Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö - alasivu

Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa. Työnantaja voi hoitaa työsuojelupäällikön tehtävät itse tai nimetä tehtävään edustajansa.

Työsuojelupäällikön pitää tuntea työpaikan olosuhteet ja olla niihin nähden riittävän pätevä tehtäväänsä. Hänen tulee olla perehtynyt työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön. Työsuojelupäälliköllä tulee olla edellytykset järjestää työsuojelun yhteistoiminta käytännössä.

Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä työpaikalla. Työsuojelupäällikkö ei välttämättä kuulu työsuojelutoimikuntaan, mutta hän osallistuu sen kokouksiin.

Työsuojelupäällikön tehtäviä ovat

  • työnantajan ja esimiesten avustaminen työpaikalla tarvittavan työsuojeluosaamisen varmistamiseksi
  • työpaikan työsuojeluyhteistyön käynnistäminen, tukeminen ja kehittäminen
  • työsuojelutoimikunnan toimintaan osallistuminen
  • yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa.

Työsuojelupäällikkö ei ole automaattisesti vastuussa työsuojelusäännösten toteuttamisesta, sillä vastuu työturvallisuudesta on työnantajalla.