Työkyvyn muutokset

Työterveyshuolto - Työnantajan annettava varhaista tukea työkyvyn vaarantuessa

Työnantaja ja työterveyshuolto laativat yhteistyössä kirjallisen kuvauksen työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännöistä.

Työnantajan on seurattava työntekijöidensä työkykyä ja työkyvyn vaarantuessa annettava varhaista tukea yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työkyvyn edistäminen ja työkykyä tukevat toimintakäytännöt ovat ennakoivaa toimintaa ja perustuvat työpaikan tarpeisiin, ja ne jatkuvat läpi työntekijän työuran.

Varhaisen tuen toiminnalla pyritään palauttamaan työntekijän työkyky ja ehkäisemään työkyvyttömyys. Varhaisen tuen toimintatavat (malli) on sovittava ja niitä on käsiteltävä työpaikalla yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kanssa.

Varhainen tuki toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Keskeistä on tunnistaa tuen tarve ja tukea työntekijää riittävän ajoissa. Selkeät toimintaohjeet ja lomakkeet helpottavat toimintaa. On esimerkiksi hyvä, että käytössä on oma lomake huonontuneen työkyvyn puheeksi ottamisesta ja työterveysneuvottelusta.

Osa varhaisen tuen toimintakäytäntöä on sairauspoissaolojen seuranta- ja hallintajärjestelmä, jonka sisältöä ovat muun muassa

  • sairauspoissaolojen ilmoituskäytännöt
  • työhön ja työpaikan olosuhteisiin liittyvien tietojen toimittaminen työterveyshuoltoon
  • poissaolojen yhteenvedot ja niiden käsittely
  • työntekijän työhön paluun suunnittelu ja tuki
  • työkykyseurannan toteutus, raportointi sekä toteutumisen ja vaikutusten arviointi.

Mitä mukaan varhaisen tuen malliin?

Varhaisen tuen mallissa kuvataan

  • milloin ja miten työkykyasia otetaan puheeksi ja kirjataan työpaikalla
  • mitkä ovat eri osapuolten roolit ja vastuut (työntekijä, esimies, työterveyshuolto, työsuojeluhenkilöt, luottamusmies, henkilöstöhallinto).

Jos varhaisen tuen keskustelu ja työpaikan toimet eivät riitä, pidetään niin sanottu työterveysneuvottelu, johon osallistuvat työntekijä, esimies ja työterveyshuollon edustaja(t). Neuvottelussa sovitaan työkykyä vastaavista töistä ja työjärjestelyistä. Tarvittaessa työterveyshuolto ohjaa työntekijän kuntoutukseen tai työntekijä sijoittuu uusiin tehtäviin.

Yli 20 työntekijän työpaikalta edellytetään erillistä kirjallista toimintakäytännön kuvausta. Työterveyshuollon osuus kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Työterveyshuolto antaa raportin työkykyseurannasta työnantajalle.

Alle 20 työntekijän työpaikoilla käytännöt kuvataan työpaikkaselvitykseen ja työterveyshuollon osuus työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Kuvaus voi olla myös erillinen.

Varhaisen tuen malliin sisältyy esimiesten ja muiden osapuolten kouluttaminen toimimaan mallin mukaisesti. Työnantajan tehtävä on seurata ja arvioida varhaisen tuen toteutumista.