Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaalit - Yleistä

Työsuojeluvaaleissa työntekijät valitsevat edustajansa työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan.

Jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää, työntekijät valitsevat vaalilla työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Nämä voidaan valita pienemmilläkin työpaikoilla.

Jos työpaikalla on vähintään 20 työntekijää, perustetaan työsuojelutoimikunta. Työsuojeluvaltuutetut ovat automaattisesti työsuojelutoimikunnan jäseniä. Työsuojeluvaalilla valitaan myös muut työntekijöiden edustajat työsuojelutoimikuntaan.

Jos työpaikalla on paikallisesti sovittu työsuojeluasiamiehistä, myös nämä valitaan työsuojeluvaalissa.

Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimintaan (työsuojelupäällikkö, työsuojelutoimikunnan jäsen). Heitä ei siis valita vaaleilla.

Vaalin järjestävät työntekijät

Työsuojeluvaaleista säädetään valvontalaissa. Toimialoille on sovittu omia vaalikäytäntöjä ja niitä pitää noudattaa. Toimialakohtaisia ohjeita vaalien järjestämiseen on saatavilla esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen verkkopalvelusta. Tässä asiaa käsitellään yleisesti.

Työntekijät järjestävät vaalin, jolla työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan. Vaali on järjestettävä siten, että kaikilla työpaikan työntekijöillä on mahdollisuus ottaa siihen osaa eli asettua ehdokkaaksi ja äänestää. Vaali ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle, eikä työnantaja saa vaikeuttaa vaalin järjestämistä.

Järjestäjät sopivat vaalin ajasta ja paikasta työnantajan kanssa. Vaalin ajankohta on 1.11.–31.12. uuden toimikauden alkamista edeltävänä vuonna. Ennen vaaleja on työsuojelupäällikön kutsuttava henkilöstöryhmien edustajat neuvotteluun, jossa sovitaan ja todetaan mikä on toiminta-alue, työsuojeluorganisaation laajuus, työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä, eri osapuolten edustus ja henkilöstön jakautuminen eri ryhmiin.

Vaalien käytännön järjestelyn tekee nykyinen työsuojelutoimikunta tai henkilöstön edustajista muodostettu vaalitoimikunta, jossa on vähintään kolme jäsentä. Työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön vaalien järjestämiseksi tarvittava tila.

Vaalin järjestämistä varten työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön myös luettelo työpaikan työntekijöistä. Tarvittaessa on annettava erikseen luettelo toimihenkilöasemassa olevista työntekijöistä.

Vaalista ilmoitettava riittävän ajoissa

Ehdokasasettelu tehdään ennen vaaleja työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan jäsenen tehtävään (mikäli työsuojelutoimikunta perustetaan). Kaikki vaalissa äänioikeutetut saavat asettaa ehdokkaita. Ehdokkaiden nimet toimitetaan vaalitoimikunnalle kirjallisesti sovittuun määräaikaan mennessä, joka on viimeistään seitsemän päivää ennen vaaleja.

Jos tehtävään on sama määrä ehdokkaita kuin valittavia, ehdokkaat todetaan valituiksi. Mikäli tehtävään on useampi kuin yksi ehdokas, järjestetään vaali.  

Vaaleista on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen vaaleja kaikki työntekijät tavoittavalla tiedonannolla. Vaali suoritetaan äänestyssalaisuuden säilyttämiseksi suljettuna lippuäänestyksenä. 

Vaalissa voi äänestää muitakin kuin ehdolla olevia. On kuitenkin syytä varmistaa ehdokkaan suostumus työsuojelutehtävään, sillä siihen ei voi valita ketään vastoin tahtoaan.

Työsuojeluvaltuutetuksi valitaan eniten työsuojeluvaltuutetun vaalissa ääniä saanut. Varavaltuutetuksi tulevat varavaltuutettujen vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta. Työsuojelutoimikunnan jäsenten vaalissa noudatetaan samaa menettelyä. Jos äänet menevät tasan, valinta suoritetaan arpomalla eniten ääniä saaneiden kesken.

Valinnat voidaan tehdä myös sopuvaalina esimerkiksi vaalikokouksessa, jos äänioikeutetut ovat yksimielisiä menettelystä ja valittavista henkilöistä. Myös vaalikokouksesta on ilmoitettava henkilöstölle 14 vuorokautta aikaisemmin.

Vaalitoimikunta pitää pöytäkirjaa sekä sopuvaalista että äänestyksestä. Pöytäkirja laitetaantyöpaikalle nähtäväksi ja siitä toimitetaan kopio työnantajalle.