Rakennushanke

Vastuut työsuojelussa - Vastuut rakennushankkeissa

Rakennushankkeessa kaikkien osapuolten (rakennuttajan, suunnittelijan, päätoteuttajan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan) on huolehdittava omista velvoitteestaan ja tarvittaessa tehtävä yhteistyötä velvoitteiden toimeenpanossa.

Päätoteuttajalla, työnantajalla, rakennuttajalla ja suunnittelijalla on rikosoikeudellinen vastuu, mikäli he laiminlyövät velvoitteita, joita heille on säädetty työturvallisuuslaissa ja rakennustyötä koskevassa asetuksessa. Nämä tahot tai heidän edustajansa voidaan tuomita rikoslain mukaisesti rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta, josta säädetään rikoslaissa.

Laiminlyönnistä voidaan tuomita rangaistukseen

Työturvallisuuslain mukaan rakennuttaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö työturvallisuuslaissa tai sen nojalla annetussa säädöksessä säädetyn selvityksen tai suunnitelman tekemisen on tuomittava työturvallisuusrikkomuksesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Esimerkiksi turvallisuuskoordinaattori voidaan rakennuttajan lakisääteisenä edustajana tuomita rangaistukseen hänelle kuuluvien velvollisuuksien laiminlyömisestä. Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei kuitenkaan muuta muiden toimijoiden vastuuta.

Rikosoikeudelliseen vastuuseen saattaa liittyä vahingonkorvausvastuu, mikäli laiminlyönnillä on aiheutettu jollekulle vahingonkorvauslain mukaan korvattavaa vahinkoa.