alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Är en lantgård en beställare så som avses i lagen om beställarens ansvar? Ska lantgårdar hämta in utredningar om gården ingår avtal om att anlita hyrd arbetskraft eller underleverans?

Är en lantgård en beställare så som avses i lagen om beställarens ansvar? Ska lantgårdar hämta in utredningar om gården ingår avtal om att anlita hyrd arbetskraft eller underleverans?

Beställaransvar

I lagen om beställarens ansvar avses med beställare en näringsidkare som är förpliktad att göra en i 3 § i handelsregisterlagen avsedd grundanmälan och andra i 3 § 1 mom 1 punkten särskilt angivna sammanslutningar.

Enligt 3 § i handelsregisterlagen är bland annat öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag och andelslag skyldiga att göra grundanmälan. Fysiska personer som idkar näring (enskild näringsidkare) är skyldiga att göra en grundanmälan så som föreskrivs i lagen angående rättighet att idka näring, skyldigheten gäller emellertid inte för idkare av gårdsbruk eller fiske. 

Sålunda är det endast gårdar med verksamhet i bolagsform som är beställare så som avses i lagen om beställaransvar som innan de ingår avtal om hyrt arbete eller underleverans ska hämta in de utredningar som förutsätts i lagen om beställarens ansvar.

Grundanmälan kan också göras av näringsidkare som inte är skyldiga att göra en grundanmälan, Den här rätten har emellertid inte rederibolag. Som beställare i enlighet med beställaransvarslagen betraktas emellertid endast företag som är skyldiga att göra en grundanmälan.

8.10.2018