Neuvonta

Työterveyshuolto - Neuvonta ja ohjaus työpaikan tukena

Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ovat työterveyshuollon keskeistä ja lakisääteistä toimintaa. Toiminnan tavoitteena on lisätä työnantajan, työntekijöiden, työpaikan muiden toimijoiden tietoja ja taitoja työterveydestä ja -turvallisuudesta. Lisäksi tavoitteena on edistää työterveyttä tukevien asenteiden ja toimintatapojen omaksumista työpaikalla.

Tietoja, neuvontaa, ohjausta ja palautetta annetaan työnantajalle ja työntekijöille

 1. työterveyshuollon tavoitteista ja sisällöstä (toimintaa aloitettaessa ja toiminnan eri vaiheissa)
 2. työssä ja työpaikalla esiintyvistä terveysvaaroista ja -haitoista, niiden merkityksestä ja niiltä suojautumisesta sekä ensiapujärjestelyistä
 3. terveellisistä ja turvallisista työmenetelmistä (työtä aloitettaessa ja tarvittaessa työn kestäessä)
 4. ammattitaudeista ja työtapaturmista sekä niiden ehkäisystä
 5. työperäisistä sairauksista ja muusta työhön liittyvästä sairastavuudesta
 6. työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämisestä sekä työntekijän terveyden ja työkyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä sekä työkyvyttömyyden ehkäisemisestä (työuran eri vaiheissa)
 7. terveyttä ja työkykyä ylläpitävien ja edistävien voimavarojen merkityksestä
 8. työmenetelmiin, työjärjestelyihin ja työaikoihin sekä työpaikan olosuhteisiin ja niiden muutoksiin liittyvistä terveysvaaroista ja -haitoista ja niiden hallinnasta
 9. päihteiden väärinkäytön ehkäisystä sekä päihdeongelmaisten varhaisesta tunnistamisesta sekä hoidosta ja hoitoon ohjaamisesta
 10. työhön liittyvän fyysisen väkivallan sekä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemisestä ja hallinnasta
 11. työttömyyteen liittyvistä asioista
 12. henkilöstön terveyserojen kaventamisen asioista
 13. työterveysyhteistyöstä ja työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännön järjestämisestä.