Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Anmärkningar vid en tredjedel av asbestrivningsarbeten

Anmärkningar vid en tredjedel av asbestrivningsarbeten

Pressmeddelande 9.5.2023

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet övervakar tillstånd för asbestsanering som utförs på arbetsplatsen och asbestrivningsarbeten.  Vid en tredjedel av inspektionerna vi gjort vid asbestrivningsarbeten har vi upptäckt brister i skyddet av hanteringen av asbestdamm, förhandsanmälningarna om asbestarbete och säkerhetsplanerna för asbestarbete”, berättar överinspektör Mikko Koivisto.

Arbetarskyddsmyndigheterna får mest kontakter med anknytning till byggbranschen uttryckligen gällande asbest. De som tar kontakt berättar till exempel om eventuella problem med asbest.

Inspektionerna av asbesttillstånd anknyter till arbetsgivarens tillståndsprocess. "Då har arbetsgivaren ett intresse av att få tillstånd för asbestsanering och tillståndsärendena har i regel varit i skick. De luftbehandlingsanordningar som används vid asbestarbete har samlat flest anmärkningar vid dessa inspektioner”, konstaterar överinspektör Mikko Koivisto.

Som en del av övervakningen av asbestsanering övervakar arbetarskyddsmyndigheterna anmälningsförfarandet för asbestsanering. Den som påbörjar asbestsanering ska göra en skriftlig förhandsanmälan om asbestsanering till den regionala arbetarskyddsmyndigheten.

”Förhandsanmälan ska lämnas in sju dagar innan saneringsarbetet inleds. Övervakningen riktas bl.a. till anmälningar där anmälningstiden på sju dagar inte uppfylls. I fråga om nödarbete, t.ex. rörbrott, ska förhandsanmälan göras genast när det är möjligt. Annan motiverad avvikelse från anmälningstiden förutsätter godkännande av den regionala arbetarskyddsmyndigheten”, påminner överinspektör Mikko Koivisto.

Mer information om ändamålsenligt asbestrivningsarbete finns på webbtjänsten Tyosuojelu.fi.

Mer information:
Överinspektör Mikko Koivisto, tfn 0295 018 672, mikko.koivisto@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland