Selvitysvelvollisuus

Tilaajavastuu - Selvitysvelvollisuus

Selvitykset on hankittava ennen sopimuksen solmimista.

Tilaajan on hankittava ennen sopimuksen solmimista seuraavat selvitykset työvoiman vuokraajayrityksistä ja alihankkijoista:

  • selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • kaupparekisteriote tai otetta vastaavat tiedot
  • selvitys veronmaksuasioista
  • todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty  
  • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 
  • selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
  • todistus työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ottamisesta (rakentamistoimintaa koskevat sopimukset).

Tilaaja voi hankkia selvityksen sopimuskumppaninsa veronmaksuasioista itse julkisesta verovelkarekisteristä. Tilaaja voi tulostaa sopimuskumppanin verovelkarekisteritiedot Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelusta.

Verovelkarekisteristä näkyy, onko yrityksellä verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai kausiveroilmoituksen antamisen laiminlyöntejä viimeisten kuuden kuukauden ajalta. Verovelkarekisterissä ei näytetä verovelan euromäärää vaan ainoastaan tieto siitä, onko verovelkaa vähintään 10 000 euroa vai ei. Jos yrityksellä on voimassa Verohallinnon kanssa tehty maksujärjestely, verovelkarekisteritietoa ei julkaista verovelkarekisterissä, vaikka verovelkaa olisi yli 10 000 euroa.

Mikäli verovelkarekisterissä ei ole merkintöjä veroveloista, ei tilaajan tarvitse hankkia tulosteen lisäksi muuta selvitystä veronmaksuasioista. Mikäli verovelkarekisteristä ilmenee verovelan olemassaolo, tulee tilaajan selvitysvelvollisuuden täyttääkseen hankkia lisäksi verovelkatodistus.

Mikäli sopimuskumppani ei kuulu verovelkarekisterin piiriin (esim. ulkomainen yhteisö, jolla ei ole sivuliikettä Suomessa), tulee tilaajan hankkia sopimuskumppaninsa osalta todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

Tilaajan on aina arvioitava, onko sopimuskumppanin tarkoituksena hoitaa lakisääteiset maksuvelvoitteensa. Mikäli verovelkaa voidaan pitää määrältään merkittävänä ja tilaajan olisi täytynyt tietää, ettei sopimuspuolella ole tarkoitusta täyttää lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan, voidaan tilaajalle määrätä korotettu laiminlyöntimaksu.

Poikkeukset selvitysvelvollisuuteen

Rakentamistoiminnassa tilaaja ei vapaudu selvitysvelvollisuudesta vakiintuneen toiminnan tai sopimussuhteen perusteella.

Tilaajavastuulain edellyttämiä selvityksiä ja todistuksia ei tarvitse pyytää, jos tilaajalla on perusteltu syy luottaa siihen, että sopimuspuoli täyttää lakisääteiset velvollisuutensa. Selvitykset voi jättää hankkimatta silloin, jos sopimuspuoli on laissa mainittu julkisoikeudellinen yhteisö (esim. valtio, kunta tai seurakunta) taikka julkinen osakeyhtiö. Myös tilaajan ja sopimuskumppanin aikaisempi sopimussuhde ja sopimuskumppanin toiminnan vakiintuneisuus voivat olla perusteena luotettavuudelle.

Ollakseen toiminnaltaan vakiintunut yrityksen on tullut harjoittaa liiketoimintaa pitkään, yleensä yli kolme vuotta. Liiketoiminnan on oltava tosiasiallista. Esimerkiksi niin sanottua pöytälaatikkoyhtiötä ei voida pitää toiminnaltaan vakiintuneena.

Tilaajan on aina itse harkittava sopimuspuolen toiminnan vakiintuneisuus ennen sopimuksen solmimista. Tilaajan on pystyttävä asiakirjalla osoittamaan harkinneensa sopimuspuolen toiminnan vakiintumista ennen sopimuksen solmimista. Vaikka yritys olisi toiminut pitkään, tilaajan on hankittava selvitykset, jos sopimuspuolen toiminnassa on tapahtunut muutoksia tai on syytä epäillä, ettei sopimusosapuoli aio täyttää velvoitteitaan. Tilaajan on hankittava selvitykset, jos esimerkiksi yrityksen omistaja on vaihtunut tai jos julkisista tiedoista ilmenee, että yritys on laiminlyönyt lakisääteisiä velvoitteitaan taikka jos sopimuspuoli on esimerkiksi poistettu ennakkoperintärekisteristä..

Poikkeuksena yleissääntöön on rakentamistoiminta: rakentamistoimintaan liittyvissä sopimuksissa tilaaja ei vapaudu selvitysvelvollisuudesta sopimussuhteen vakiintuneisuuden eikä sopimuskumppanin toiminnan vakiintuneisuuden tai niihin rinnastettavan syyn perusteella.

Vaitiolovelvollisuus

Tilaaja saa lain edellyttämiä selvityksiä hankkiessaan tietoonsa myös sopimuspuolta koskevia salassa pidettäviä tietoja. Tilaaja tai tilaajan palveluksessa oleva henkilö ei saa ilmaista tällaisia tietoja sivulliselle. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa sivullisille senkään jälkeen, kun henkilö ei enää hoida tehtävää, jossa hän on tiedon saanut. Salassa pidettäviä tietoja ovat muun muassa verojen maksamista tai verovelkaa taikka eläkevakuutusten ottamista, suorittamista tai erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat tiedot.