Innehållspublicerare

null Arbetarskyddslagen är ryggraden i arbetarskyddet – Rådgivning om den gemensamma arbetsplatsens säkerhetsansvar och om arbetsmaskinernas lagenlighet

Arbetarskyddslagen är ryggraden i arbetarskyddet – Rådgivning om den gemensamma arbetsplatsens säkerhetsansvar och om arbetsmaskinernas lagenlighet

7.9.2022

Arbetarskyddslagen är inte nödvändigtvis en enkel sak. Arbetarskyddsmyndigheten ger råd på EuroSafety-mässan den 13–15 augusti i Tammerfors i hur man upprätthåller säkerheten på arbetsplatsen på det sätt som lagstiftningen förutsätter. På vår mässavdelning kan du i synnerhet fråga om säkerhetsansvaret på den gemensamma arbetsplatsen samt om säker användning av arbetsredskap och maskiner.

På en gemensam arbetsplats finns representanter för flera arbetsgivare

Arbetarskyddet på gemensamma arbetsplatser är i första hand beroende av säkerhetsledningen. Hur ska man kommunicera, identifiera risker, planera arbetet samt säkerställa introduktionen och kompetensen? ”Olika verksamhets- och arbetarskyddskulturer, oklara ansvarsfrågor och i synnerhet bristfällig kommunikation orsakar farliga situationer på gemensamma arbetsplatser, såväl för arbetstagare som för användarkunder”, berättar inspektör Laura Mäkilä vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Inspektör Laura Mäkilä betonar att olika aktörers arbete på en gemensam arbetsplats påverkar olika aktörers arbete säkerheten av alla som befinner sig på arbetsplatsen. En gemensam arbetsplats med tillhörande ansvar och skyldigheter fastställs i arbetarskyddslagen.

Maskiner och arbetsredskap ska vara lagenliga

I arbetet får användas endast sådana maskiner och arbetsredskap som uppfyller de krav som ställs på dem samt som lämpar sig för arbetet i fråga. Tillverkarens anvisningar ska iakttas när man använder och underhåller maskiner och arbetsutrustning. De ska hållas i skick under hela driftstiden. Arbetsgivaren ska med hjälp av en riskbedömning se till att maskinerna är säkra att använda under alla förhållanden.

Vid arbetarskyddsinspektioner under innevarande år har man observerat att bruksanvisningar för maskiner som används i arbetet ofta saknas på arbetsplatsen. ”Om bruksanvisningarna saknas kan den arbetsgivare som ansvarar för arbetssäkerheten på arbetsplatsen inte försäkra sig om att maskinen används och underhålls säkert på det sätt som tillverkaren avser”, berättar Kati Tikkanen, överinspektör vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket vid Västra och Inre Finland.

Hon påminner om att arbetstagare ska skolas i användningen av maskinerna och att detta är utmanandet utan bruksanvisningar. Bruksanvisningarna behövs också för att bedöma riskerna i arbetet. ”Garantin för maskinen kan också förfalla om tillverkarens bruksanvisningar inte följs”, påminner överinspektör Kati Tikkanen.

Arbetarskyddsmyndigheternas tillsynsobservationer visar också att till exempel säkerställandet av arbetsutrustningens funktionsduglighet och bedömningen av farorna på arbetsplatserna är ganska undermåliga.

Välkommen till vår avdelning A1000 på EuroSafety-mässan för att diskutera arbetarskydd mer omfattande!