikalla tietoa työntekijöiden oikeudesta valita työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä ja työntekijät voivat valita hänet keskuudestaan.  

Vähintään 20 työntekijän työpaikoille valitaan työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajista työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen. Työsuojeluvaltuutetuilla on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta tekee tarvittaessa työnantajalle esityksiä työolojen parantamiseksi, työterveyshuollon kehittämiseksi sekä työsuojelukoulutuksen ja työn opastuksen järjestämiseksi. Lisäksi toimikunta osallistuu työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestämiseen.

Työnantaja vastaa työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja toimintaedellytyksistä

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työsuojeluhenkilöille on järjestetty riittävät toimintaedellytykset tehtävien hoitamista varten.

Työnantajan tulee antaa työntekijöille riittävän ajoissa tarpeelliset tiedot työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista asioista sekä niitä koskevista arvioinneista ja muista selvityksistä ja suunnitelmista. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että näitä asioita käsitellään asianmukaisesti ja riittävän ajoissa työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken.

Työsuojeluhenkilöt pitää ilmoittaa työsuojeluhenkilörekisteriin

Työsuojeluhenkilörekisteri on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima ja Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä rekisteri, johon tallennetaan tiedot työpaikkojen työsuojeluyhteistoimintahenkilöistä.

Työnantajan on ilmoitettava rekisteriin seuraavien henkilöiden tiedot:

 • työsuojelupäällikkö
 • työsuojeluvaltuutetut
 • työsuojeluvaravaltuutetut
 • työsuojelutoimikunnan tai vastaavan jäsenet
 • työsuojeluasiamiehet.

Lisäksi on ilmoitettava työterveyshuoltopalvelujen tuottaja.

Työsuojeluhenkilörekisteri. Työturvallisuuskeskus.

Työsuojelun yhteistoiminta - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

 • II osa – työsuojelun yhteistoiminta

Työturvallisuuslaki (738/2002)

 • 17 § työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

 • 8 § yhteistoiminta
 • 13 § työntekijän velvollisuus osallistua terveystarkastukseen
 • 15 § työnantajan velvollisuus antaa tietoja
 • 16 § työntekijän velvollisuus antaa tietoja
 • 17 § työterveyshuollon palvelujen tuottajan neuvonta- ja tietojenantovelvollisuus
 • 18 § salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Laki työsuojeluhenkilörekisteristä (1039/2001)

Työsuojelun yhteistoiminta - Muualla tyosuojelu.fissa

Työsuojelun yhteistoiminta - Sanasto

Sanasto

Työpaikka Työsuojeluyhteistoiminnassa työpaikka tarkoittaa yhteistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaista saman työnantajan yhden tai useamman toimipisteen kokonaisuutta. Yhteistoiminnan osapuolilla pitää olla aito mahdollisuus hoitaa tehtäviään.
Työsuojelupäällikkö Edustaa työnantajaa työsuojeluyhteistoiminnassa.
Työsuojeluvaltuutettu Työntekijöiden keskuudestaan valitsema edustaja työsuojeluyhteistoiminnassa.
Työsuojeluvaravaltuutettu Edustaa työntekijöitä työsuojeluyhteistoiminnassa, kun varsinainen valtuutettu on estynyt.
Työsuojelutoimikunta Työnantajan ja työntekijöiden edustajista työsuojeluyhteistoimintaa varten koottu toimikunta.