Vaarojen selvittäminen

Vaarat selvitettävä kattavasti - Yleistä

Vaarojen selvittäminen ja arviointi on työpaikan työsuojelutoiminnan perusta.

Vaarojen selvittäminen on työpaikan työsuojelutoiminnan perusta. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä työstä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat vaarat riittävän järjestelmällisesti.

Lain mukaan vaarojen arvioinnin pitää olla todennettavissa. Tämä tarkoittaa käytännössä yleensä sitä, että käytetään kirjallista tai sähköistä arviointimenetelmää.

Vaarojen arviointi on hyvä suunnitella huolellisesti. Jos työnantajalla ei ole riittävästi arviointiin tarvittavaa asiantuntemusta, hänen on käytettävä apuna asiantuntijoita. Työnantajan on varmistuttava, että asiantuntija on pätevä tehtävään.

Työterveyshuolto osallistuu työpaikan vaarojen arviointiin yhtenä asiantuntijatahona ja tekee työpaikalle työpaikkaselvityksen, jossa arvioidaan työn vaarojen terveydellinen merkitys.

Arviointimenetelmä valitaan työpaikan koon ja tehtävän työn mukaan

Työnantaja voi valita työpaikalleen parhaiten sopivan vaarojen arviointimenetelmän. Työsuojelutoimijoiden verkkopalveluista voi ladata lomakkeita ja selainpohjaisia järjestelmiä, joiden avulla vaarojen arviointi on helppo kohdistaa työpaikan tarpeisiin. Jos tehtävään tai toimialalle liittyy ilmeinen terveysvaara (esim. kemialliset, biologiset ja fysikaaliset vaarat sekä väkivallan uhka), säädöksissä voidaan edellyttää kirjallista vaarojen arviointia.

Vaarojen arviointimenetelmän on oltava riittävän kattava suhteessa työnantajan toimialaan, toiminnan luonteeseen ja työpaikan kokoon. Arvioinnissa on huomioitava työhön liittyvät erityispiirteet, kuten yksintyöskentely tai vaativat olosuhteet. Joihinkin töihin liittyvien vaarojen ehkäisemiseksi on säädetty omia säädöksiä, joita työnantajan on noudatettava (esim. rakennustyö ja vaarallisten kemikaalien käsittely).

Arvioimisvelvoite koskee kaikkea työpaikalla tehtävää työtä.

Vaaroja selvittäessään työnantajan on tarkasteltava kaikkia työsuoritukseen ja työympäristöön liittyviä vaaroja. Arviointi on kohdistettava kaikkiin työpaikalla tehtäviin töihin, mukaan lukien

 • huoltotyöt
 • seisokit ja muut vastaavat erikoistilanteet
 • aliurakointi
 • työpaikan ulkopuolella (myös ulkomailla) tehtävät työt yhteisellä työpaikalla myös muiden  työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien työ.

Vaarojen arvioinnissa käsiteltävät asiat

Vaarojen arvioinnissa on huomioitava työsuojelun hallintajärjestelmät eli työpaikalle jo laaditut työsuojeluohjeistukset. Esimerkiksi jos työhön liittyy ilmeinen väkivallan vaara, on työnantajalla oltava toimintamalli väkivallan uhan varalta.

Arvioinnissa tarkastellaan myös sitä, miten hallintajärjestelmät toimivat käytännössä. Jos työpaikalla on ohjeistus esimerkiksi psykososiaalisen kuormituksen varalle, mutta kuormittumisesta aiheutuvia sairauspoissaoloja on paljon, on tarpeen arvioida hallintajärjestelmä ja tehdä siihen tarvittavat korjaukset.

Lisäksi vaarojen arvioinnin yhteydessä varmistetaan, että erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa tehtävissä toimiville on tehty terveystarkastukset.

Vaarojen arvioinnissa hyödynnetään työterveyshuollon työpaikkaselvitystä sekä tietoja sairauspoissaoloista, todetuista ammattitaudeista, sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista. Jotta työnantaja voi analysoida edellä mainittua tietoa, on sen keräämiseksi työpaikalta rakennettava toimiva seurantajärjestelmä.

Esimerkiksi työntekijän koko voi vaikuttaa siihen, onko työväline turvallinen. Vaarojen arvioinnissa onkin huomioitava yleisellä tasolla työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset (esim. ikääntymiseen liittyvät muutokset, työkokemus ja ammattitaito).

Arvioinnissa pitää huomioida myös erityisryhmien tarpeet (esim. nuoret työntekijät, raskaana olevat naiset ja osatyökykyiset).

Vaarojen arvioinnissa on käsiteltävä ainakin seuraavat työympäristöön liittyvät asiat:

 • työstä aiheutuva fyysinen kuormitus, esim.
  • käsin tehtävät nostot, toistotyö
  • näyttöpäätetyön ergonomia
 • työstä aiheutuva psykososiaalinen kuormitus, esim.
  • väkivallan uhka
  • häirintä ja epäasiallinen kohtelu
  • työajoista ja työjärjestelyistä aiheutuva kuormitus
 • työssä käytettävien koneiden ja työväineiden turvallisuus
 • altistuminen kemiallisille, biologisille tai fysikaalisille vaaroille, esim.
  • lisääntymisterveyttä vahingoittavat altisteet
  • vaaralliset kemikaalit
  • tarttuvat taudit, homeet, itiöt yms. biologiset altisteet
  • tärinä, melu, sähkö ja säteily
 • henkilönsuojainten ja apuvälineiden käyttö ja hankinta
 • työympäristöstä aiheutuvat terveys- ja turvallisuusvaarat, esim.
  • tehtäviin sopiva valaistus
  • hyvä sisäilma
  • järjestys ja siisteys
  • putoamissuojaukset
  • kulkutiet
  • onnettomuuden vaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu
 • henkilöstötilat.

Vaarojen arvioinnin on oltava työnantajan hallussa ja se on pidettävä ajan tasalla. Arviointi pitää siis tarkistaa työpaikan olosuhteiden muuttuessa.