Innehållspublicerare

null Arbetarskyddschefen behöver Suomi.fi-fullmakt

Arbetarskyddschefen behöver Suomi.fi-fullmakt

14.6.2022

Testningen av arbetarskyddsmyndighetens interaktiva digitala ärendetjänst pågår. E-tjänsten kan nås via webbtjänsten Tyosuojelu.fi. Användningen av e-tjänsten förutsätter att användaren använder Suomi.fi-identifikation. För att uträtta ärenden för arbetsgivarens räkning krävs också Suomi.fi-fullmakt. Allmän information om användningen av fullmakt finns i Suomi.fi-tjänstens information om fullmakter. Det finns egna anvisningar för den offentliga sektorn.

I arbetarskyddsmyndighetens e-tjänst kan du behandla ditt ärende snabbare än tidigare och det är inte nödvändigt att skicka papper per brevpost. Du kan också följa behandlingen av ditt ärende i realtid och ställa frågor till handläggaren. Tjänstens pilotskede fortsätter till slutet av 2022. Pilotprojektet ska utvidgas till nya tjänster på hösten.

Arbetsgivaren ska sköta fullmaktsfrågan

E-tjänsten ger arbetsgivaren möjlighet att elektroniskt svara på skyldigheter till följd av en arbetarskyddsinspektion. Den skriftliga redogörelsen kan kompletteras med bilagor, till exempel dokument, fotografier och videomaterial. Arbetsgivaren kan i tjänsten följa upp ärendets framskridande och på begäran lämna in ytterligare information.  

I pilotskedet har möjligheten att svara på skyldigheterna via e-tjänsten öppnats endast i en liten del av inspektionerna. Information om denna möjlighet finns i följebrevet till inspektionsberättelsen som skickats till arbetsgivaren per e-post. Under början av året har över 60 arbetsgivare inom den privata sektorn svarat på skyldigheterna via arbetarskyddsmyndighetens e-tjänst. Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn har tills vidare inte använt denna möjlighet i e-tjänsten. För den offentliga sektorns del är processen för att befullmäktiga arbetsplatsens arbetarskyddschef eller motsvarande annorlunda och något mer utmanande än motsvarande process inom den privata sektorn.

I tjänsten kan arbetsgivaren också göra en bedömning av hanteringen av arbetssäkerheten (den så kallade snäva Halmeri-mätaren) i samarbete med sina anställda. Resultaten av bedömningen förmedlas inte vidare till arbetarskyddsmyndigheten, utan de förblir i arbetsgivarens eget bruk. I fortsättningen överväger man om metoden kan användas som en slags förutredning när inspektionerna bereds, varvid man under inspektionerna skulle få tid att koncentrera sig på det väsentligaste.

Begäran om tillsyn i arbetsintygsärende är en populär tjänst

För närvarande har arbetstagaren möjlighet att via arbetarskyddsmyndighetens e-tjänst göra en elektronisk begäran om tillsyn i arbetsintygsärende. Arbetstagaren kan göra en begäran om tillsyn om arbetsgivaren inte utfärdar ett arbetsintyg åt arbetstagaren. I e-tjänsten kan arbetstagaren följa upp hur behandlingen av ärendet framskrider. I början av 2022 kom nio av tio begäran om tillsyn i arbetsintygsärende redan via e-tjänsten. Responsen från användarna har varit mycket bra, man har till och med talat om "utmärkt service" och "toppupplevelse".

Mer information om e-tjänst och Suomi.fi-fullmakt:
Inloggning i e-tjänsten (Tyosuojelu.fi)
Stark autentisering för nätärenden
Anmälan av uppgifter om arbetarskyddet och ansökan om tillstånd
Information om fullmakter

Mer information:
Överinspektör Antti Ikonen, 0295 016 257, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland