Sopiminen

Mistä voidaan sopia? - Yleistä

Sopiminen työsuojelun yhteistoiminnasta

Työsuojelun yhteistoiminnasta säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta eli niin sanotussa valvontalaissa.

Työsuojelun yhteistoiminnasta voidaan sopia toisin kirjallisella sopimuksella, jonka osapuolina ovat työnantajien ja työntekijöiden valtakunnalliset yhdistykset. Sama sopimismahdollisuus on myös julkisella sektorilla esimerkiksi valtion, kunnan ja kirkon neuvotteluviranomaisilla.

Sopiminen valtakunnallisella sopimuksella

Valtakunnallisilla sopimuksilla voidaan sopia esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan toimikaudesta.

Edes valtakunnallisella työehtosopimuksella ei voida rajoittaa seuraavia valvontalaissa annettuja oikeuksia:

 • työsuojeluvaltuutetun oikeutta tietojen saantiin
 • työsuojeluvaltuutetun oikeutta keskeyttää vaarallinen työ
 • työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojaa

eikä poistaa seuraavia laista seuraavia oikeuksia:

 • työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun oikeus saada koulutusta
 • työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö
 • työsuojeluvaltuutetun oikeus ansion menetyksen korvaamiseen.

Paikallinen sopiminen

Työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä työpaikan olosuhteisiin soveltuvalla tavalla voidaan sopia myös paikallisesti työpaikalla. Jos laki sallii paikallisen sopimisen, työntekijöille on turvattava vähintään laissa säädetty osallistumismahdollisuus työsuojelun yhteistoimintaan.

Paikallisesti voidaan sopia esimerkiksi työsuojelutoimikunnan toimikaudesta ja valtuutetun kahta kalenterivuotta lyhyemmästä toimikaudesta. Työsuojelutoimikunnassa tai muussa paikallisessa yhteistoimintamenettelyssä voidaan perustellusta syystä sopia työsuojeluvaltuutetun toimikauden pidentämisestä neljäksi kalenterivuodeksi.

Työsuojelun yhteistoimintaa koskevalla työpaikkatason sopimuksella ei voida rajoittaa seuraavia valvontalaissa annettuja oikeuksia:

 • työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun valinta
 • työsuojeluvaltuutetun oikeus tiedon saantiin
 • työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun oikeus saada koulutusta
 • työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö
 • työsuojeluvaltuutetun ansion menetyksen korvaaminen
 • työsuojeluvaltuutetun oikeus keskeyttää vaarallinen työ
 • työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja
 • työsuojelutoimikunnan jäsenen ajankäyttö ja korvaus
 • työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan toimitila.

Osapuolina paikallisessa sopimuksessa ovat työnantaja ja työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön valtuuttama edustaja. Mikäli työpaikalla ei ole valittu henkilöstön edustajaa, sopimuksen voi tehdä henkilöstö tai henkilöstöryhmä.

Työnantajan tulee ilmoittaa työpaikalla sovellettavasta sopimuksesta työntekijöille kirjallisesti. Sopimus työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä on voimassa toistaiseksi, ja se voidaan irtisanoa päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita sopimuksen tehneen työntekijöiden edustajan on katsottava edustavan.