alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Vi beställer regelbundet små arbeten av en avtalspart per telefon. Skriftliga avtal ingås inte om beställningarna. Värdet på enskilda beställningar är under gränsvärdet på 9 000 euro. Måste vi inhämta utredningar om avtalsparten?

Vi beställer regelbundet små arbeten av en avtalspart per telefon. Skriftliga avtal ingås inte om beställningarna. Värdet på enskilda beställningar är under gränsvärdet på 9 000 euro. Måste vi inhämta utredningar om avtalsparten?

Beställaransvar

Beställaren är utredningsskyldig också när avtalet har ingåtts muntligt. Om avtalsparterna ingår flera på varandra följande avtal med korta räknas avtalens värden ihop vid bedömningen av om gränsvärdet har överskridits. Beställaren är utredningsskyldig, om det sammanlagda värdet av avtalen som följer på varandra är minst 9 000 euro (mervärdesskatt 0 %).

7.7.2022